ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Zmiany w ustawie o rachunkowości i KSH

piątek, 04 marca 2011 18:09

Zmiany w ustawie o rachunkowości i KSH

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości oraz zmianę niektórych innych ustaw. Nowelizacja ogranicza dokumentacyjne i sprawozdawcze obowiązki przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą będzie zwolniony ze wszystkich dokumentacyjnych i sprawozdawczych obowiązków, które nie są konieczne dla ustalenia jego zobowiązań wobec państwa lub osób prywatnych.

Ustawa zmienia też Kodeks spółek handlowych, przewidując zwolnienie spółki kapitałowej z obowiązku odbywania zwyczajnego zgromadzenia wspólników (zwyczajnego walnego zgromadzenia) za pełen rok obrotowy zawieszenia działalności gospodarczej. Trzecia zmiana dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W obecnym stanie prawnym z przepisów określających sytuację prawną przedsiębiorcy w okresie zawieszenia przez niego działalności gospodarczej wynika, że przedsiębiorca nie jest zwolniony z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, czyli z:

· prowadzenia ksiąg rachunkowych,
· sporządzania, badania,
· składania w sądzie rejestrowym oraz
· składania do publikacji sprawozdania finansowego jak również
· sporządzania i składania sprawozdania z działalności.

W spółkach kapitałowych zwyczajne zgromadzenie wspólników (zwyczajne walne zgromadzenie) odbywa się nawet, gdy działalność gospodarcza spółki w całym poprzedzającym okresie była zawieszona.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza zwolnienie w okresie zawieszenia działalności gospodarczej z obowiązków związanych z rachunkowością, czyli od:

· prowadzenia ksiąg rachunkowych,
· sporządzania, badania,
· składania w sądzie rejestrowym oraz
· składania do publikacji sprawozdania finansowego, jak również
· sporządzania i składania sprawozdania z działalności.

Zwolnienie to dotyczyć ma tylko pełnego roku obrotowego, w którym trwa stan zawieszenia. W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze majątkowym lub finansowym przedsiębiorca nadal będzie zobowiązany do ujawnienia ich w księgach rachunkowych. Pociąga to za sobą obowiązki związane z zamknięciem roku obrotowego.

Dalej idące zwolnienie z ww. obowiązków naruszałoby zasadę bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Zasada ta określa m.in., że informacje z ksiąg rachunkowych mają służyć sporządzaniu deklaracji podatkowych oraz dokonywaniu rozliczeń finansowych. Nieujęcie w księgach rachunkowych, np. ceny sprzedaży środka trwałego spowodowałoby problemy przy sporządzaniu zeznania rocznego w podatku dochodowym.

Jednakże pewne operacje gospodarcze są dopuszczalne w okresie zawieszenia działalności gospodarczej (art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), zatem ich naturalną konsekwencją są obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości oraz obowiązek złożenia i rozliczenia zeznania rocznego w podatku dochodowym.

Tylko przedsiębiorca, który w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie wykona żadnej, nawet najmniejszej operacji gospodarczej może w pełni korzystać z dobrodziejstw instytucji zawieszenia działalności gospodarczej. Poza przedmiotem nowelizacji znalazły się natomiast:

· okres, na który działalność gospodarcza może zostać zawieszona oraz
· zasadność obowiązku składania zeznania rocznego w podatku dochodowym za rok podatkowy, w którym nie miała miejsca żadna operacja gospodarcza.

Ponadto, według nowelizacji zwyczajne zgromadzenie wspólników (zwyczajne walne zgromadzenie) nie odbywa się, jeżeli spółka kapitałowa miała zawieszoną działalność gospodarczą w całym roku obrotowym, za który zgromadzenie miało się odbyć i w tymże roku nie miała miejsce żadne zdarzenie gospodarcze powodujące powstanie obowiązku zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki.

Zgodnie z tą regulacją, jeżeli księgi rachunkowe nie zostaną zamknięte, to zwyczajne zgromadzenie nie odbędzie się jako bezprzedmiotowe. Wtedy, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy podjęcia działalności będzie obejmować również rok obrotowy zawieszenia działalności. Podobnie, zwyczajne zgromadzenie za rok podjęcia działalności będzie formalnie decydować również o absolutorium za poprzedni rok obrotowy.

Podstawowym skutkiem wprowadzenia zmiany zapewne będzie poprawa sytuacji przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przez eliminację zbędnych obowiązków. Ułatwienie w okresie wstrzymania działalności przez przedsiębiorcę przyczyni się do zmiany klimatu prowadzenia działalności gospodarczej na bardziej przyjazny i zachęcający do aktywizacji gospodarczej społeczeństwa. Usunięcie nieracjonalnych wymagań formalnych przyczyni się również do poprawy klimatu inwestycyjnego. Dokładne określenie z wykonywania jakich obowiązków przedsiębiorca jest zwolniony w okresie zawieszenia, usunie pojawiające się w praktyce wątpliwości i rozbieżności.

Zmiany nie będą dotyczyć emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmiany leżą w interesie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowych (wyjątkowo też: spółek komandytowo-akcyjnych i spółek akcyjnych).  Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie podlegają bowiem przepisom ustawy o rachunkowości tylko, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły co najmniej równowartość w złotych 1.200.000 euro.

Na podmiotach tych będą ciążyły wszystkie obowiązki objęte ustawą jeszcze za rok, w którym zawieszono działalność gospodarczą. Za rok następny – pełny rok zawieszenia działalności, podmioty te z racji nieosiągnięcia progu przychodu nie będą podlegać przepisom ustawy o rachunkowości.

Przedsiębiorcy prowadzący jedynie podatkową księgę przychodów i rozchodów objęci są wyłącznie obowiązkiem wprowadzenia do księgi wpisów dotyczących zdarzeń gospodarczych mogących mieć miejsce w trakcie zawieszenia działalności. Jeżeli więc żadne zdarzenia gospodarcze w roku obrotowym nie wystąpią, przedsiębiorca automatycznie będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obowiązek składania rocznego zeznania w podatku dochodowym mimo braku jakichkolwiek zdarzeń gospodarczych pozostaje natomiast, jak już wskazano, poza przedmiotem nowelizacji.

powrót Rachunkowość Zmiany w ustawie o rachunkowości i KSH

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________