ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi nauczania osób niepełnosprawnych a VAT 2011

środa, 20 kwietnia 2011 10:02

Usługi nauczania osób niepełnosprawnych a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi nauczania posługiwania się komputerem przez osoby niepełnosprawne, które umożliwiają im podjęcie pracy zawodowej lub zwiększają ich możliwości zawodowe w wykonywanej pracy, a także usługi nauczania nauczycieli i opiekunów tych osób, sposobu pracy z osobami niepełnosprawnymi w związku z wykonywanym przez tych nauczycieli i opiekunów zawodem, są zwolnione z VAT.

 

Tak uznał w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 kwietnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP4/443-109/11-3/EWW).

Podatnik prowadzi szkolenia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i narzędzi elektronicznych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Szkolenia polegają na:

1) nauczaniu posługiwania się komputerem przez osoby niepełnosprawne, umożliwiające im podjęcie pracy zawodowej lub zwiększające ich możliwości zawodowe w wykonywanej pracy;
2) nauczaniu nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych sposobu pracy z osobami niepełnosprawnymi w związku z wykonywanym przez tych nauczycieli i opiekunów zawodem.

Szkolenia te prowadzone są na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), szkoląc indywidualne osoby niepełnosprawne, których to szkolenia są finansowane w całości przez PFRON w ramach programów aktywizacji zawodowej prowadzonych przez ten Fundusz, a także Fundacji i Stowarzyszeń, które środki na te szkolenia otrzymują ze środków publicznych oraz Urzędów Pracy, które kierują osoby niepełnosprawne na te szkolenia, w celu umożliwienia im podjęcia pracy.

Szkolenia są w całości finansowane ze środków publicznych. Zdaniem podatnika zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku o VAT, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych.

Usługi szkolenia osób niepełnosprawnych, mieszczą się co do zasady w usługach kształcenia zawodowego, ponieważ służą podniesieniu kwalifikacji zawodowych i podniesieniu atrakcyjności osób szkolonych na rynku pracy, co w sposób jednoznaczny wyczerpuje przesłanki, o których mowa w powołanym wyżej przepisie.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych.

Usługi szkolenia nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych sposobu pracy z osobami niepełnosprawnymi w związku z wykonywanym przez nich zawodem, mieszczą się co do zasady w usługach kształcenia zawodowego, ponieważ służą podniesieniu kwalifikacji zawodowych i podniesieniu atrakcyjności osób szkolonych na rynku pracy, co w sposób jednoznaczny wyczerpuje przesłanki, o których mowa w powołanym wyżej przepisie.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i stwierdził, że z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchyliły załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w poz. 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80). Uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do treści ustawy.

Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy o VAT pkt 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy o VAT, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Równocześnie na podstawie pkt 29 niniejszego artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Powołany już przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, przewiduje zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związane.

Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z powołanych przepisów, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia bądź finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi nauczania osób niepełnosprawnych a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________