ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Druk i oprawa książek. Stawka VAT w 2011

środa, 09 marca 2011 11:28

Druk i oprawa książek. Stawka VAT w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2011 r. wskazał jaką stawkę podatku VAT powinna stosować drukarnia wykonująca odpłatnie na rzecz klienta czynność drukowania i oprawiania książek, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 22.11, z użyciem własnych materiałów i maszyn.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na drukowaniu i oprawianiu książek. Czynności te wykonywane są na zlecenie wydawców, na maszynach i z materiałów klienta i mieszczą się w grupie PKWiU 22.11.

Z chwilą wydania książek wydawcy (kontrahentowi), podatnik traci własność materiału, na którym książka została wydana i przenosi władztwo nad książką (rzeczą) na kontrahenta, który ma faktyczną możliwość dysponowania i rozporządzania produktem jak właściciel. Kontrahent opatruje książkę odpowiednim symbolem ISBN.

W opinii podatnika, przekazanie kontrahentowi wytworzonych na jego zlecenie książek (towarów) stanowi w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. n 54, poz. 535 ze zm.) dostawę towarów, a nie świadczenie usług.

Stosownie do zapisu zawartego w §9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług (Dz.U. nr 212, poz. 1336), obniżoną do 0% stawkę podatku stosuje się również do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:

1. książek (PKWiU 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów, nut, map, i ulotek oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.
2. czasopism specjalistycznych.

Wskazany stan faktyczny i prawny wskazują że przedmiot zlecenia (drukowanie i oprawianie książek) należy traktować jako dostawę towarów, a książki objęte symbolem PKWiU 22.11 jako przedmiot dostawy. Zatem, dla tych czynności możliwe jest stosowanie preferencynej stawki VAT w wysokości 0%. Podatnik wskazał, że:

1. towary będące przedmiotem wniosku zostały ujęte w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r.,
2. towary (książki) będące przedmiotem pytania są sklasyfikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2008 r. wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.), pod symbolem 58.11,
3. przewiduje dokonanie dostawy książek w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Zdaniem podatnika, czynność drukowania i oprawy książek mieszczących się w grupowaniu PKWiU 22.11 z wykorzystaniem maszyn Wnioskodawcy i na materiałach własnych Wnioskodawcy oraz ich wydanie na rzecz klienta (który może nimi rozporządzać), należy uznać za dostawę towarów podlegających opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0% z wyłączeniem dostawy książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów, nut, map i ulotek.

Organ podatkjowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Od dnia 1 stycznia 2011 r., stawkę podstawową podatku wymienioną w art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, obniża się do wysokości 0% w okresie do dnia 30 kwietnia 2011 r. dla:

1. dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
2. importu drukowanych książek i broszur (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

W myśl §38 rozporządzenia, przepisy §36 i 37 stosuje się pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej:

1. że towary, o których mowa w §36 pkt 1, zostały:

a. przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r. lub
b. przez dokonującego ich dostawy ujęte w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r.;

2. rozpoczęcie dystrybucji nakładu numeru przed dniem 1 stycznia 2011 r. – w przypadkach, o których mowa w § 36 pkt 2 i 37.

Z powyższego wynika, że do dnia 30 kwietnia 2011 r. będzie można zastosować obniżoną 0% stawkę VAT dla dostawy książek, jednakże podatnik by móc zastosować obniżoną stawkę powinien posiadać dokumentację potwierdzającą, że zostały one:

a. przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r. lub
b. ujęte przez niego (dokonującego ich dostawy) w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r.

Dostawa ww. książek będzie podlegała 0% stawce podatku, pod warunkiem, że dostawa ta dokonana będzie do dnia 30 kwietnia 2011 r., a książki będące przedmiotem dostawy będą się mieścić w grupowaniu PKWiU ex 58.11.1 i oznaczone będą stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

Zastosowanie preferencyjnej stawki 0% będzie odnosiło się tylko do tej partii książek, która ujęta została przez podatnika w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r. Natomiast stawka 0% nie będzie miała zastosowania do dostawy książek, dla których dokonujący ich dostawy nie posiada dokumentacji potwierdzającej, że zostały one przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r. lub nie zostały ujęte w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz do dostawy map i ulotek.

Więcej na ten temat dowiesz się pisząc do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Druk i oprawa książek. Stawka VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________