ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Tłuszcz zwierzęcy i mączka mięsno-kostna nie podlegają akcyzie

piątek, 15 kwietnia 2011 10:16

Tłuszcz zwierzęcy i mączka mięsno-kostna nie podlegają akcyzie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Utylizacyjny tłuszcz zwierzęcy i mączka mięsno-kostna nie są wyrobami podlegającymi podatkowi akcyzowemu. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 7 kwietnia 2011 r., ILPP3/443-34/08/11-S/TK).

Tłuszcze utylizacyjne, jako tłuszcze podlegające obowiązkowej utylizacji ze względu na ich wysoką szkodliwość dla środowiska nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 października 2010 r. (akt III SA/Po 506/10) sąd stwierdził, że  stanowisko podatnika, który wniósł o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie opodatkowania podatkiem akcyzowym tłuszczów zwierzęcych i mączki mięsno-kostnej wykorzystywanych na cele opałowe, jest prawidłowe.

Podatnik w procesie unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1, 2 i 3, sklasyfikowanych według rozporządzenia (WE Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. UE L. 2002.273.1), otrzymuje tłuszcz zwierzęcy oraz mączkę mięsno-kostną.

Z uwagi na to, iż wyroby otrzymywane w procesie unieszkodliwiania produktów kategorii 1 podlegają obowiązkowi usunięcia (utylizacji) poprzez spalenie lub wykorzystanie jako surowca w produkcji paliwa B. – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1576/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r., zmieniającym rozporządzenie (WE) Nr 92/2005 ustanawiające sposoby usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L. 340/89 z dnia 22 grudnia 2007 r.), wyroby te są wykorzystywane w następujący sposób:

1) tłuszcz zwierzęcy kategorii 1, 2 i 3 – na wewnętrzne potrzeby produkcyjne zakładu zgodnie z przedstawionym poniżej opisem procesu technologicznego,
2) tłuszcz zwierzęcy kategorii 1, 2 i 3 – do sprzedaży w celu zastosowania przez kupującego w procesach technologicznych obejmujących spalenie produktu. Opisu tych procesów Zainteresowany nie zna – jeden z odbiorców złożył na piśmie oświadczenie wskazane poniżej,
3) tłuszcz zwierzęcy otrzymywany z surowca kategorii 3 i z części surowca kategorii 2 – jest poddawany dalszej obróbce cieplnej w celu otrzymania paliwa ekologicznego przeznaczanego następnie do wykorzystania w instalacji termooksydatora, zgodnie z opisem technologicznym w pkt 1 z pewnymi modyfikacjami, na potrzeby własne zakładu,
4) tłuszcz zwierzęcy otrzymywany z surowca kategorii 1 i 2 – do sprzedaży dla odbiorcy zagranicznego z kraju UE z przeznaczeniem jako surowiec w produkcji paliwa B. zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1576/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. – odbiorca złożył oświadczenie na piśmie,
5) tłuszcz zwierzęcy kategorii 2 i 3 – do sprzedaży bez jakiegokolwiek określenia przez kupującego przeznaczenia nabywanego produktu,
6) mączka mięsno-kostna kategorii 1 – do sprzedaży z przeznaczeniem do utylizacji (usunięcia) poprzez spalenie.

Odbiorcą mączki są zakłady polskie i unijne. Ponadto podatnik jako nabywca zwierzęcego tłuszczu utylizacyjnego i mączki mięsno-kostnej, otrzymywanych ww. w procesie unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1, 2, 3 oświadcza, że:

1) nabytego wyrobu w całości nie przeznacza do użycia, oferować na sprzedaż lub używać jako paliwa silnikowego lub dodatku albo domieszki do paliwa silnikowego,
2) nabytego wyrobu w całości nie przeznacza do użycia, oferować na sprzedaż lub używać do celów opałowych.

Kwestię spalania odpadów reguluje Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz.Urz. UE L z 2000 r., Nr 332, str. 91), która w art. 1 wskazuje, iż podstawowym celem niniejszej Dyrektywy jest zapobieżenie lub ograniczenie w możliwie największym praktycznym stopniu ujemnych skutków dla środowiska, w szczególności zanieczyszczania wskutek emisji do powietrza, gleb, wód powierzchniowych i gruntowych oraz wynikających stąd zagrożeń dla zdrowia ludzkiego spowodowanych przez spalanie i współspalanie odpadów.

