ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Prace adaptacyjne i montażowe niezbędne przy dostawie. Stawka VAT

środa, 23 marca 2011 12:29

Prace adaptacyjne i montażowe niezbędne przy dostawie. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czy prace adaptacyjne, budowlano-montażowe, czy też montażowe związane z przystosowaniem pomieszczeń dla specjalistycznego sprzętu medycznego można również opodatkować preferencyjną stawką uznając, że mamy do czynienia z tak zwanym świadczeniem złożonym, kompleksowym? Na to pytanie odpowiedzi udzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 września 2010 r. (I FSK 779/10 ).

W niniejszej sprawie spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do Ministra Finansów dotyczącej podatku VAT. Z wniosku tego wynikało, że spółka jest dostawcą wysoce specjalistycznego sprzętu medycznego, służącego między innymi do zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych. Dostawa tego sprzętu jest najczęściej dokonywana wraz z jego instalacją w miejscu, w którym mają odbywać się zabiegi z wykorzystaniem instalowanego sprzętu. Niekiedy konieczne było też w czasie montażu dokonywanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach oraz prac budowlano-montażowych. Sama dostawa jest objeta stwaką preferencyjną, co nie ulegało kwestii.

W interpretacji indywidualnej Minister Finansów wskazał, że dostawa wyrobu uznanego za wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, podlega na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, opodatkowaniu według preferencyjnej stawki podatku VAT, tj. 7%.

Natomiast montaż oraz prace polegające na dostosowaniu (adaptacji, przebudowie, rozbudowie, itp.) pomieszczeń służby zdrowia prowadzone w związku z dostawą wyrobu medycznego nie korzystają z preferencji podatkowej i podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT, tj. 22%.

Minister Finansów podniósł, że żaden przepis ustawy o VAT, ani rozporządzeń wydanych na jej podstawie, nie przewiduje zastosowania 7% stawki podatku VAT do wykonywanych w pomieszczeniach służby zdrowia robót budowlano-montażowych, związanych z dostawą wyrobu medycznego. Wyjaśnił, że mimo iż wykonanie prac budowlano-montażowych związane jest z dostarczeniem wyrobu medycznego i ma na celu prawidłową i bezpieczną pracę tego wyrobu, nie można uznać, że usługi takie stanowią element kompleksowego świadczenia, jakim jest dostawa wyrobu medycznego.

Złożenie przez nabywcę zamówienia na wyrób medyczny wraz z jego instalacją i adaptacją pomieszczeń wynika z przyczyn praktycznych i niewątpliwej korzyści dla kontrahenta wynikającej z dostarczenia sprzętu oraz przystosowaniem pomieszczenia, w którym będzie on obsługiwany. Jednakże nie pozwala to na uznanie, że dostawa ta nabiera jednorodnego charakteru i może w całości korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT.

Nie ma bowiem znaczenia stosunek cywilnoprawny łączący strony, tzn. w jaki sposób strony umówiły się na rozliczenie transakcji. Postanowienia łączące strony w zakresie jednej dostawy towarów wraz z montażem oraz świadczeniem prac adaptacyjnych nie mogą decydować o wysokości stawki podatku. Niezależnie bowiem od tego, jak strony określiły przedmiot umowy, o stosowaniu określonej stawki podatku decyduje faktyczna czynność, z którą ustawa o VAT wiąże obowiązek podatkowy, a nie ustalenia umowne między podmiotami.

Zdaniem Ministra Finansów, prace adaptacyjne pomieszczeń czy też inne dodatkowe usługi, o wykonaniu których strony postanowiły w umowie, mimo iż są związane z czynnością dostawy wyrobu medycznego, mogą być odmiennie opodatkowane. Pomiędzy dostawą urządzenia a wykonaniem prac adaptacyjno-montażowych nie zachodzi ścisły związek niepozwalający na rozdział tych świadczeń.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uwzględnił skargę spółki, uznając, że podział jednorodnej, kompleksowej usługi na dwa odrębne rodzaje jest podziałem sztucznym i nie może stanowić podstawy do podziału kwoty należnej za tę usługę na dwie części, z czego każda jest objęta inną stawką VAT. Takie stanowisko jasno i konsekwentnie wynika z orzecznictwa ETS.

Opisane przez spółkę we wniosku świadczenie, na które składają się - dostawa sprzętu medycznego oraz towarzyszące tej dostawie usługi polegające, m.in. na instalacji tego sprzętu oraz przystosowaniu pomieszczenia, w którym będzie ono zainstalowane, są ze sobą ściśle powiązane i tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

Jednocześnie Sąd I instancji zaznaczył, iż ta wypracowana na gruncie orzecznictwa koncepcja świadczeń złożonych (kompleksowych) i jednolitego ich opodatkowywania, w sensie normatywnym opiera się jedynie na bardzo ogólnych definicjach dostawy i świadczenia usług, a w pozostałym zakresie bazuje na pewnym, wywodzonym ze względów systemowych, podejściu do tego zagadnienia, mającym zapewnić zagwarantowanie funkcjonalności systemu podatku od wartości dodanej oraz zachowanie jego związku z realnymi zjawiskami ekonomicznymi.

W ocenie Sądu z przedstawionego we wniosku spółki opisu zdarzenia wynika, iż w aspekcie gospodarczym istotnie dostawa przedmiotowego sprzętu medycznego jest nierozerwalnie związana z jego instalacją i dokonaniem prac adaptacyjnych. Również dla szpitala celem przeprowadzenia całej transakcji jest pozyskanie funkcjonalnego, gotowego do wykorzystania urządzenia medycznego - temu też celowi, jak wskazuje spółka, podporządkowany jest cały przebieg świadczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za zasadną argumentację spółki i oparte na niej twierdzenie, iż w przedstawionym we wniosku świadczeniu złożonym (kompleksowym) świadczeniem głównym (zasadniczym) nadającym charakter całej transakcji jest właśnie dostawa sprzętu medycznego, natomiast czynnościami pomocniczymi względem tego świadczenia głównego, służącymi prawidłowemu jego wykorzystaniu są opisane usługi zapewniające funkcjonalność i prawidłowe działanie dostarczonego urządzenia.

Zdaniem Sądu, w rozpoznawanej sprawie w rachubę wchodziła zatem stawka właściwa dla dostawy wyrobu medycznego, o którym mowa w poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Negując możliwość jej zastosowania także w stosunku do czynności (usług) towarzyszącej tej dostawie i umożliwiających prawidłowe działanie dostarczonego wyrobu medycznego Minister Finansów naruszył art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 oraz art. 141 ust. 2 w zw. z poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Minster Finansów wniósł skargę kasacyjną na powyższy wyrok, jednak Naczelny Sąd Administracyjny ją oddalił, jako niezasadną.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Prace adaptacyjne i montażowe niezbędne przy dostawie. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________