ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Na czym polega refakturowanie?

czwartek, 17 marca 2011 12:08

Na czym polega refakturowanie?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Na czym polega refakturowanie, wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 listopada 2010 r.

Refakturowanie jak wskazuje semantycznie przedimek "re" to powrót, zwrot, a więc powrót do stanu sprzed faktury. W ustawie o VAT nie występuje wykładnia pojęcia "refaktura". W praktyce przyjęto, iż jest to czynność przeniesienia obciążenia wierzytelności z przyjętej faktury na osobę trzecią, a ma podłoże w zawieranych umowach obrotu gospodarczego. Natomiast w rozstrzyganym przypadku przy wynajmującym niezależnie od tego, że dzieli obciążenia z tego tytułu na szereg najemców w proporcjach przyjętych w umowie, pozostaje przy nim część kosztów wynikająca z obsługi części wspólnych obiektu (III SA/Wa 667/10).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy zważył, że w sprawie tej jest niewątpliwe, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na wynajmowaniu podmiotom gospodarczym lokali użytkowych. Obiekty, w których znajdują się lokale, mają znaczną powierzchnię, parkingi, drogi dojazdowe zewnętrzne i wewnętrzne, są zasilane w energię elektryczną, gaz, wodę w tym ogrzewaną oraz posiadają okablowania telefoniczne i klimatyzacyjne.

Jest rzeczą powszechnie znaną, że rodzaj wyposażenia lokalu stanowi o jego standardzie, a co za tym idzie o jego cenie najmu. Zgodnie z art. 659 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę najmu wynajdujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Natomiast do stron umowy najmu należy sposób ustalenia czynszu najmu i wpływu na jego ostateczną wysokość elementów kalkulacyjnych, wynikających z ponoszonych przez wynajmującego kosztów. Jest to wynik zasady swobody umów, obowiązującej w obrocie gospodarczym.

Już z tego względu dzielenie w fakturze VAT, obciążającej najemcę czynszem, na jego poszczególne składniki, nie powinno mieć znaczenia tak dla wynajmującego jak i dla najemcy, naturalnie, poza aspektem ekonomicznym. Natomiast ma to istotne znaczenie dla zobowiązań podatkowych wynajmującego i najemcy wobec Skarbu Państwa, w podatku VAT, gdyż poszczególne pozycje czynszowe mogą być opodatkowane różną stawką podatku. W takim przypadku należałoby ściśle rozgraniczyć te usługi umownie i fakturowo, tak aby nie pozostawały żadne wątpliwości co do ich charakteru i zakresu. Jednocześnie należy stwierdzić, że w tej sprawie nie zachodzi ten przypadek.

Przepis art. 41 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że dla usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stosuje się stawkę podkową w wysokości 7 %, a w załączniku tym w pozycji 138 - PKWiU 41.00.2- wymienione są usługi w zakresie rozprowadzania wody. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207 poz. 1293) sekcja "e" to dostawy wody, ścieki, odpady oraz usługi związanych z ich rekultywacją, a pozycja 41.00.2 dotyczy budynków mieszkalnych.

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynków mieszkalnych, objęte stawką 7%, zdaniem Sądu, dotyczy tych przedsiębiorców, których statutowa działalność polega na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków np. firm wodno-kanalizacyjnych w ramach służb miejskich czy gminnych.

Nie spełnia takich kryteriów podział dostarczanej wody i odbiór nieczystości przez właściciela w ramach obiektu, odprowadzonych następnie do urządzeń obsługiwanych przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze. Czynność właścicielska wynika z istniejącej konstrukcji architektonicznej obiektu, przystosowanego do posiadania poszczególnych lokali z kompleksowym ich wyposażeniem. Wobec tego wynajmujący jest już odbiorcą usług przedsiębiorcy wyspecjalizowanego i w ramach konstrukcji architektonicznej dzieli wodę na lokale i zbiera nieczystości z tychże lokali. Trzeba też stwierdzić, że pozycja PKWiU 41.00.2 nie dotyczy budynków użytkowych.

W ocenie Sądu nieprawidłowe jest używanie w tej sprawie przez podatniczkę pojęcia "refakturowanie". Refakturowanie jak wskazuje semantycznie przedimek "re" to powrót, zwrot, a więc powrót do stanu sprzed faktury. W tym natomiast przypadku mamy do czynienia z podziałem kosztów doprowadzania wody i odprowadzania ścieków, wynikającym z obciążenia wynajmującego należnościami za usługi wykonane prze przedsiębiorców wyspecjalizowanych.

W ustawie o VAT nie występuje wykładnia pojęcia "refaktura", w praktyce przyjęto, iż jest to czynność przeniesienia obciążenia wierzytelności z przyjętej faktury na osobę trzecią, a ma podłoże w zawieranych umowach obrotu gospodarczego. Natomiast w tym przypadku przy wynajmującym niezależnie od tego, że dzieli obciążenia z tego tytułu na szereg najemców w proporcjach przyjętych w umowie, pozostaje przy nim część kosztów wynikająca z obsługi części wspólnych obiektu.

