ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Lista przewoźników lotniczych w transporcie międzynarodowym

czwartek, 28 kwietnia 2011 08:46

Lista przewoźników lotniczych w transporcie międzynarodowym

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów wyjaśnił pojęcie przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym na gruncie ustawy o VAT. Lista przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym spełniających wymagane kryteria zostanie ogłoszona do dnia 31 maja 2011 r .

 

W związku z pytaniami w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535 z późn. zm.) odnośnie do zagranicznych przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, Minister Finansów wyjaśnił, że zgodnie z art. 83 ust. 1a ustawy o VAT, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust.1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych, u których udział:

1) przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
2) zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
3) liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek pocztowych w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem
- wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

Lista przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym spełniających ww. kryteria ogłaszana będzie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na okres od 1 kwietnia danego roku podatkowego do 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych otrzymywanych od przewoźników lotniczych (w 2011 r. listę przewoźników lotniczych Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłosi do dnia 31 maja 2011 r. na okres od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.).

Na tę listę mogą być wpisywani zarówno przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju jak i przewoźnicy zagraniczni nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust.1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, uznanych w państwie swojej siedziby za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (art.83 ust.1f ww. ustawy).

Aby przewoźnicy zagraniczni, którzy nie są umieszczeni na ww. liście ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, mogli skorzystać ze stawki 0% od nabywanych w Polsce towarów i usług, zobowiązani są oni do przedstawienia swoim kontrahentom dokumentów potwierdzających, iż w państwie siedziby są uznani za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dokumentem tym może być wskazanie analogicznej, jak obowiązującej w Polsce listy przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (taka lista jest np. publikowana w Niemczech), na której dany przewoźnik jest umieszczony. W przypadku państw, w których nie ma takiej listy dokumentem tym może być np. koncesja lub odpowiedni akt właściwego organu państwa siedziby przewoźnika uprawniający do wykonywania międzynarodowych przewozów lotniczych. Należy jednak zauważyć, iż przepis art.83 ust.1f ustawy o VAT nie ma zastosowania do przewoźników zagranicznych, którzy posiadają na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczą usługi przewozu lotniczego.

Biorąc pod uwagę powyższe, zagraniczny przewoźnik lotniczy nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju będzie uznany za przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym i będzie mógł nabywać towary ze stawką 0%, jeżeli przedłoży kontrahentowi stosowne dokumenty (przykładowo wskazane powyżej) lub będzie wpisany na listę ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Lista przewoźników lotniczych w transporcie międzynarodowym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________