ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: pakiet medyczny
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
piątek, 19 października 2012 15:24

Pakiety medyczne. Jak ustalić ich wartość?

Obejmowanie pracowników opieką medyczną w ramach wykupionych przez pracodawcę pakietów powoduje powstanie u pracownika przychodu i nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Sformułowanie "według cen zakupu" posiada szersze znaczenie prawne aniżeli samodzielnie użyty termin "cena zakupu". Cena zakupu stanowi jedynie punkt odniesienia dla dalszych obliczeń. Cena ta może więc zostać np. podzielona na równe części odpowiadające liczbie osób (indywidualnych jednostek) uprawnionych z pakietu medycznego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 lutego 2012 r. (II FSK 1527/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Jeżeli pracownik nie wyraził zgody aby zostać objętym abonamentem, lub w przypadku braku określenia uprawnienia pracowników do korzystania z usług medycznych w treści aktu wewnętrznego obowiązującego w zakładzie pracy, np. regulaminie pracy nie można uznać, iż pracownik, który nie korzystał z usług medycznych otrzymał również nieodpłatne świadczenie od pracodawcy. Brak wyrażenia w jakikolwiek sposób oświadczenia woli pracownika o przyjęciu tego świadczenia nie uprawnia do uznania, iż nie korzystający z usług medycznych pracownik uzyskał przychód ze stosunku pracy.

Tak w wyroku z dnia 23 listopada 2009 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 676/09).

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 24 października 2011 16:36

Abonamenty medyczne dla pracowników podlegają opodatkowaniu

Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie. Taką uchwałę podjął NSA w dniu 24 października 2011 r. (II FPS 7/10).

Pracownik nabywający dzięki pracodawcy możliwość nieodpłatnego korzystania z prywatnej opieki medycznej, otrzymuje niewątpliwie przysporzenie majątkowe.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W przypadku pakietu opieki medycznej sfinansowanego pracownikom, należącego do obowiązkowych świadczeń zdrowotnych, pracodawca jako płatnik nie musi pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: pakiet medyczny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________