ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi konserwatorskie zostaną objęte zwolnioną stawką VAT

środa, 23 marca 2011 12:17

Usługi konserwatorskie zostaną objęte zwolnioną stawką VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów przygotowało rozwiązania dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, m.in. usług konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków. Umożliwi to objęcie specjalistyczną ochroną większej ilości dzieł sztuki.

 

Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT zwolnienie będzie obowiązywać, o ile prace konserwatorskie i restauratorskie będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a zabytek będzie – przed rozpoczęciem i w okresie wykonywania prac – wpisany do rejestru zabytków, inwentarza muzeum lub wchodził w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Ponadto zgodę na prowadzenie prac będzie musiał wydać wojewódzki konserwator zabytków.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r., tj. razem z wejściem w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (jeszzce nieopublikowana).

Nowe przepisy dotyczące usług konserwatorskich i restauratorskich mają obowiązywać do końca 2011 r. Zgodnie z Ordynacją podatkową minister finansów może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać przez pewien czas poboru całości lub części podatków od określonej grupy podatników.

Do rozdziału 12 rozporządzenia wykonawczego przeniesione zostały przepisy przejściowe, które znajdowały się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r., a które to przepisy mogą mieć jeszcze zastosowanie w odniesieniu do mogących pojawić się stanów faktycznych, objętych regulacjami przepisów przejściowych.

W rozdziale tym dodano regulację w zakresie zwolnienia usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków (w rozumieniu odrębnych przepisów, w tym ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).

Mając na uwadze fakt, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. powyższe usługi objęto opodatkowaniem według 23% stawki podatku od towarów i usług, efektem wprowadzenia w życie przedmiotowego zwolnienia będzie objęcie większej ilości obiektów zabytkowych i dzieł sztuki działaniami konserwatorskimi.

Podkreślić należy, że możliwość zastosowania zwolnienia uzależniona będzie od spełnienia następujących warunków:

1) prace konserwatorskie i restauratorskie, są wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do prowadzenia tych prac (w przypadku gdy prace konserwatorskie i restauratorskie są wykonywane przez taką osobę lub podmiot zatrudniający takie osoby, ewentualnie przez wspólników będących takimi osobami, warunkiem jest aby w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków została określona osoba odpowiedzialna za prowadzenie tych prac) oraz
2) zabytek był przed rozpoczęciem i w okresie wykonywania prac objęty wpisem do rejestru zabytków lub wpisem do inwentarza muzeum, lub wchodził w skład narodowego zasobu bibliotecznego, oraz
3) na prowadzenie tych prac zostało wydane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Według woli podatnika zwolnienie, może być stosowane również do czynności dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi konserwatorskie zostaną objęte zwolnioną stawką VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________