ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Szkolenia dla pszczelarzy a zwolnienie z VAT 2011

środa, 08 czerwca 2011 10:52

Szkolenia dla pszczelarzy a zwolnienie z VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeśli podatnik będący jednostką objętą systemem oświaty, świadczy usługi szkolenia pszczelarzy, które są wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji prowadzonej przez właściwy organ, ma prawo skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez siebie szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 11 maja 2011 r.).

Podatnik prowadzi szkolenia pszczelarzy w niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego, wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez starostę powiatu (na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje kurator oświaty. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT zwolnione od podatku VAT są, m.in. usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania (art. 43 pkt 26a ustawy o VAT). Podatnik jest więc jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Placówka prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz kursy, które tematycznie są zgodne z programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Placówka prowadzi działalność w formie kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych na tytuły wykwalifikowany pszczelarz i mistrz pszczelarz oraz szkoleń teoretycznych i praktycznych.

Tytuł zawodowy w zawodzie pszczelarza oraz tytuł zawodowy mistrza w zawodzie pszczelarza jest uzyskiwany po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, który przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna przy Placówce Kształcenia, powstała na podstawie §22 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych na wniosek dyrektora placówki zarządzeniem kuratora oświaty.

Wydawane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną świadectwa i dyplomy są opatrywane pieczęcią urzędową kuratorium oświaty i rejestrowane przez wydział sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkolnictwem ponadgimnazjalnym.

Zatem usługi szkolenia pszczelarzy świadczone przez podatnika są usługami w zakresie kształcenia zawodowego świadczonym w oparciu o wyżej wymienione przepisy. Usługi te są finansowane z odpłatności wnoszonych przez uczestników kursów i szkoleń, i nie są finansowane ze środków publicznych. Podatnik nie jednak posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie usług kształcenia pszczelarzy.

W odpowiedzi na pytanie, czy świadczenie usług kształcenia w niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, dla której organem prowadzącym jest sp. z o.o. korzysta ze zwolnienia z VAT, organ podatkowy potwierdził, że określone wyżej usługi kształcenia świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 pkt 26a ustawy o VAT.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Szkolenia dla pszczelarzy a zwolnienie z VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________