ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Ostatnio opublikowane
Ostatnio opublikowane
niedziela, 06 grudnia 2015 20:37

Od dnia 1 stycznia 2016 r. zmienia się termin do złożenia deklaracji dla wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6). Dotychczas termin ten upływał w dniu 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Od teraz będzie to dzień 20 stycznia roku podatkowego.

niedziela, 06 grudnia 2015 20:24

W dniu 3 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która zmienia na korzyść podmiotów, dla których nabycie opcji walutowej stanowiło zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (za wyjątkiem transakcji spekulacyjnych), interpretację przepisów podatkowych. Dotychczas organy podatkowe nie uznawały wydatków na zakup opcji walutowych przez firmy za koszt uzyskania przychodów. Jeżeli firma wynegocjowała z bankiem umorzenie części należności, różnicę tę uznawano za przychód do opodatkowania.

czwartek, 19 listopada 2015 19:33

Odsetki od prywatnie zaciągniętego kredytu mogą stanowić koszty uzyskania działalności po spełnieniu dwóch warunków – muszą być zapłacone i muszą mieć związek z działalnością.

VAT

VAT

środa, 03 lutego 2016 22:53

Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Wobec tego czynności dokonywane przez nie na rzecz osób trzecich, powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Tak wynika również z podjętej w dniu 26 października 2015 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały (I FPS 4/15).

piątek, 11 grudnia 2015 13:15

Od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieni się zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Właściwość tę ustalimy ze względu na siedzibę podatnika lub miejsce jego zamieszkania, a nie miejsce wykonywania działalności.

piątek, 11 grudnia 2015 13:04

Podatnicy podatku od towarów i usług, z tytułu dostawy towarów jak i świadczenia usług, zobowiązani są do wystawiania faktur dokumentujących dokonane czynności zgodnie z art. 106a i 106b ust. 1 ustawy o VAT.

piątek, 11 grudnia 2015 12:44

Od 1 stycznia 2016 roku, minimalne wynagrodzenie dla pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie z 1 750 zł brutto do 1 850 zł brutto.

niedziela, 06 grudnia 2015 18:56

Przedsiębiorca jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę w innym państwie unijnym może nie płacić składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2013 r. orzekł, że takie działanie jest legalne i ZUS nie może podważyć zagranicznej umowy o pracę.

środa, 25 listopada 2015 17:09

Możliwość skorzystania z prawa do emerytury, dla osób, które posiadają 40 letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przewiduje projektowana zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych (ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. z 2015 r. poz. 704). Proponuje się, by ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

wtorek, 14 października 2014 16:09

Opublikowano nowy wzór deklaracji o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowyc SD-Z2, który zaczyna obowiązywać od dnia 24 października 2014 r.

czwartek, 09 października 2014 10:19

Pytanie: Jak korzystnie podatkowo rozwiązać sytuację wystąpienia małżonka ze spółki cywilnej?

Małżonkowie prowadzą spółkę cywilną. Kupili na nazwisko obojga małżonków nieruchomość gruntową, na której wybudowali budynek biurowy i magazyn, które wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Jeden z współmałżonków zamierza wystąpić ze spółki, a na jego miejsce do spółki wejdą dwie córki.

poniedziałek, 07 października 2013 14:16

Jeśli nieruchomość stanowiła współwłasność majątkową małżeńską, to po śmierci jednego z małżonków, dziedziczeniu podlegałaby tylko część udziału w nieruchomości, która przysługiwała zmarłemu małżonkowi. Zakładając, że każdy z małżonków miał udział równy, to drugiemu z małżonków przypadłoby połowa udziałów z racji ustania wspólności majątkowej małżeńskiej i dodatkowo udział z racji dziedziczenia po drugim współmałżonku.

piątek, 11 grudnia 2015 14:05

Jeżeli sprzedawca nie uregulował podatku od sprzedanego paliwa, nabywca odpowiada z nim solidarnie nie tyko za akcyzę ale także za opłatę paliwową.

