ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Ostatnio opublikowane KPiR Usługi weterynaryjne. Jak ująć w KPiR materiały i środki medyczne

środa, 18 stycznia 2012 15:47

Usługi weterynaryjne. Jak ująć w KPiR materiały i środki medyczne

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, gdzie ująć w KPiR materiały i środki medyczne wykorzystywane do świadczenia usług weterynaryjnych.

W działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług weterynaryjnych (PKD 75.00.Z) wykorzystywane są leki, bandaże, strzykawki i innego rodzaju środki medyczne. Środki te nie są przeznaczone do sprzedaży, lecz służą do wykonania usługi, tj. wyleczenia zwierzęcia. Nie stanowią one w procesie wykonywania usługi głównej substancji, bo istotą usługi jest wiedza medyczna. Zatem wykonywane usługi są kategorią usług doradczych - wchodzących w skład usług niematerialnych.

 

Środki medyczne zużywane podczas świadczenia usług weterynaryjnych nie spełniają treści definicji materiałów podstawowych zawartych w §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) i tym samym, podatnik nie ma obowiązku robić spisu z natury tych środków zgodnie z §27 ww. rozporządzenia.
Zużywane w czasie wykonywania usług weterynaryjnych środki medyczne - ich zakup powinien być ewidencjonowany w kol. 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pozostałe wydatki).

Tak uznał w interpretacji indywidualnej z dnia 13 września 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

W myśl art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Tym samym w remanencie początkowym oraz końcowym podatnik zobowiązany jest ująć m.in. materiały podstawowe oraz materiały pomocnicze.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera jednak definicji obu wyżej wskazanych pojęć. Wyjaśnienie tych pojęć można odnaleźć w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

W świetle §3 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia, materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi.

W myśl przepisów rozporządzenia wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane (§3 pkt 1 lit. d rozporządzenia).

Zasady dotyczące sporządzenia spisu z natury określa natomiast §27 ww. rozporządzenia, w świetle którego, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Mając na względzie charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, stwierdzić należy, iż usługi te należy uznać za wyroby gotowe w rozumieniu przepisów rozporządzenia. Usługą wykonaną przez Wnioskodawcę jest w istocie leczenie zwierząt, przy użyciu materiałów pomocniczych (ww. leków, bandaży, strzykawek i innego rodzaju środków medycznych). Zatem usługę świadczoną przez Wnioskodawcę należy uznać za usługę niematerialną. Nie sposób jednakże zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, jakoby usługi, w ramach których wykorzystywane są ww. środki medyczne, stanowiły usługi doradcze.

Niemniej jednak, wskazane wyżej materiały i instrumenty medyczne nie mogą wchodzić w skład usługi weterynaryjnej świadczonej przez podatnika z uwagi na niematerialny charakter świadczonych usług, przedmioty te nie mogą być uznane za główny składnik, czynnik tej usługi.

W remanencie początkowym oraz końcowym podatnik zobowiązany jest również ująć materiały pomocnicze. Zgodnie z definicją zawartą w przepisach rozporządzenia (§3 pkt 1 lit. c) materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

Z przywołanej powyżej definicji materiału pomocniczego wynika, iż warunkiem uznania określonego materiału za pomocniczy jest łączne spełnienie trzech warunków:

  1. materiał nie stanowi materiału podstawowego w rozumieniu przepisów rozporządzenia, oraz
  2. materiał musi być zużywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz
  3. musi on bezpośrednio oddawać wyrobowi swoje właściwości.

Zatem leki, bandaże, strzykawki i innego rodzaju środki medyczne nie stanowią materiałów podstawowych. Jednocześnie przedmioty te są zużywane w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Tym samym w analizowanym przypadku przedmioty te spełniają dwa pierwsze warunki podstawowe, których spełnienie pozwala uznać dany materiał za materiał pomocniczy.

Jednocześnie w świetle trzeciego warunku materiał pomocniczy musi bezpośrednio oddawać wyrobowi swoje właściwości. W przypadku usług weterynaryjnych wyrobem są świadczone przez podatnika usługi. Przedmiotem usług świadczonych przez podatnika jest leczenie małych zwierząt. Trudno uznać, iż przedmioty takie jak bandaże, strzykawki, leki aplikowane w trakcie świadczenia usług, czy też innego rodzaju środki medyczne oddają swoje właściwości świadczonej przez niego usłudze.

Świadcząc usługi w zakresie usług weterynaryjnych podatnik zużywa artykuły jednorazowe oraz leki w celu wykonania usługi, które jednocześnie nie stają się częścią usługi. W świetle powyższego, zużywane podczas wykonywania usług weterynaryjnych środki medyczne, jako nie stanowiące materiałów pomocniczych w rozumieniu §3 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia, nie powinny zostać ujęte w sporządzanym spisie z natury.

powrót Strona główna Ostatnio opublikowane KPiR Usługi weterynaryjne. Jak ująć w KPiR materiały i środki medyczne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________