ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Zwolnione z VAT

środa, 06 kwietnia 2011 15:07

Sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Zwolnione z VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, a także kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, zdaniem organów podatkowych korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z dnia 28 marca 2011 r.).

 

Podatnik chciał się dowiedzieć, czy powyższe szkolenia wchodzą w zakres kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT oraz w związku z tym, iż prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, czy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a tej ustawy.

Organ podatkowy wskazał, że z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ww. ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 ze zm.).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy Rady, państwa członkowskie zwalniają kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Natomiast, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych.

Co więcej, przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zauważa się, że przedmiotowe szkolenia prowadzone są, odnośnie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, a także kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi - na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828).

Jak wskazał podatnik, świadczone przez niego szkolenia, stanowią kształcenie zawodowe w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, gdyż uzyskane kwalifikacje po ukończonych szkoleniach są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr 82, poz. 537).

Opisane we wniosku szkolenia, kursy i sprawdzenia kwalifikacji, są zatem ściśle uregulowane w odrębnych przepisach. Oznacza to, że świadczone przez podatnika usługi polegające na prowadzaniu ww. szkoleń, kursów i sprawdzenia kwalifikacji, spełniają przesłanki do uznania za usługi kształcenia zawodowego. Ponadto, usługi te są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego organ podatkowy stwierdził, iż prowadzone przez podatnika szkolenia, kursy i sprawdzenia kwalifikacji, spełniają przesłanki do uznania za usługi kształcenia zawodowego, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy. Ponadto, prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Tak więc przedmiotowe szkolenia, kursy i sprawdzenia kwalifikacji korzystają ze zwolnienia od podatku , zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ww. ustawy.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Zwolnione z VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________