ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości w okresie zawieszenia

poniedziałek, 04 kwietnia 2011 11:21

Podatek od nieruchomości w okresie zawieszenia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 21 lutego 2011 r. Minister Finansów wypowiedział się na temat opodatkowania podatkiem od nieruchomości w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Zdaniem resortu finansów, obowiązujące przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują regulacje uniwersalne umożliwiające zmianę wysokości stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania - również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

 

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) uregulowano zasady, na jakich dopuszcza się zawieszenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. W myśl art. 14a ust. 1 tej ustawy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Wprowadzenie dla przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej możliwości zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest przejawem realizacji zasady wolności gospodarczej, wynikającej z art. 20 Konstytucji RP. Jest to prawo, które przysługuje przedsiębiorcy spełniającemu określone ustawowo warunki.

Uregulowany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym, związanym z posiadaniem określonego majątku. W konsekwencji w okresie niewykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej grunty, budynki i budowle nadal pozostają w jego posiadaniu i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według wyższych stawek.

Pogląd ten znajduje oparcie w bogatym orzecznictwie sądowoadministracyjnym (por. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 września 2005 r. III SA/Wa 1411/05, wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 września 2009 r. I SA/OI 474/09, wyrok WSA w Olsztynie z dnia 3 października 2007 r. SA/Ol 302/07).

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że obowiązujące przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują regulacje uniwersalne umożliwiające zmianę wysokości stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania - również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Na podstawie art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przy określaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, co pozwala na obniżenie wysokości podatku od nieruchomości w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Ponadto, w myśl art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, inne niż ustawowe zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, w tym np. dla przedmiotów opodatkowania w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - również z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Źródłem powyższych uprawnień jest konstytucyjnie zagwarantowana odrębność i autonomia samorządu terytorialnego i przysługujące gminie na tej podstawie władztwo podatkowe.

Tym samym biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Finansów nie przewiduje się wprowadzenia rozwiązań o charakterze systemowym w zakresie obniżenia stawki podatku od nieruchomości od przedmiotów opodatkowania w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości w okresie zawieszenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________