ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Nowe przepisy

poniedziałek, 23 maja 2011 01:40

Nowe przepisy wchodzą w życie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

01 czerwca 2012

wchodzi w życie Konwencja podpisana w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji (Dz.U. z 2012 r. poz. 502).

29 maja 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej (Dz.U. poz. 513).

23 maja 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. poz. 486).

11 maja 2012

wchodzi w życie Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. (Dz.U. poz. 503).

09 maja 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. poz. 444).

07 maja 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. poz. 482).

05 maja 2012

wchodzi w życie ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. (Dz.U. poz. 430).

01 maja 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 474).

30 kwietnia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. poz. 456).

30 kwietnia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 457).

23 kwietnia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. poz. 439).

21 kwietnia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 78).

18 kwietnia 2012

wchodzi w życie ustawa z 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. poz. 362).

16 kwietnia 2012

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. poz. 404).

4 kwietnia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych (Dz.U. poz. 363).

3 kwietnia 2012

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 361).

1 kwietnia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. poz. 285).

31 marca 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 355).

28 marca 2012

wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. poz. 265).

28 marca 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz.U. poz. 267).

28 marca 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2012 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 268).

8 marca 2012

wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego syg. akt K 5/11 z 28 lutego 2012 r. (Dz.U. poz. 251).

07 marca 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. poz. 245).

07 marca 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. poz. 246).

07 marca 2012

wchodzi w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 186, poz. 1100).

13 lutego 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz.U. nr 268, poz. 1583).

28 stycznia 2012

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. poz. 89).

27 stycznia 2012

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz.U. poz. 37).

24 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. (Dz.U. poz. 19).

05 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz.U. nr 274, poz. 1619)

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. poz. 18).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz.U. nr 286, poz. 1677).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz.U. nr 280, poz. 1647).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. nr 183, poz. 1234).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 205, poz. 1212).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. nr 224, poz. 1338).

02 stycznia 2012

ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 178, poz. 1059).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 235, poz. 1393).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (Dz.U. nr 251, poz. 1504).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 252, poz. 1518).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 252, poz. 1515).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 259, poz. 1552).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. nr 265, poz. 1575).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. nr 286, poz. 1681).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 292, poz. 1719).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. nr 292, poz. 1718).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 292, poz. 1716).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. nr 292, poz. 1715).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. nr 293, poz. 1733).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz.U. nr 293, poz. 1732).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. nr 293, poz. 1731).

02 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. nr 293, poz. 1727).

01 stycznia 2012

wchodzi w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 271, poz. 1707).

01 stycznia 2012

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym01 stycznia 2012 (Dz.U. nr 299, poz. 1774).

01 stycznia 2012

obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (M.P. nr 95, poz. 963).

01 stycznia 2012

obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. nr 95, poz. 962).

01 stycznia 2012

obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. nr 95, poz. 961).

02 grudnia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. nr 246, poz. 1469).

05 listopada 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. nr 226, poz. 1357).

27 października 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 201, poz. 1181).

27 października 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 201, poz. 1182).

25 października 2011

komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P. nr 95, poz. 970).

25 października 2011

komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. nr 95, poz. 969).

25 października 2011

komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2011 r. (M.P. nr 95, poz. 968).

25 października 2011

komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2011 r. w stosunku do września 2005 r. (M.P. nr 95, poz. 967).

25 października 2011

komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. nr 95, poz. 966).

25 października 2011

komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2011 r. (M.P. nr 95, poz. 965).

25 października 2011

obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2011 r. (M.P. nr 95, poz. 964).

24 października 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. nr 199, poz. 1175).

23 października 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 85, poz. 458).

23 października 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. nr 216, poz. 1276).

19 października 2011

ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 222, poz. 1321).

18 października 2011

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 210, poz. 1253).

18 października 2011

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 210, poz. 1249).

13 października 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 204, poz. 1197).

13 października 2011

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 204, poz. 1199).

12 października 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. nr 202, poz. 1191).

11 października 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 201, poz. 1180).

11 października 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. nr 201, poz. 1186).

09 października 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 187, poz. 1110).

07 października 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. nr 185, poz. 1094).

5 października 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (Dz.U. nr 184, poz. 1240).

01 października 2011

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. nr 207, poz. 1231).

01 października 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 168, poz. 1001).

27 września 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz.U. nr 188, poz. 1121).

23 września 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 187, poz. 1112).

15 września 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz.U. nr 181, poz. 1082).

