ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Ostatnio opublikowane Podatek od nieruchomości Służebność gruntowa a podatek od nieruchomości

środa, 02 lipca 2014 12:16

Służebność gruntowa a podatek od nieruchomości

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Jaka stawka podatku od nieruchomości powinna zostać zastosowana?

Na nieruchomości została ustanowiona służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki sąsiadującej, polegająca na tym, że ww. osoby mają prawo korzystania z ujęcia wodnego i przyłącza elektroenergetycznego znajdującego się na tej nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie prowadzi działalności gospodarczej i sam nie korzysta z tej nieruchomości. Ponosi natomiast koszt podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz konserwacji ujęcia wodnego (hydrofornia) i przyłącza energetycznego.

 

 

Ekspertax odpowiada: Służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym, które w określony w umowie sposób umożliwia korzystanie z nieruchomości obciążonej przez właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości władnącej. W opisanym w pytaniu przypadku służebność polega na możliwości korzystania z położonych na nieruchomości obciążonej ujęcia wodnego oraz złącza energetycznego.

Świadczenie właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości obciążonej służebnością jest zupełnie odrębne od innych jego świadczeń, jakich na podstawie innej umowy dokonuje na rzecz właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości władnących. Służebność taka może mieć charakter nieodpłatny, ale też może być odpłatna.

W jaki sposób należy rozliczać się z sąsiadami z tytułu dostawy wody?

Dostarczanie wody wchodzi w zakres ustanowionej służebności lub gdy jest to świadczenie zupełnie od niej odrębne i gdy świadczenia te mają charakter odpłatny, to w takim przypadku do sposobu ustalenia odpłatności oraz sposobu kalkulacji ceny zastosowanie ma swoboda w kształtowaniu stosunków umownych (tzw. swoboda umów).

Oznacza to, że do kalkulowania ceny świadczenia mogą być wzięte pod uwagę uzgodnione pomiędzy stronami elementy kalkulacyjne. Dotyczy to wszelkich kosztów ponoszonych przez użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej służebnością, a także kosztów dostarczania wody, jeżeli będzie to świadczenie odrębne od służebności.

Na okoliczność obciążania właścicieli (użytkowników wieczystych) właścicieli nieruchomości władnącej może wystawić dowolny dokument, np. rachunek, ponieważ używanie takiego określenia dokumentu przedstawiającego żądanie zapłaty nie jest zastrzeżone jedynie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Czy do ceny za 1m3 wody należy wliczyć wszystkie koszty ponoszone przez osobę fizyczną, w tym podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie od całej powierzchni nieruchomości gdy osoba fizyczna nie korzysta z tej nieruchomości i nie prowadzi na jej terenie żadnej innej działalności poza dostawą wody w ramach służebności?

 

Czy można zastosować obniżoną stawkę podatku od nieruchomości jaka przysługuje osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli od pozostałych gruntów i od pozostałych budynków lub ich części nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej?

Do gruntów związanych z prowadzeniem działalności zalicza się grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy. Przez działalność gospodarczą dla celów podatku od nieruchomości należy rozumieć działalność, o której jest mowa w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tamże stwierdza się natomiast jest to, że:

•    działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły,
•    przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest m. in osoba fizyczna, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Przy zdefiniowanych w taki sposób pojęciach działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy należy zauważyć i podkreślić, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarcza będzie taka osoba fizyczna, która w celach zarobkowych faktycznie i samodzielnie wykonuje określone czynności w sposób zorganizowany i ciągły, i to niezależnie od tego, czy działalność ta została formalnie zarejestrowana w odpowiedniej ewidencji – np. w CEIDG.

Jeżeli zatem odpłatność dotyczyła będzie jedynie służebności, to związanego z tym świadczenia nie można uznać za prowadzenie działalności. Stąd też w takim przypadku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości zastosowanie znajdzie stawka dla pozostałych gruntów, czyli stawka obniżona.

Natomiast gdyby było tak, że odpłatność dotyczyłaby dostarczania wody, które byłoby odrębnym świadczeniem od służebności, to w takim przypadku posiadane grunty byłyby związane z działalnością gospodarczą, ponieważ dokonywanie tego świadczenia miałoby charakter zorganizowany i ciągły.

Z tego względu do opodatkowania podatkiem od nieruchomości zastosowanie będzie miała stawka podatku właściwa dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorcy. Dodać tu trzeba, że bez prawnego znaczenia pozostawało będzie to, że działalność nie została formalnie zarejestrowana w stosownej ewidencji.

Podstawa prawna:

•    art. 140, art. 233, art. 244 §1, art. 285 §1, art. 353 – 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 121),
•    art. 1 pkt 1, art. 1a ust. 1 pkt 3 – 4, art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.),
•    art. 2, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r., poz. 672 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej informacji, napisz do nas: kontakt@ekspertax.pl

powrót Strona główna Ostatnio opublikowane Podatek od nieruchomości Służebność gruntowa a podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________