ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Niezgłoszenie darowizny do opodatkowania

czwartek, 10 marca 2011 13:37

Niezgłoszenie darowizny do opodatkowania

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia darowizny pieniędzy do opodatkowania?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.), jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania:

  • stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma;
  • jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy, zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. ustawy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

Załóżmy, że podatnik nabył darowiznę w 2005 r. lecz nie zgłosił faktu nabycia organowi podatkowemu. Czy w 2011 r. nabywca może uniknąć opodatkowania powołując się na przedawnienie zobowiązania podatkowego?

Zgodnie z art. 5 ww. obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art. 6. ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika, przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. Zgodnie z art. 70 §1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zgodnie z art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

W powyższym przypadku obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstanie jednak z chwilą powołania się przez podatnika, przed organem podatkowym na fakt nabycia, a zatem w 2011 r. Do przedawnienia zatem nie doszło.

powrót Podatek od spadków i darowizn Niezgłoszenie darowizny do opodatkowania

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________