ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Zwolnienie z podatku darowizny pieniężnej

czwartek, 10 marca 2011 14:58

Zwolnienie z podatku darowizny pieniężnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 9 marca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że obowiązek udokumentowania przekazania pieniędzy na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez kasę oszczędnościowo-kredytową, który pozwala skorzystać ze zwolnienia w przypadku darowizny pieniężnej, jest spełniony, także wtedy gdy wpłaty dokona osoba obdarowana, a nie darczyńca (II FSK 1953/09).

Podatniczka, która otrzymała darowiznę od matki, złożyła zeznanie podatkowe i zamierzała skorzystać ze zwolnienia podatkowego, nz któe pozwala art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), . Do zgłoszenia załączyła umowę darowizny i dowód wpłaty przez nią samą na jej rachunek bankowy w banku spółdzielczym kwoty darowizny przy czym w tytule wpłaty podała: "wpłata darowizny".

Organ podatkowy pierwszej instancji postanowieniem wszczął z urzędu postępowanie podatkowe wobec podatniczki. W toku tego postępowania darczyńca w swoich zeznaniach podała, że chciała osobiście wpłacić pieniądze na rachunek córki, jednak kierownik banku oświadczył, że na to konto może wpłacić jedynie posiadacz rachunku, w związku z czym przyprowadziła córkę, udzieliła jej ustnego pełnomocnictwa do wpłaty kwoty darowizny, przekazała córce pieniądze przy okienku kasowym i córka dokonała wpłaty zaznaczając, że jest to darowizna od matki.

W przedstawionym do akt postępowania przez podatniczkę piśmie członek zarządu banku wyjaśnił, że zgodnie z przyjętymi przez bank spółdzielczy procedurami wpłaty na rachunek lokaty terminowej w tym banku może dokonać wyłącznie osoba, z którą podpisana jest umowa.

Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, że darowizna ta nie spełniła wszystkich wymogów powodujących jej zwolnienie od opodatkowania, określonych w art. 4a ww. ustawy, to jest warunku udokumentowania przekazania pieniędzy na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, bowiem wpłaty dokonała sama podatniczka, a nie darczyńca. Wobec takiego ustalenia organ pierwszej instancji ustalił podatniczce zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

Podatniczka odwołała się od decyzji organu pierwszej instancji, wskazując, że z treści art. 4 a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, nie wynika konieczność osobistej wpłaty pieniędzy przez darczyńcę.

Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał decyzję organu pierwszej instancji w mocy, podzielił argumentację prawną zawartą w decyzji organu pierwszej instancji, podniósł, że również zeznania darczyńcy potwierdzają, iż darowizna kwoty pieniężnej nie została przekazana na rachunek obdarowanej, tym samym nie został spełniony warunek określony przepisami.

WSA w Warszawie uznał, że skarga jest uzasadniona, gdyż określenie: "udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym" nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że udokumentowanie ma jednoznacznie potwierdzać, że wpłacającym jest darczyńca czy też, że to on ma wykonać osobiście dyspozycję wpłaty.

Dyrektor Izby Skarbowej nie dawał jednak z wygraną i wniósł skargę kasacyjną do NSA. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny skargę oddalił, uznając ją za bezzasadną.

powrót Podatek od spadków i darowizn Zwolnienie z podatku darowizny pieniężnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________