ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Niekorzystne stanowisko Ministra Finansów w kwestii ulgi prorodzinnej

środa, 20 kwietnia 2011 10:41

Niekorzystne stanowisko Ministra Finansów w kwestii ulgi prorodzinnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W opinii Ministerstwa Finansów dochód osiągnięty przez dziecko zagranicą, niezależnie od tego czy podlega opodatkowaniu w Polsce, czy też jest zwolniony, należy wliczyć do limitu uprawniającego rodziców do ulgi prorodzinnej. Dotyczy to zarówno dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych jak i dochodów z papierów wartościowych.

Interpretacją indywidualną z dnia 28 grudnia 2010 r. Minister Finansów zmienił, z urzędu interpretację indywidualną z dnia 15 września 2010 r. (IBPB II/1//415-604/10/ASz), wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ ten uznał za prawidłowe stanowisko podatniczki dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Minister Finansów stwierdził jej nieprawidłowość (DD3/033/184/IMD/10/PK-1323).

W roku 2009 podatniczka uzyskiwała wyłącznie dochody ze stosunku pracy. Jej pełnoletnia córka ucząca się w szkole, o której mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym uzyskała w 2009 r. następujące dochody:

1) z tytułu umowy o pracę w Polsce w kwocie 2.772,07 zł (dochód do opodatkowania wykazany w poz. 167 PIT-36),
2) z tytułu umowy o pracę w Hiszpanii – w kwocie 4.946,75 zł (dochód osiągnięty za granicą, o który jest zwiększana podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej w poz. 168 PIT-36).

Córka podatniczki, spełnia jej zdaniem, warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

1) nie ukończyła 25 roku życia,
2) uczyła się w szkole, o której mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym,
3) w roku 2009 nie uzyskała dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych:

- w art. 27 ww. ustawy (opodatkowanie według skali podatkowej) lub
- w art. 30b ww. ustawy (dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł (stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 556,02 zł/18%), z wyjątkiem renty rodzinnej. Dochód do opodatkowania wykazany w poz. 170 wyniósł bowiem 2.772 zł.

Podatniczka uznała zatem, ze ma prawo skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem podatniczki możliwe jest w opisanej skorzystanie z tzw. ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Córka spełniła bowiem w 2009 r. warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy.

Dochody opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 uzyskane przez córkę w 2009 r. wyniosły 2.772 zł. Do limitu uprawniającego do skorzystania z ulgi prorodzinnej nie należy wliczać dochodów uzyskanych przez córkę z tytułu umowy o pracę w Hiszpanii w kwocie 4.946,74 zł. Jest to dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Służy on jedynie do ustalenia stopy procentowej, która ma zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (metoda „wyłączenia z progresją” określona w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dochód z pracy w Hiszpanii jako zwolniony z opodatkowania w Polsce nie powinien być brany pod uwagę przy wyliczaniu łącznej kwoty dochodów dziecka, w celu porównania z możliwym do osiągnięcia limitem dochodów. Nawet jeśli w związku z jego uzyskaniem wyliczona zostanie stopa podatkowa w wysokości powodującej w konsekwencji obowiązek zapłaty podatku od dochodu uzyskanego w Polsce (czyli od kwoty 2.772 zł).

Odnosząc się do dochodów z tytułu pracy wykonywanej przez córkę w Hiszpanii Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że w stosunku do tych dochodów ma zastosowanie art. 15 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w dniu 15 listopada 1979 r. (Dz.U. z 1982 r. nr 17, poz. 127).

Zgodnie z powołanym przepisem, z uwzględnieniem postanowień artykułów 16, 18 i 19 pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie.

Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Przy czym – w myśl art. 15 ust. 2 ww. umowy - bez względu na postanowienia ust. 1 wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane tylko w pierwszym Państwie, jeżeli:

a) odbiorca przebywa w drugim Państwie łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas roku finansowego oraz
b) wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, albo w jego imieniu, oraz
c) wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

Natomiast stosownie do treści art. 23 ust. 1 lit. a powołanej umowy - jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Hiszpanii, to Polska będzie, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, zwalniać taki dochód lub majątek spod opodatkowania, ale może, przy obliczaniu od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby, stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w wypadku, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie była tak zwolniona.

Powyższa metoda unikania podwójnego opodatkowania to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Zasady określenia podatku wg tej metody wynikają z treści art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągnął również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z powyższym, jeżeli dochód uzyskany przez córkę w Hiszpanii, podlegał opodatkowaniu w Hiszpanii, to w Polsce jest zwolniony z opodatkowania. Dochód uzyskany z pracy w Hiszpanii posłuży jedynie córce do ustalenia stopy procentowej, która ma zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w takiej sytuacji, dochody uzyskiwane przez córkę w Hiszpanii w roku 2009 nie pozbawiły podatniczki możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. Zatem, jeżeli zostały spełnione wszystkie pozostałe warunki konieczne do zastosowania ulgi, podatniczka może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast Minister Finansów uchylając tę korzystną interpretację stwierdził co następuje.

Zasady unikania podwójnego opodatkowania regulują art. 27 ust. 8, 9 i ust. 9a ww. ustawy, jak i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inne umowy międzynarodowe.

W prawie podatkowym występują dwie metody pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia. Niewątpliwie obie z ww. metod są uregulowane w art. 27 powołanej ustawy, a zatem zagraniczne dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27. Gdyby bowiem nie postanowienia wymienionych przepisów dochody uzyskane za granicą mogłyby podlegać podwójnemu opodatkowaniu.

Nawet jeżeli dochody zagraniczne są zwolnione z opodatkowania, to jednak stosownie do regulacji zawartej w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają lub mogą wpływać na opodatkowanie dochodów uzyskanych w Polsce.

Odmienne rozumienie omawianego przepisu pozostawałoby w rażącej sprzeczności z zasadą racjonalności ustawodawcy, która jest podstawowym założeniem w procesie wykładni prawa. Potrzeba respektowania przesłanki o racjonalności ustawodawcy wyklucza możliwość przyjęcia, że jego wolą było doprowadzenie do naruszenia zasad równości i sprawiedliwości społecznej w systemie prawa normującego określoną dziedzinę życia społecznego, w tym zobowiązań podatkowych.

Racjonalny ustawodawca nie różnicuje podatników chcących korzystać z ulgi prorodzinnej, uzależniając korzystanie z odliczenia od faktu, czy jego dziecko uzyskuje dochody w Polsce, czy za granicą oraz jaka metoda zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do dochodów dziecka.

Z tego też powodu należy uznać, iż art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje zarówno dochody uzyskane w Polsce, jak i za granicą (i to bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma do nich zastosowanie).

Nie można zatem podzielić poglądu zawartego w zmienianej interpretacji, iż dochody uzyskiwane przez córkę podatniczki w Hiszpanii w roku 2009 nie miały wpływu na prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Niekorzystne stanowisko Ministra Finansów w kwestii ulgi prorodzinnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________