ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną

wtorek, 19 kwietnia 2011 11:03

Wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W niedawno wydanym piśmie dotyczącym wydatków na cele rehabilitacyjne poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną, Minister Finansów stwierdził, że rodzaj orzeczenia może stanowić podstawę do korzystania z ulgi wyłącznie z tytułu tych wydatków rehabilitacyjnych, których odliczenie nie jest uwarunkowane zaliczeniem osoby niepełnosprawnej do I lub II grupy inwalidztwa.

 

Minister Finansów stwierdził, że na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, ma prawo pomniejszyć dochód przed opodatkowaniem o kwoty wydatków poniesionych w roku podatkowym na cele rehabilitacyjne oraz związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Warunki i zasady korzystania z tego odliczenia określają przepisy art. 26 ust. 7a-7g oraz ust. 13a ww. ustawy.

Odnosząc się do wątpliwości dotyczących ww. ulgi wyjaśnił, że stosownie do art. 26 ust. 7d i 7g ww. ustawy, osobą niepełnosprawną jest osoba posiadająca:

- orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną;
- albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów; orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Katalog wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych określa art. 26 ust. 7a pkt 1-15 ww. ustawy.

Jednocześnie możliwość odliczenia niektórych wydatków rehabilitacyjnych (określonych w pkt 7, 8, 9, 13 lit. b) i 14) została uzależniona od spełnienia warunku zaliczenia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wydatek, do I lub II grupy inwalidztwa w rozumieniu art. 26 ust. 7f ww. ustawy.

Na podstawie art. 26 ust. 7f ww. ustawy ilekroć w katalogu wydatków rehabilitacyjnych mowa jest o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
b) znaczny stopień niepełnosprawności;

2) II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy albo
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Mając na względzie powyższe przepisy, należy stwierdzić, że podatnik posiadający decyzję przyznającą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ww. ustawy i ma prawo do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej na zasadach w niej określonych.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że posiadanie orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy, traktowanego na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności (art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), nie kwalifikuje takiej osoby niepełnosprawnej do żadnej grupy inwalidztwa, o której mowa w art. 26 ust. 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że ten rodzaj orzeczenia może stanowić podstawę do korzystania z przedmiotowej ulgi wyłącznie z tytułu tych wydatków rehabilitacyjnych, których odliczenie nie jest uwarunkowane zaliczeniem osoby niepełnosprawnej do I lub II grupy inwalidztwa.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________