ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zwrot VAT za zakup odzieży i obuwia dla dzieci

poniedziałek, 14 marca 2011 11:22

Zwrot VAT za zakup odzieży i obuwia dla dzieci

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Poselski projekt ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i obuwia dla dzieci, przewiduje możliwość odzyskania części wydatków dokonanych przez rodziców od organów gminy, ze środków budżetowych.

Radykalna podwyżka stawki z 8% do 23% spowodowała wzrost cen artykułów dla dzieci. Efektem tej zmiany jest pogorszenie sytuacji materialnej wielu rodzin. Dotychczas obowiązujący, niższy VAT na artykuły dla dzieci i obuwie dziecięce, był najbardziej efektywnym sposobem zmniejszenia kosztów wychowania dzieci.

Posłowie przedłożyli projekt ustawy jako sposób możliwego zrekompensowania skutków podniesienia tego podatku. Do końca 2010 r. obowiązywała obniżona stawka na ubranka niemowlęce oraz na obuwie dziecięce. Od dnia 1 stycznia 2011 r. stawkę 7% podwyższono do 8%. Kolejną zmianą ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r. wprowadza się na ww. towary stawkę podstawową (23% VAT).

Planowana ustawa przewiduje możliwość zrekompensowania skutków tej podwyżki w następujący sposób:

1) proponuje się wprowadzenie przepisów dotyczących zwrotu części wydatków poniesionych na zakup odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego w związku z podwyższeniem stawek podatku od towarów i usług,
2) zwrot  części wydatków finansowany byłby z budżetu państwa oraz dotyczyłby faktur wystawionych od dnia obowiązywania 23% stawki podatku VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce,
3) zwrot dokonywany byłby na podstawie wniosku składanego do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zameldowania dziecka osoby uprawnionej do składania wniosku, a w przypadku braku zameldowania miejscu zamieszkania dziecka osoby uprawnionej w dniu złożenia przez nią wniosku,
4) uprawnionym do złożenia wniosku byłaby osoba fizyczna, która sprawuje opiekę nad dzieckiem lub niemowlęciem jako rodzic, opiekun prawny, faktyczny, który dokonuje wydatków na zakup odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego. Jeżeli uprawniony pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków,
5) wniosek o zwrot musiałby zawierać co najmniej:

•  imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków,
•  wskazanie właściwego organu, do którego kierowany jest wniosek,
•  rodzaj poniesionych wydatków,
•  okres, za który składany jest wniosek,
•  wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków ww. na cele,
•  kwotę zwrotu,
•  wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu - w kasie, za pośrednictwem poczty; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;
•  podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - podpisy obojga małżonków.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć kopię:

•  aktu (aktów) urodzenia dziecka (dzieci),
•  faktur, zakupu stanowiących podstawę dokonania zwrotu,

6) wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywałby zwrotu wydatków poniesionych na zakup odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego na podstawie złożonego wniosku i udokumentowanych fakturami wydatków wystawionych na uprawnionego ponoszącego wydatki na zakup odzieży niemowlęcej i obuwia dziecięcego.

Przy czym  kwotę zwrotu określono na każde dziecko, jako 65,21% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur załączonych do wniosku. Jednakże ustawa określa także limit zwrotu, który w roku kalendarzowym nie może przekroczyć na każde dziecko/niemowlę (540 zł - w przypadku wydatków na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt; 150zł - w przypadku wydatków na obuwie dziecięce). Kwotę zwrotu zaokrągla się do pełnych złotych.

W celu ułatwienia weryfikacji artykułów dziecięcych podlegających podwyższonej stawce VAT, których zakup objęty jest ww. zwrotem, proponuje się aby minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia określił wykaz odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz wykaz obuwia dziecięcego, których dotyczy podwyższona stawka VAT,
7) prawo zwrotu przysługuje, pod warunkiem posiadania faktur wystawionych imiennie na uprawnionego oraz  pod warunkiem, że uprawniony nie dokonywał czynności zakupu, jako podatnik VAT,
8) w sprawie zwrotu wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu. Decyzja powinna być wydana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, zaś zwrot powinien być wypłacony w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli jednak prawidłowość złożenia wniosku nie budzi wątpliwości, zwrot może być dokonany bez wydawania decyzji. W tym przypadku wypłacenie kwoty zwrotu powinno nastąpić  nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku,
9) kwota zwrotu mogłaby być wypłacona w kasie, za pośrednictwem poczty, rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowej. Z tym, że jeśli kwota zwrotu będzie wypłacana za pośrednictwem poczty, jest ona pomniejszana o koszty jej przesłania. Podatnik we wniosku powinien wskazać w jaki sposób kwota powinna być wypłacona,
10) jeżeli kwota zwrotu nie zostanie wypłacona w terminie, wówczas uprawnionemu przysługują odsetki  od niewypłaconej kwoty, które liczy się od dnia następującego pod dniu, w którym upłynęły 2 miesiące  od dnia złożenia wniosku włącznie do dnia jej wypłacenia. Odsetki są nienależne, jeśli winę za opóźnienie w wypłacie ponosi uprawniony lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu,
11) zwrot wydatków, o których mowa w niniejszej ustawie, finansowany byłby z budżetu państwa. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zwrot wydatków realizuje jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na finansowanie tego zadania w roku budżetowym wójt burmistrz, prezydent miasta otrzymuje zaliczkę do końca pierwszego kwartału roku budżetowego.

Proponuje się również zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 jako pkt 138, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dochodowego  zwroty kwot dokonane  przez wójta, burmistrza prezydenta miasta dokonane w związku z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz wykaz obuwia dziecięcego, których dotyczy podwyższona stawka VAT.

powrót VAT Zwrot VAT za zakup odzieży i obuwia dla dzieci

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________