ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Ostatnio opublikowane VAT Przyszłość rozliczeń VAT w jednostkach budżetowych

środa, 03 lutego 2016 22:53

Przyszłość rozliczeń VAT w jednostkach budżetowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Wobec tego czynności dokonywane przez nie na rzecz osób trzecich, powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Tak wynika również z podjętej w dniu 26 października 2015 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały (I FPS 4/15).

Obecnie w parlamencie znajduje się projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Projekt implementuje do krajowego porządku prawnego wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/1.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. projektu rozliczanie VAT w zakresie działalności gospodarczej wykonywanej przez jednostki organizacyjne (tj. jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe), będzie mogło być nadal dokonywane bezpośrednio przez te jednostki, jeżeli taki sposób rozliczania był stosowany przez jednostki samorządu terytorialnego na dzień 29 września 2015 r., jednak nie dłużej niż do okresu rozliczeniowego upływającego 31 grudnia 2016 r.

Taki sposób rozliczeń będzie mógł być stosowany pod warunkiem złożenia w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego oświadczenia o wyborze okresu rozliczeniowego, do którego VAT będzie rozliczany bezpośrednio przez jednostki organizacyjne.

Od dnia, od którego jednostki organizacyjne nie będą samodzielnie rozliczały VAT, odrębnie od jednostki samorządu terytorialnego, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli je z urzędu z rejestru jako podatnika VAT.

W zakresie, w jakim kwota VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, finansowana ze środków europejskich, została uznana za wydatek kwalifikowalny, którego kwalifikowalność następnie uległa zmianie wskutek wyroku TSUE, jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostce organizacyjnej nie będzie przysługiwać prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o tę kwotę podatku naliczonego, również w ramach korekty deklaracji, o której mowa, w art. 86 ust. 13 i 13a oraz w trybie art. 91 ust. 7-8 ustawy o VAT.

Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła dokonać korekt rozliczeń VAT za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia przez nie rozliczania tego podatku wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi w odniesieniu do rozliczeń wszystkich jednostek organizacyjnych objętych deklaracją, jeżeli korekta tych rozliczeń związana jest z wyrokiem TSUE, w przypadku spełnienia szeregu warunków.

Do tych warunków należą:

a) złożenie korekt deklaracji do momentu upływu terminu przedawnienia danego okresu rozliczeniowego,

b) złożenie pisemnego oświadczenia, że korekta deklaracji jest składana w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości,

c) przedłożenie naczelnikowi urzędu skarbowego wykazu wszystkich jednostek organizacyjnych, z podaniem ich nazwy oraz numeru identyfikacji podatkowej,

d) uwzględnienie w składanych korektach deklaracji jednostki samorządu terytorialnego rozliczeń wszystkich jednostek organizacyjnych w odniesieniu do podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaży towarów i usług dokonywanej przez te jednostki, o których mowa w art. 12,

e) złożenie korekt deklaracji za wszystkie okresy rozliczeniowe nieobjęte przedawnieniem, w których jednostka samorządu terytorialnego rozliczała się bez swoich jednostek organizacyjnych,

f) złożenie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ustawy, czy korekta obejmuje wydatki, w odniesieniu do których jednostka samorządu terytorialnego nie była obowiązana, na podstawie art. 14 do zwrotu środków europejskich,

g) pisemnego uzasadnienia przyczyn dokonania korekty.

Korekta deklaracji niespełniająca warunków, nie wywoła skutków prawnych.

 

powrót Strona główna Ostatnio opublikowane VAT Przyszłość rozliczeń VAT w jednostkach budżetowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________