niedziela, 06 grudnia 2015 20:32

Ministerstwo Finansów wspierając krajową produkcję cydru i perry o zawartości alkoholu do 5% obniżyło stawkę podatku akcyzowego dla tej grupy napojów. W przypadku pewnych napojów alkoholowych otrzymanych w wyniku fermentacji m.in. soku jabłkowego, do którego następnie dodano alkohol etylowy, substancje smakowe, aromatyczne itp. o zawartości alkoholu ok. 21%, ze względu na duży udział dodanego alkoholu etylowego, przez co następuje zmiana ich charakteru, klasyfikacja takich napojów nawiązuje do napojów spirytusowych, a nie winiarskich.

czwartek, 19 lutego 2015 14:10

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, które mają wyeliminować unikanie opodatkowania wyrobów tytoniowych właściwymi stawkami akcyzy w miejscach, gdzie udostępniane są maszyny do automatycznego nabijania gilz papierosowych.

PCC

PCC

środa, 08 października 2014 13:08

Pytanie: Jakie są skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce z o.o. przez jej udziałowców?

Spółka z o.o. zajmująca się pośrednictwem finansowym (chwilówki) posiada następujące kapitały:
1.    Kapitał podstawowy: 100.000,00 zł
2.    Kapitał zapasowy: 500.000,00 zł
3.    Zyski niepodzielone z lat ubiegłych: 1.000.000,00 zł
4.    Zysk za rok 2013: 1.000.000,00 zł
5.    Razem kapitały przed zatwierdzeniem bilansu i wypłaty dywidendy 2.600.000,00 zł.
Zarząd w porozumieniu z wszystkimi udziałowcami (A, B, C, D, E) podjął decyzję o zaciągnięciu pożyczki od udziałowca A (posiadającego 35% udziałów) na kwotę 100.000 zł oraz od udziałowca C (15% udziałów) na kwotę 50.000 zł. Odsetki w wysokości 15% od pożyczki mają być wypłacane miesięcznie.

wtorek, 04 marca 2014 14:34

O opodatkowaniu służebności przesyłu decyduje data podpisania akt u notarialnego.

czwartek, 15 sierpnia 2013 14:17

Sprawdź czy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawartej w 2004 r. niezgłoszonej do opodatkowania.

wtorek, 10 marca 2015 11:33

I rata podatku od nieruchomości podlega wpłacie do dnia 15 marca roku podatkowego, jednak w tym roku 15 marca wypada w niedzielę, zatem termin zapłaty podatku przesuwa się na poniedziałek 16 marca 2015 r.

wtorek, 24 lutego 2015 18:15

Hala namiotowa nie jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co powoduje że nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak wynika z wyroku z dnia 14 stycznia 2015 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (I SA/Ol 911/14).

środa, 02 lipca 2014 12:16

Pytanie: Jaka stawka podatku od nieruchomości powinna zostać zastosowana?

Na nieruchomości została ustanowiona służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki sąsiadującej, polegająca na tym, że ww. osoby mają prawo korzystania z ujęcia wodnego i przyłącza elektroenergetycznego znajdującego się na tej nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie prowadzi działalności gospodarczej i sam nie korzysta z tej nieruchomości. Ponosi natomiast koszt podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz konserwacji ujęcia wodnego (hydrofornia) i przyłącza energetycznego.

 

środa, 15 października 2014 11:38

Sprawdź stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w 2015 r.

środa, 15 października 2014 11:28

Sprawdź stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w 2015 r.

środa, 15 października 2014 11:19

Sprawdź stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 2015 r.

sobota, 01 listopada 2014 08:52

W 2015 r. będą obowiązywać nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

środa, 04 września 2013 11:06

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych ustalają w drodze uchwały rady gminy. Wysokość tych podatków i opłat nie może jednak przekraczać granicy określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów. W 2014 r. nastąpi wzrost maksymalnych stawek obowiązujących podatków gminnych.

