ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Szkolenia ze sztucznego unasieniania zwierząt a zwolnienie z VAT 2011

środa, 08 czerwca 2011 10:44

Szkolenia ze sztucznego unasieniania zwierząt a zwolnienie z VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Specjalistyczne usługi szkolenia zawodowego dla osób prowadzących sztuczne unasiennianie zwierząt korzystają ze zwolnienia od VAT. Potwierdza to interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 15 maja 2011 r.

Podatnik prowadzi specjalistyczne szkolenia zawodowe dla osób prowadzących sztuczne unasiennianie oraz wydaje zaświadczenia w tym zakresie na podstawie upoważnienia wynikającego z decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzja została wydana na podstawie art. 8a i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Podatnik jest jednostką objętą systemie oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Z art. 8a i art. 28 ust. 3 powyższej ustawy wynika, że „Minister właściwy do spraw rolnictwa w drodze decyzji upoważnia podmioty do prowadzenia specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej, sztucznego unasienniania oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie” na podstawie programu zatwierdzonego przez tego ministra.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich reguluje tę sprawę w art. 35 ust. 4 i 5, z którego wynika, że również na podstawie tego przepisu szkolenie może być prowadzone przez podmiot, który uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT, zwolnione od podatku VAT są, m.in. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

- prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
- świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
- finansowane w całości ze środków publicznych

oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane (art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

W odpowiedzi na pytanie podatnika, czy świadczenie usług kształcenia na podstawie upoważnienia wynikającego z decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydanego na podstawie przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, korzysta ze zwolnienia z VAT, organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika, jako prawidłowe.

Zdaniem podatnika, określone wyżej usługi kształcenia są usługami kształcenia zawodowego prowadzonymi w formie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, a więc spełnione są przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy o VAT i wobec tego są zwolnione z VAT.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Szkolenia ze sztucznego unasieniania zwierząt a zwolnienie z VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________