ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

poniedziałek, 18 lipca 2011 16:24

Składki ZUS a koszty podatkowe

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Moja firma w terminie do dnia 10-go następnego miesiąca wypłaca pracownikom wynagrodzenie. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za pracę wykonaną w czerwcu ujmuję w deklaracji za lipiec a związana z nimi kwota zostanie przekazana do ZUS do 15-go sierpnia. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do składek ubezpieczenia społeczne opłacanych przez pracodawcę i zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów znajduje się określenie „w miesiącu, za który są należne”.

Jaki miesiąc ono oznacza, ten w którym wykonano pracę (czerwiec) czy miesiąc, w którym dokonano wypłaty i za który zadeklarowano składki (lipiec)? Kiedy powinnam ująć w kosztach składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń za czerwiec, wypłaconych w lipiec, jeżeli zostały one przekazane do ZUS w sierpniu?


Ekspertax odpowiada: Podstawą wymiaru składek ubezpieczenia społecznego są wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy, za który jest wypłacane wynagrodzenie. Wynikające z tego tytułu składki pracodawca jako płatnik zobowiązany jest rozliczyć w deklaracji oraz uiścić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynagrodzenie zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika. Wynika to z przepisów art. 12 ust. 1, art. 15 ust. 4g, ust. 4h pkt. 1-2 oraz art. 16 ust. 1 pkt. 57a, ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozostających w związku z przepisami ustawy systemowej oraz przepisami Kodeksu pracy.

Stąd też przez pojęcie „należności” rozumie się wynagrodzenia za pracę, które zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracowników, na co wskazuje odesłanie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwoty składek ubezpieczenia społecznego opłacane ze środków pracodawcy zalicza się do kosztów uzyskania przychodów tego miesiąca, za który wynagrodzenia (należności) są należne, jednakże pod warunkiem, że składki te zostaną zapłacone według następujących zasad:

•    w przypadkach wynagrodzeń wypłaconych lub podstawionych do dyspozycji pracowników w danym miesiącu, związane z nimi składki zalicza się do kosztów tego miesiąca, jeżeli zostaną one uiszczone na rzecz ZUS-u zgodnie z przepisami ustawy usus, czyli opłacone nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego,
•    w przypadkach wynagrodzeń za dany miesiąc, które są wypłacone lub postawione do dyspozycji w miesiącu następnym i w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, czyli do 10. dnia tego następnego miesiąca, to w takiej sytuacji związane z nimi składki zalicza się do kosztów miesiąca, w którym nastąpiła wypłata, jeżeli jeżeli zostaną one opłacone nie później niż do 15. dnia tego miesiąca.
•    w przypadkach niedotrzymania wymienionych wyżej w pkt. 1 i pkt. 2 terminów zapłaty składek zalicza się je do kosztów tego miesiąca, w którym faktycznie zostały one zapłacone.

Jeżeli wynagrodzenie za czerwiec było wypłacone do 10 lipca i kiedy to związana z nimi składka zostanie uiszczona na rzecz ZUS do 15 sierpnia, składki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w sierpniu, ponieważ nie został zachowany termin ich zapłaty, którym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych był dzień 15. czerwca.

Podstawa prawna:
· art. 15 ust. 4g-4h; art. 16 ust. 1 pkt. 57a, ust. 7d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz 397 ze zm.),
· art. 4 pkt. 1, pkt. 2 lit. a, pkt. 9; art. 6 ust. 1 pkt. 1; art. 16 ust. 1; art. 18 ust. 1; art. 20 ust. 1; art. 46 ust. 1, art. 47 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585 ze zm.),
· art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
· art. 85 §1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz 94 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________