ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Kasa fiskalna w 2011 dla pielęgniarki i położnej

wtorek, 21 czerwca 2011 16:24

Kasa fiskalna w 2011 dla pielęgniarki i położnej

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Czy położne i pielęgniarki też muszą mieć kasę fiskalną? Moja księgowa upiera się że tak (po przekroczeniu 40.000 zł), a księgowe koleżanek nic o tym nie mówią. Jestem na kontrakcie z NFZ. Szpital obciąża mnie zryczałtowaną kwotą 375 zł za każdą rodzącą. Ja natomiast podpisuję umowy z klientkami i kasuję klientki za porody.

Ekspertax odpowiada: Podatnicy świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia (m.in. pielęgniarki i położne) mogą podlegać obowiązkowi stosowania kasy fiskalnej do stycznia 2011 r. Ewidencji w kasie podlega bowiem sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Limit, to rzeczywiście 40.000 zł lub 20.000 zł dla podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Świadczeniobiorcy będą to to osoby uprawnione do otrzymania świadczeń zdrowotnych.

Zatem skoro usługi wykonywane są na rzecz osób fizycznych, to powyżej limitu powinny one zostać zaewidencjonowane na kasie rejestrującej. Są jednak warunki po spełnieniu których podatnik może być zwolniony z tego obowiązku. Będą to poza zwolnieniem objętym limitem, zwolnienie:

- usług, które są fakturowane, a liczba wszystkich usług nie przekroczyła 50, zaś odbiorców tych usług jest mniej niż 20;
- usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, której konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Oczywiście pod warunkiem, że obowiązek ewidencjonowania tych usług nie powstał już wcześniej.

Podstawa prawna:
· art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338 z późn. zm.),
·
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797),
·
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930),
· ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Dorota Ryterska, prawnik
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Kasa fiskalna w 2011 dla pielęgniarki i położnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________