Analizowane okoliczności trafnie określa Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej różnicując "refakturowanie". Jedna występuje w art. 28, który stanowi, że w przypadku gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Druga w art. 79 lit. c, w której stwierdzono, że podstawa opodatkowania w podatku VAT nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym przy czym podatnik musi przedstawić dowód na rzeczywistą kwotę tych kosztów. Ta druga sytuacja to przyjmowane w systemie krajowym "refakturowanie".

Przepis art. 79 jest realizacją zasady wynikającej z art. 73 Dyrektywy, na który powołuje się w decyzjach Dyrektor Izby Skarbowej, wpisanej w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Stanowi on, że podstawą opodatkowani jest obrót, a obrotem kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

W art. 73 Dyrektywy występuje zwrot "podstawa opodatkowania obejmuje wszystko co stanowi zapłatę w zamian za świadczenie usług od usługobiorcy lub osoby trzeciej włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Również literatura prawnicza opowiada się za kompletnością usługi najmu pod kątem art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Zdaniem Janusza Zubrzyckiego - Leksykon VAT: Podatnik świadczący usługę najmu (dzierżawy), w sytuacji gdy ponosi koszty dodatkowe - konieczne do utrzymania i korzystania z nieruchomości - takie jak obciążające go opłaty za usługi podmiotów trzecich, dostarczając korzystającym z nieruchomości: energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz itp., mające w stosunku do tejże usługi najmu (dzierżawy) charakter jedynie poboczny (uzupełniający) - koszty tych nabytych i wyświadczonych najemcy (dzierżawcy) usług oraz przez tegoż korzystającego opłaconych, powinien uwzględniać w ramach podstawy opodatkowania jego zasadniczej usługi jaką jest usługa najmu (dzierżawy). Skoro zaś koszty te winy być ujęte w ramach podstawy opodatkowania tej usługi, podlegają opodatkowaniu według stawki podatku właściwej dla usługi (najmu, dzierżawy), czyli zasadniczo 22%".

W odwołaniu od decyzji Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego jak też i w skardze, spółka powołała się na wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych w Warszawie - III SA/Wa 1391/09, w Gdańsku I SA/Gd 1329/97, I SA/Gd 488/09, w Krakowie - I SA/Kr 1584/06, I SA/Kr 346/10, w Gliwicach - I SA/Gl 746/09.

Wymienione wyroki III SA/Wa 1391/09, III SA/Kr 346/10 i III SA/Gl 746/09 dotyczyły spraw ze skarg podatnika, pozostałe ze skarg gmin. We wszystkich sprawach skarżący administrowali budynkami mieszkalnymi, obciążając wspólnoty mieszkaniowe mieszkańców opłatami za dostawę wody i odprowadzenia ścieków.

Problem polegał na tym, że wspólnoty mieszkaniowe nie są podatnikami VAT i wobec tego podatek ten faktycznie miał obciążać mieszkańców. Sądy stanęły na stanowisku, że "przesyłanie" wynagrodzenia za usługi medialne powoduje zastosowanie tej samej stawki podatkowej, co w fakturze jednostek obsługujących te media to jest 7%, a usługa dostarczania mediów nie jest objęta najmem lokali mieszkalnych.

Zaznaczyć jednak należy, że w sprawach tych wystąpił odmienny stan faktyczny, aniżeli w rozstrzyganej sprawie. W tamtych, lokatorzy mieszkań albo mają prawo własności wyodrębnionych lokali albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokali albo w podstawie umów najmu przepisy ustaw i rozporządzeń, a w konsekwencji pomiędzy lokatorem, a zarządzającymi tymi mieszkaniami nie ma bezpośredniego stosunku cywilnoprawnego.

Natomiast w niniejszej sprawie mamy do czynienia z klasycznymi umowami najmu lokali użytkowych, w konstrukcji przepisów prawa cywilnego, zawartymi pomiędzy właścicielem obiektu, a najemcami, z jednej strony a z drugiej pomiędzy wynajmującymi, a przedsiębiorcami dostarczającymi media.

Zdaniem Sądu, w tej sprawie nie występuje refakturowanie lecz pobieranie skalkulowanego ekonomicznie czynszu najmu, a więc nie ma znaczenia dla najemcy stawka podatku VAT przyjmowana w rozliczeniu pomiędzy wynajmującymi, a dostawcami wody do obiektu lub odbiorcami nieczystej wody z obiektu.

Reasumując Sąd uznał, że decyzje podatkowe organów obu instancji są prawidłowe, wyczerpująco uzasadnione faktycznie i prawnie. Nie jest więc zasadny zarzut naruszenia art. 120, 121 i 124 Ordynacji podatkowej łącznie z brakiem polemiki z orzecznictwem sądów administracyjnych, które zostało przedstawione.

Spółka wykonuje na terytorium kraju odpłatne usługi najmu lokali użytkowych, dokonując obrotu należnościami otrzymywanymi z tego tytułu, który zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT należy opodatkować. Spółka nie jest przedsiębiorcą korzystającym z obniżonej stawki VAT, stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ dostawa wody i odbiór przez nią nieczystości nie jest działalnością statutową lecz związana z eksploatacją pobudowanego w tym celu obiektu użytkowego. Analizowany stan prawny obowiązywał do 1 grudnia 2008 r. i taki został przyjęty przez organy podatkowe.

W tym stanie Sąd nie podzielając zarzutów skargi, skargę podatniczki oddalił.

powrót VAT Na czym polega refakturowanie?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________