ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprzedaż własnych materiałów budowlanych. Stawka VAT

poniedziałek, 06 czerwca 2011 11:50

Sprzedaż własnych materiałów budowlanych. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Spółka dokonując sprzedaży swoich materiałów budowlanych, zapewniając jednocześnie dostarczenie usługi remontowo-budowlanej (na podstawie podpisanej umowy z firmą podwykonawczą) dla klienta detalicznego (nieprowadzącego działalności gospodarczej), ma prawo wystawić faktury VAT, z zastosowaniem obniżonej stawki VAT 8%.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 24 maja 2011 r. wskazał, że usługi polegające na pracach remontowo-budowlanych dotyczących budownictwa społecznego w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa wynosi do 150 m2 lub w budynkach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa wynosi do 300 m2, ma prawo zastosować stawkę obniżoną VAT.


Podatnik (spółka) świadczy usługi remontowo-budowlane, takie jak:

  1. tynkowanie,
  2. zakładanie stolarki budowlanej,
  3. wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych,
  4. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

Podatnik nie zatrudnia pracowników, którzy w zakresie swoich czynności posiadają wykonywanie prac remontowo-budowlanych u swoich klientów, dlatego podpisał umowę z firmą podwykonawczą, której pracownicy na zlecenie mogą wykonywać prace montażowe, remontowe, budowlane. Zgodnie z umową, po wykonaniu zlecenia podatnik wypłaca podwykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury VAT lub rachunku.

Wyżej wymienione usługi dotyczą budownictwa społecznego w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa wynosi do 150 m2 lub w budynkach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa wynosi do 300 m2.

Klient podatnika, osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, chce zakupić materiały budowlane, zamawiając usługę, by zapewnić sobie przeprowadzenie prac w lokalu lub budynku mieszkalnym, polegających na wymianie stolarki okiennej, wymianie drzwi, wymianie pokrycia dachowego, montażu okien, drzwi, pokrycia dachu w nowych budynkach mieszkalnych, wykonywanie pozostałych prac remontowo-budowlanych z wykorzystaniem jej materiałów.

Usługi podatnika maja na celu odtworzenie stanu pierwotnego, tzn. wymianę okien starych na nowe. Firma podwykonawcza ma za zadanie wymontować stare okna lub drzwi, zamontować nowe, wykonać obróbkę wnęk okiennych wewnątrz budynku (prace tynkarskie) i na zewnątrz (uzupełnienie szczelin po osadzeniu nowych okien lub drzwi oraz wyrównanie ścian wnęk), celem usunięcia uszkodzeń i końcowego ich wykończenia.

W przypadku niektórych usług klienci, gdzie zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę, zakupują stolarkę budowlaną do nowo wybudowanego budynku i kupują ją wraz z usługą polegającą na zamontowaniu nowej stolarki, wykonaniu obróbki wnęk okiennych wewnątrz budynku (prace tynkarskie) i na zewnątrz (uzupełnienie szczelin po osadzeniu stolarki oraz wyrównanie ścian wnęk tynkiem).


Problem z opodatkowaniem powstał w sytuacji gdy podatnik, dokonując sprzedaży swoich materiałów budowlanych, zapewniając jednocześnie dostarczenie usługi remontowo-budowlanej (na podstawie podpisanej umowy z firmą podwykonawczą) dla klienta detalicznego (nieprowadzącego działalności gospodarczej), ma uprawnienia do wystawienia faktury VAT, z zastosowaniem obniżonej stawki VAT 8%.

Zdaniem podatnika, jeżeli klient zamawiając jego towary (materiały budowlane) wraz z usługą przeprowadzenia remontu i prac budowlanych w lokalu lub budynku mieszkalnym (o powierzchni użytkowej odpowiednio do 150 m2 i 300 m2), ma on uprawnienia by wystawić fakturę sprzedaży VAT stosując obniżoną stawkę VAT 8%.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. zmianie uległy stawki podatku VAT.

W myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w pkt. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ww. ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Natomiast przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się - w myśl art. 2 pkt 12 ustawy - budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, ustawa o VAT, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków:

- 111 - mieszkalnych jednorodzinnych,
- 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
- 113 - zbiorowego zamieszkania.

Z powyższych przepisów ustawy wynika zatem, że obniżoną stawkę podatku VAT stosuje się m.in. do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji oraz przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym do którego należą budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, z uwzględnieniem limitów określonych w art. 41 ust. 12b ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykułu, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 tego artykułu. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja oznacza unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie np. istniejącego obiektu budowlanego, prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej (źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia).

Jak wynika z opisu sprawy, podatnik wykonuje roboty związane z montażem okien lub drzwi, świadczone w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa wynosi do 150 m2 lub w budynkach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa wynosi do 300 m2.

Zatem w przedmiotowej sprawie usługi wykonywane przez podatnika, jeżeli będą one związane z budową, remontem, przebudową lub modernizacją ww. obiektów budownictwa objętych społecznym programem mieszkaniowym, będą korzystały z obniżonej stawki podatku VAT.

Podatnicy VAT, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Podatnicy nie mają jednak obowiązku wystawiania faktur, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Reasumując, spółka dokonując sprzedaży swoich materiałów budowlanych, zapewniając jednocześnie dostarczenie usługi remontowo-budowlanej (na podstawie podpisanej umowy z firmą podwykonawczą) dla klienta detalicznego (nieprowadzącego działalności gospodarczej), ma uprawnienia do wystawienia faktury VAT, z zastosowaniem obniżonej stawki VAT 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ww. ustawy.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Sprzedaż własnych materiałów budowlanych. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________