ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

poniedziałek, 18 lipca 2011 16:29

Składki ZUS w księgach

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Czy składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę ujmuje się w kosztach podatkowo i rachunkowo w tym samym miesiącu?

Ekspertax odpowiada: W przypadku składek ubezpieczenia społecznego, do zapłaty których z własnych środków zobowiązany jest pracodawca, możliwe jest ich ujęcie ich w księgach (zarachowanie) dla celów rachunkowości pod inną datą niż dla celów podatku dochodowego.

Kwoty składek ubezpieczenia społecznego opłacane ze środków pracodawcy zalicza się do kosztów uzyskania przychodów tego miesiąca, za który wynagrodzenia (należności) są należne, jednakże pod warunkiem, że składki te zostaną zapłacone według następujących zasad:

•    w przypadkach wynagrodzeń wypłaconych lub podstawionych do dyspozycji pracowników w danym miesiącu, związane z nimi składki zalicza się do kosztów tego miesiąca, jeżeli zostaną one uiszczone na rzecz ZUS-u zgodnie z przepisami ustawy usus, czyli opłacone nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego,

•    w przypadkach wynagrodzeń za dany miesiąc, które są wypłacone lub postawione do dyspozycji w miesiącu następnym i w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, czyli do 10. dnia tego następnego miesiąca, to w takiej sytuacji związane z nimi składki zalicza się do kosztów miesiąca, w którym nastąpiła wypłata, jeżeli jeżeli zostaną one opłacone nie później niż do 15. dnia tego miesiąca.

•    w przypadkach niedotrzymania wymienionych wyżej w pkt. 1 i pkt. 2 terminów zapłaty składek zalicza się je do kosztów tego miesiąca, w którym faktycznie zostały one zapłacone.

Podstawa prawna:
· art. 15 ust. 4g-4h; art. 16 ust. 1 pkt. 57a, ust. 7d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz 397 ze zm.),
· art. 4 pkt. 1, pkt. 2 lit. a, pkt. 9; art. 6 ust. 1 pkt. 1; art. 16 ust. 1; art. 18 ust. 1; art. 20 ust. 1; art. 46 ust. 1, art. 47 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585 ze zm.),
· ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz 1223 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________