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 10:43

W dniu 27 kwietnia 2013 r. wejdą w życie zmienione stawki opłaty skarbowej. Zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 455) zmieni się wykaz przedmiotów opłaty skarbowej i niektóre jej stawki.

środa, 18 stycznia 2012 15:47

Sprawdź, gdzie ująć w KPiR materiały i środki medyczne wykorzystywane do świadczenia usług weterynaryjnych.

wtorek, 25 października 2011 16:31

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, składników majątku będących środkami trwałymi. Sprawdź skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

poniedziałek, 04 kwietnia 2011 11:37

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wypowiedział się w kwestii, czy dotacje do sprzedaży biletów ulgowych, otrzymane z budżetu województwa, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (IPPB1/415-914/10-5/KS).

poniedziałek, 27 lipca 2015 15:33

Bank na podstawie umowy o prowadzenie rachunku bankowego, Prawo bankowe lub inne przepisy, a nawet regulamin banku może dokonać blokady środków znajdujących się na rachunku bankowym. Środki mogą być zablokowane na każdym rachunku, np. prowadzonym w celu obsługi rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą (bieżącym, pomocniczym) lub w celu gromadzenia oszczędności. Posłużono się bowiem ogólnym określeniem "rachunek bankowy" bez skonkretyzowania jego typu.

poniedziałek, 27 lipca 2015 15:20

Bank ma obowiązek zapewnić swojemu klientowi możliwość posiadania karty płatniczej bez funkcjonalności zbliżeniowej. Próg odpowiedzialności użytkowników kart za transakcje oszukańcze wykonane za pomocą funkcjonalności zbliżeniowej wynosi 50 euro. W pozostałym zakresie, po przekroczeniu kwoty 50 euro, straty finansowe zobowiązany jest ponieść wydawca karty płatniczej.

poniedziałek, 27 lipca 2015 15:04

Przedsiębiorca zawierający umowę z konsumentem przy użyciu "walut" wirtualnych powinien zatem przestrzegać ustawy o prawach konsumenta, tak jak każdy inny uczestnik rynku. Ze względu na fakt, iż rozwój "walut" wirtualnych stanowi stosunkowo nowe zjawisko, zagrożenia związane z potencjalnym wykorzystaniem tego typu "walut" w celach przestępczych są stale analizowane i monitorowane przez m.in. Ministerstwo Finansów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

czwartek, 28 marca 2013 11:17

Zgodnie z nowa polityką dotyczącą cookies, informujemy, że wykorzystujemy pliki cookies, aby serwis Ekspertax.pl lepiej spełniał oczekiwania Użytkowników/Subskrybentów. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w regulaminie serwisu dotyczącej cookies.

sobota, 01 września 2012 10:35

Czynności dokonywane przez organy podatkowe nie są prowadzone przez niezależny organ władzy publicznej, który rozstrzyga spór między stronami przedstawiającymi dowody na rzecz swoich racji. W postępowaniu prowadzący je organ jest jednocześnie stroną przeciwną wobec podatnika. To organ podatkowy gromadzi dowody na rzecz swoich racji i rozstrzyga, jakie dowody, przedstawione przez podatnika, są potrzebne do udowodnienia danego faktu. Kiedy są wiarygodne lub zbędne w danym postępowaniu.

W efekcie tego to naczelnik urzędu skarbowego, samodzielnie ocenia zebrane przez siebie dowody, wyciąga następnie wnioski potrzebne do wydania orzeczenia w sprawie podatkowej (decyzji lub postanowienia), zazwyczaj na niekorzyść podatnika. Organ podatkowy jest sędzią we własnej sprawie.

niedziela, 01 stycznia 2012 08:43

Ekspertax z Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z uwagi na obowiązek wystawiania faktur VAT, musi gromadzić niezbędne do tego dane osobowe klientów. Poniżej 5 zasad naszej polityki prywatności, które znajdują się także w Regulaminie świadczenia naszych usług.

powrót Strona główna Ostatnio opublikowane

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________