Celem wspólnotowego prawodawcy jest nałożenie obowiązku unieszkodliwienia surowców należących do kategorii pierwszej ze względu na ich wysoki stopień szkodliwości dla środowiska oraz człowieka. Po unieszkodliwieniu powyższych surowców należących do kategorii pierwszej powstają materiały, które należy także poddać procesowi usunięcia.

Art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 92/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wdrażającego rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające sposoby usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i zmieniające jego załącznik VI w odniesieniu do przetwarzania biogazu i wytopionych tłuszczów (Dz. Urz. UE L z 2005 r., Nr 19, str. 27 ze zm.) stanowi, iż materiały otrzymane z przetworzenia surowca kategorii pierwszej są usuwane przy zastosowaniu przynajmniej jednej z następujących metod:

a) spopielanie lub współspopielanie zgodnie z przepisami dyrektywy Nr 2000/76/WE,
b) składowanie na składowiskach, na które wydano zezwolenie zgodnie z dyrektywą Rady 1999/31/WE,
c) dalsze przetwarzanie w wytwórni biogazu i usuwanie pozostałości fermentacyjnych zgodnie z lit. a lub b; lub
d) w przypadku paliwa ekologicznego produkowanego zgodnie z załącznikiem IV, spalanie jako paliwo.

Podatnik twierdzi, że wszystkie surowce należące do kategorii pierwszej należy poddać obowiązkowi unieszkodliwiania zgodnie z regulacjami przepisów prawa wspólnotowego, a nadrzędnym celem tego procesu unieszkodliwiania jest utylizacja produktów niebezpiecznych. Materiały otrzymane po unieszkodliwieniu surowca kategorii pierwszej należy usunąć zgodnie z art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 92/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. Głównym celem tego procesu jest utylizacja materiałów szkodliwych dla środowiska.

Podatnik uważa więc, że w związku z powyższym, nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 ze zm.), gdyż głównym celem wykorzystania powyższych surowców jest ich unieszkodliwienie (utylizacja), a nie cele opałowe (które nawet jeżeli wystąpią, to jako skutek uboczny). Przepisy art. 65 ust. 1 ww. ustawy, wskazują jedynie na opodatkowanie podatkiem akcyzowym olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe, nie zaś na cele utylizacji.

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone również w wyroku z dnia 27 listopada 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (I SA/Bd 683/2007), w którym wskazano iż:

jeżeli wystąpi okoliczność, że na określonych etapach procesu unieszkodliwiania w toku spalania określonych odpadów wydziela się ciepło to brak jest racjonalnych przesłanek do przyjęcia, że celem całego procesu jest uzyskiwanie czy produkcja ciepła. Uzyskiwanie ciepła w toku procesu spalania jest wynikiem zastosowania znormalizowanej technologii, a zatem jest to efekt uboczny procesu utylizacji, a nie podstawowy cel tej działalności.

Skoro zainteresowany twierdzi, że brak jest podstaw do przyjęcia, że uzyskiwany na kolejnym etapie procesu unieszkodliwiania, tłuszcz utylizacyjny i mączka mięsno-kostna stanowią surowiec wtórny do dalszego przerobu, czyli produkt który wykorzystany do celów opałowych powinien być opodatkowany podatkiem akcyzowym. Przedmiotowe odpady powstają bowiem na określonym etapie unieszkodliwiania, nie są produktem finalnym lecz podlegają spalaniu w dalszym procesie unieszkodliwiania zgodnie ze stosowaną znormalizowaną technologią tego procesu.

Podatnik podkreślił również fakt, iż zagadnienia dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym szeroko rozumianych wyrobów energetycznych, w tym paliw silnikowych i olejów opałowych, reguluje dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowego systemu opodatkowania wyrobów energetycznych oraz energii elektrycznej (Dz.Urz. WE L 283 z dnia 31 października 2003 r., str. 51-70).

