ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi zabezpieczenia medycznego imprez i zgromadzeń a VAT 2011

środa, 08 czerwca 2011 12:22

Usługi zabezpieczenia medycznego imprez i zgromadzeń a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi zabezpieczenia medycznego imprez i zgromadzeń masowych są zwolnione z opodatkowania (interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu).

 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W zakresie prowadzonej działalności, oprócz działalności opodatkowanej VAT takiej jak usługi transportowe, pomoc drogowa, wchodzi również działalność zwolniona, polegająca między innymi na świadczeniu usług zabezpieczenia medycznego imprez i zgromadzeń masowych oraz transporcie sanitarnym.

Spółka nie jest zakładem opieki zdrowotnej w myśl ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.).

Zabezpieczenie imprezy polega na tym, że personel medyczny (mający odpowiednie uprawnienia m. in. lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarz), zatrudniony w spółce, wchodzący w skład obsady karetki R zabezpiecza pod względem medycznym imprezy masowe obsadzając tzw. punkt pomocy medycznej. Czasami, oprócz pierwszej pomocy udzielanej uczestnikom imprezy niezbędny jest transport osoby poszkodowanej do szpitala w celu zdiagnozowania. Firma świadcząc tę usługę działa na zlecenie organizatora imprezy, który przy jej organizacji obowiązany jest stosować zasady określone w przepisach o imprezach i zgromadzeniach masowych.

Rozpatrując kwestię zwolnienia usług świadczonych przez podatnika organ podatkowy wskazał, że należy mieć na uwadze, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT zwalnia od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Nie zwalnia zatem wszystkich świadczeń, które można wykonać w ramach wykonywania zawodów medycznych, ale tylko służące określonemu celowi.

Precyzując czynności, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia, pojęcia te również należy interpretować z zastosowaniem wykładni językowej. „Profilaktyka” to wszelkie działania i środki stosowane w celu zapobiegania czemuś niepożądanemu, likwidowanie przyczyn niekorzystnych zjawisk; to działania i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom.

„Zachowywanie” rozumiane jest jako dochowanie czegoś w stanie niezmienionym, nienaruszonym lub niezniszczonym mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności, utrzymywanie.

Interpretując słowo „ratowanie”, należy odwołać się do słów „ratować” i „ratownictwo”. Ratować to starać się ocalić, zachować coś, natomiast ratownictwo jest rozumiane jako ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy w warunkach zagrożenia.

Słowo „przywracać” oznacza doprowadzić coś do poprzedniego stanu, wprowadzić coś na nowo, odtworzyć coś w pierwotnej postaci, wznowić odnowić, sprawić, ze ktoś się znajdzie w takiej sytuacji, w takim stanie, w jakim był poprzednio. Poprawa to zmiana stanu czegoś na lepsze, poprawienie czegoś, poprawianie się, polepszanie.

Zatem dokonując ustalenia, czy dana usługa medyczna podlega zwolnieniu z VAT, należy ustalić, czy będzie spełniała wyżej określone warunki.


W kontekście powyższego, świadczone przez podatnika usługi polegające na zabezpieczeniu imprezy masowej służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż usługi wykonywane przez podatnika, jako podmiotu niebędącego zakładem opieki zdrowotnej, nie mogą korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, iż spółka zatrudnia personel medyczny, posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarza. W związku z tym podmiot zatrudniający przedstawicieli zawodów medycznych na podstawie umowy, ma prawo korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, bowiem podporządkowany i niesamodzielny charakter stosunku pracy pozwala uznać, że czynności wykonywane przez pracownika są czynnościami samego podmiotu (pracodawcy).

Mając zatem na uwadze powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że podatnik świadcząc usługi polegające na zabezpieczeniu imprezy masowej, wykonywane przez spółkę zatrudniającą wykwalifikowany personel medyczny będą korzystały ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi zabezpieczenia medycznego imprez i zgromadzeń a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________