ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Sprzedaż nieruchomości a działalność gospodarcza

wtorek, 29 marca 2011 12:56

Sprzedaż nieruchomości a działalność gospodarcza

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprzedaż nieruchomości, jeżeli dokonywana jest w warunkach właściwych dla działalności gospodarczej, w sposób zorganizowany i ciągły, nakierowany na uzyskiwanie dochodu ze sprzedaży, podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej.

Nie ma przy tym znaczenia, czy w momencie nabycia nieruchomości zamiarem właściciela było przeznaczenie jej do sprzedaży z zyskiem, lecz to, że podatnik podjął działania mające charakter ciągły i zorganizowany, nakierowany na uzyskanie zysku ze sprzedaży nieruchomości.

 

Obowiązuje w tej materii ustalona linia orzecznicza. Przykładowo można wymienić następujące orzeczenia NSA wydane w tym przedmiocie: z dnia 18 sierpnia 2009 r. (II FSK 1304/08), z dnia 2 kwietnia 2009 r. (II FSK 1937/07), z dnia 16 kwietnia 2009 r. (II FSK 28/08).  Zgodnie z tą linią orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 kwietnia 2010 r. (II FSK 1933/08). W niniejszej sprawie sposób działania podatników nie pozostawiał wątpliwości co do ich zarobkowego celu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego organy podatkowe stwierdziły, że stwierdzono, w latach 2004-2005 podatnik wraz z małżonką dokonywali sprzedaży działek pod zabudowę i działek zabudowanych. W latach 2004-2005 dokonano łącznie 33 transakcji sprzedaży nieruchomości, tj. 2004 r. - 26 szt., 2005 r. - 7 sztuk. Organ stwierdził tym samym, iż podatnicy prowadzili działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami, a przychodów ze sprzedaży działek nie wykazali do opodatkowania jako osiąganych z działalności gospodarczej, o czym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

W ocenie organu podatkowego o zorganizowanym i ciągłym charakterze prowadzonej działalności świadczyły następujące okoliczności:

- nabywanie nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży (zbycia) z zyskiem,
- sprzedaż i odkupywanie nieruchomości gruntowych od różnych osób w okresie kontrolowanym oraz w latach poprzednich,
- sukcesywne zbywanie posiadanych działek w latach 1999-2006. W szczególności, w roku 2005 dokonano 7 transakcji sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 1.014.164 zł.

Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, organ odwoławczy nie zgodził się z twierdzeniem pełnomocnika podatników, iż w niniejszej sprawie wystąpiła wyprzedaż majątku osobistego. Podniósł, iż majątek osobisty to mienie wykorzystywane do zaspokajania własnych potrzeb. Okoliczności niniejszej sprawy wskazują zaś, iż działki budowlane zostały wyodrębnione w celu ich dalszej odsprzedaży i maksymalizacji zysku. Ponadto, oprócz sprzedaży działek uzyskanych w wyniku podziału własnych gruntów, strona uczestniczyła w obrocie nieruchomościami.

W uzasadnieniu orzeczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że w pełni uprawnione jest twierdzenie organów podatkowych, iż sprzedaż nieruchomości nastąpiła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Odnosząc się zaś do eksponowanych przez skarżącą cech działalności gospodarczej, (których jej zdaniem przedmiotowe transakcje nie spełniają), Sąd uznał powoływaną w tym zakresie argumentację za chybioną.

Okoliczności niniejszej sprawy wskazują bowiem, iż działki budowlane zostały wyodrębnione w celu ich dalszej odsprzedaży i osiągnięcia jak największego zysku. Sąd uznał za trafny pogląd organów podatkowych, iż o kwalifikacji danego rodzaju działalności jako działalności gospodarczej nie mogą decydować wyłącznie, czy też przede wszystkim, formalne znamiona tej działalności. Prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależną od tego jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz, czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Stanowisko to potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Sprzedaż nieruchomości a działalność gospodarcza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________