Powyższa Dyrektywa w art. 2 wskazuje listę wszystkich produktów, które należy uznać za wyroby energetyczne. Zakres przedmiotowy poszczególnych wyrobów wymienionych w powyższym przepisie został określony przez odwołanie się do kodów Scalonej Nomenklatury stosowanej we Wspólnocie Europejskiej dla celów prawa celnego oraz statystyki publicznej. Za wyroby energetyczne Dyrektywa uznaje zatem następujące produkty:

1) wszelkie oleje z ropy naftowej (oleje surowe i destylowane), benzyny, inne ciekłe produkty destylacji ropy naftowej klasyfikowane do kodów CN 2709 oraz 2710,
2) wszystkie gazy ziemne i inne węglowodory gazowe klasyfikowane do kodu CN 2711,
3) preparaty smarowe klasyfikowane do kodu CN 3403 (włącznie z preparatami chłodząco -smarującymi, odrdzewiaczami, natłuszczaczami skór i innymi), niezależnie od tego, czy zawierają oleje otrzymane z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych,
3) węgiel kamienny, brykiety i inne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgiel brunatny, koks, gaz węglowy, inne gazy otrzymywane z węgla, smoła destylowana z węgla klasyfikowane do kodów od CN 2701 do 2706 z wyłączeniem torfu (CN 2703),
4) oleje i inne produkty destylacji węgla i smoły węglowej (np. benzen i inne) sklasyfikowane do kodu CN 2707,
5) pak i koks pakowy klasyfikowane do kodu CN 2708,
6) wazelina, parafina, wosk mikrokrystaliczny itp. klasyfikowane do kodu CN 2712,
7) koks naftowy, wyroby bitumiczne i inne klasyfikowane do kodu CN 2713,
8) bitum i asfalt, łupki i piaski bitumiczne i naftowe, asfalty i skały asfaltowe klasyfikowane do kodu CN 2714,
9) mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie klasyfikowane do kodu CN 2715,
10) wszystkie węglowodory alifatyczne i cykliczne klasyfikowane do kodów CN 2901 oraz 2902,
11) metanol klasyfikowany do kodu CN 2905 11 00 (o ile nie jest pochodzenia syntetycznego i o ile jest przeznaczony do wykorzystania jako paliwo silnikowe lub grzewcze),
12) wszelkie oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce, nierafinowane i rafinowane, a także modyfikowane chemicznie, w tym: oliwa z oliwek, olej rzepakowy, słonecznikowy, sojowy, z orzeszków ziemnych, kokosowy, margaryna itp.) klasyfikowane do kodów CN od 1507 do 1518, o ile są przeznaczone do wykorzystania jako paliwa silnikowe lub grzewcze,
13) dodatki paliwowe klasyfikowane do kodu CN 3811,
14) mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny klasyfikowane do kodu CN 3817,
15) pozostałe produkty chemiczne gdzie indziej nieklasyfikowane, o ile przeznaczone są do wykorzystania jako paliwa silnikowe lub grzewcze.

Dyrektywa powyższa wskazuje, iż także inne produkty przeznaczone do wykorzystywania jako paliwa lub dodatki, czy domieszki do paliw silnikowych powinny być uznawane za wyroby akcyzowe, a w efekcie powinny podlegać opodatkowaniu akcyzą według stawek właściwych dla danej kategorii paliw silnikowych.

W powyższej sytaucji, organ podatkowy podzielił pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wynikający z wyroku NSA z dnia 27 kwietnia 2009r. (I FSK 289/08), że art. 62 ust. 2 ww. ustawy stanowi podstawę do opodatkowania wyrobów będących olejami opałowymi w rozumieniu tego przepisu (a więc służących do celów opałowych z wyjątkiem węgla, koksu, torfu i innych porównywalnych z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego), o ile jednocześnie te wyroby znajdują się w wykazie wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do ww. ustawy. Tymczasem wśród wyrobów wymienionych w tych załącznikach nie można odnaleźć w żadnym grupowaniu utylizacyjnych tłuszczy zwierzęcych, czy też mączki mięsno-kostnej.

Fakt ten oznacza tym samym, że w stanie prawnym uwzględnianym w sprawie (tj. na gruncie postanowień ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. oraz przepisów wykonawczych do niej) opisany we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej utylizacyjny tłuszcz zwierzęcy i mączka mięsno-kostna nie są wyrobami podlegającymi podatkowi akcyzowemu.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Akcyza Tłuszcz zwierzęcy i mączka mięsno-kostna nie podlegają akcyzie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________