12 września 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.U. nr 166, poz. 995).

09 września 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. nr 175, poz. 1043).

06 września 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 173, poz. 1034).

29 sierpnia 2011

ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 178, poz. 1059).   

29 sierpnia 2011

obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 177, poz. 1054).

01 sierpnia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz.U. nr 153, poz. 931).

01 sierpnia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 153, poz. 906).

20 lipca 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 138, poz. 808).

14 lipca 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 134, poz. 779).

14 lipca 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz.U. nr 136, poz. 796).

01 lipca 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 136, poz. 801).

01 lipca 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 136, poz. 800).

01 lipca 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 134, poz. 780).

01 lipca 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. nr 136, poz. 799).

01 lipca 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 136, poz. 798).

01 lipca 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. nr 136, poz. 797).

01 lipca 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 106, poz. 622).

19 czerwca 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 102, poz. 584).

02 czerwca 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 102, poz. 585).

14 maja 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 89, poz. 507).

26 maja 2011

ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 108, poz. 626).

11 maja 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 87, poz. 482).

08 maja 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 48, poz. 245).

08 kwietnia 2011

ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 74, poz. 397).

06 kwietnia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392).

01 kwietnia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. nr 69, poz. 365).

01 kwietnia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. nr 68, poz. 364).

01 kwietnia 2011

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. nr 68, poz. 363).

01 kwietnia 2011

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 68, poz. 362).

01 kwietnia 2011

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym  (Dz.U. nr 68, poz. 361).

01 kwietnia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360).

01 kwietnia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego  (Dz.U. nr 68, poz. 359).

01 kwietnia 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. nr 64, poz. 332).

16 marca 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. nr 44, poz. 228).

09 marca 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 44, poz. 229).

03 marca 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 40, poz. 204).

23 lutego 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 27, poz. 137).

03 lutego 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania (Dz.U. nr 13, poz. 61).

28 stycznia 2011

ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. nr 8, poz. 75).

06 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz.U. nr 241, poz. 1618).

01 stycznia 2011

ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2011 (M.P. nr 99, poz. 1172).

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej (Dz.U. nr 258, poz. 1749).

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz.U. nr 257, poz. 1734).

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. nr 257, poz. 1733)

01 stycznia 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1725)

01 stycznia 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 257, poz. 1723)

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 255, poz. 1713)

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 252, poz. 1691)

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 252, poz. 1693)

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 252, poz. 1694)

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 250, poz. 1681)

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. nr 249, poz. 1660)

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249, poz. 1661)

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. nr 249, poz. 1662)

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 249, poz. 1666)

01 stycznia 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652).

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649).

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. nr 245, poz. 1638).

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 244 poz. 1627).

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środkow Trwałych (KŚT) (Dz.U. nr 242, poz. 1622).

01 stycznia 2011

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz.U. nr 241, poz. 1618).

01 stycznia 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578).

01 stycznia 2011

wchodzi w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476).

31 grudnia 2010

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. nr 237, poz. 1572).

17 grudnia 2010

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego (Dz.U. nr 228, poz. 1493).

08 grudnia 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 219, poz. 1445).

27 listopada 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 200, poz. 1323).

20 listopada 2010

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. nr 209, poz. 1377).

09 listopada 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. nr 197, poz. 1306).

06 listopada 2010

wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 196, poz. 1299).

06 listopada 2010

wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 196, poz. 1299).

31 października 2010

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. nr 138, poz. 931).

30 października 2010

wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 191, poz. 1278).

21 października 2010

wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 186, poz. 1244).

21 października 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 152, poz. 1016).

25 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 155, poz. 1037).

25 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 155, poz. 1043).

29 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o ratyfikacji protokołu między RP a Królestwem Danii o zmianie konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (Dz.U nr 169, poz. 1137).

25 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 155, poz. 1037).

25 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 155, poz. 1043).

23 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 165, poz. 1116).

22 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 164, poz. 1107).

21 września 2010

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 163, poz. 1097).

21 września 2010

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz.U. nr 163, poz. 1100).

20 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 152, poz. 1017).

18 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679).

18 września 2010

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym (Dz.U. nr 162, poz. 1091).

17 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 106, poz. 672)

16 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 161, poz. 1078).

15 września 2010

wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. nr 159, poz. 1073).

09 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (Dz.U. nr 155, poz. 1035).

09 września 2010

wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 155. poz. 1038).

powrót Strona główna Nowe przepisy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________