ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Szkolenia z BHP oraz pierwszej pomocy. Zwolnienie z VAT 2011

środa, 08 czerwca 2011 11:09

Szkolenia z BHP oraz pierwszej pomocy. Zwolnienie z VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi w zakresie szkolenia z BHP oraz pierwszej pomocy korzystają ze zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Natomiast kursy przekwalifikowania zawodowego dla operatora przecinarek do nawierzchni dróg kl. III, kursy montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych, montaż, kursy operatora koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy, kursy operatora koparki jednonaczyniowej kl. III, kursy kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowej, zakończone państwowym egzaminem, objęte akredytacją korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b tej ustawy.

Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 11 maja 2011 r.).

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej i świadczy usługi, które do dnia 31 grudnia 2010 r. były sklasyfikowane według PKWiU w grupowaniu 80, załącznik 4 do ustawy o VAT, poz. 7, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2010 r.

W ramach prowadzonej działalność świadczy on następujące usługi:

- szkolenia BHP,
- szkolenia w zakresie pierwszej pomocy,
- kursy przekwalifikowania zawodowego zakończone państwowym egzaminem.

Usługi przekwalifikowania zawodowego są w 30% finansowane przez PUP. Zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) – były to usługi zwolnione od podatku.
Podatnik posiada akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na niżej wymienione kursy:

- kursy operatora przecinarek do nawierzchni dróg kl. III,
- kursy montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych, montaż,
- kursy operatora koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy,
- kursy operatora koparki jednonaczyniowej kl. III,
- kursy kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowej.

Podatnik miał wątpliwości czy świadczone przez spółkę usługi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2011 r. ustawy o VAT.

Zdaniem podatnika, świadczone przez spółkę usługi – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami są zwolnione od podatku VAT, gdyż w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a ustawy o VAT wymienia usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, które są prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1997 r. nr 21 poz. 94 ze zm.).

Zapewnienie odbycia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia i przekazanie informacji oraz instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, co wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu Pracy .
Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stosownie do art. 2091 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany:

1.    zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2.    wyznaczyć pracowników do:
a.    udzielania pierwszej pomocy,
b.    wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
3.    zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.), które określa:

1.    szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
2.    zakres szkolenia,
3.    wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia,
4.    sposób dokumentowania szkolenia oraz
przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.W myśl § 1a pkt 2 lit. e cyt. rozporządzenia, przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy rozumie się osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stosownie do treści §3 ww. rozporządzenia, szkolenie zapewnia uczestnikom:

1.    zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
2.    poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Zgodnie natomiast z §4 ust. 1 powołanego rozporządzenia, szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w §1a pkt 2 rozporządzenia, czyli m.in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.

Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§6 tego rozporządzenia).
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa wskazać należy, iż świadczone przez Zainteresowanego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. Przedmiotowe szkolenia mają na celu uzyskanie lub uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do celów zawodowych.

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w powołanych powyżej odrębnych przepisach. Oznacza to, że została spełniona przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

W świetle tych regulacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mające na celu zapoznanie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nabycie umiejętności wykonywania w sposób bezpieczny pracy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku są usługami kształcenia zawodowego.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego organ podatkowy uznał, iż świadczone przez podatnika szkolenia w zakresie BHP i pierwszej pomocy spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, a ponadto zostały ściśle uregulowane w powołanych wyżej odrębnych przepisach. Tym samym będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT.

Natomiast, organizowane przez Wnioskodawcę kursy przekwalifikowania zawodowego zakończone państwowym egzaminem umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które są objęte akredytacją znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b tej ustawy.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Szkolenia z BHP oraz pierwszej pomocy. Zwolnienie z VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________