ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Faktury VAT za media we wspólnotach mieszkaniowych

poniedziałek, 08 sierpnia 2011 12:20

Faktury VAT za media we wspólnotach mieszkaniowych

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Jak rozliczyć media refakturowane na członków wspólnoty mieszkaniowej?

Ekspertax odpowiada: Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną posiadająca osobowość prawną, która jest podmiotem odrębnym od tworzących ją właścicieli lokali. Głównym zadaniem wspólnoty mieszkaniowej jest zarząd nieruchomością wspólną, czyli tą częścią nieruchomości, w skład której wchodzi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Właściciele lokali natomiast maja obowiązek uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (w proporcji do posiadanego w niej udziału) oraz ponosić wydatki związane z utrzymaniem własnego lokalu.

Odnośnie kosztów, wystąpią ich dwa rodzaje:

•    koszty zarządu nieruchomością wspólną służącą wszystkim członkom wspólnoty, oraz
•    koszty utrzymania własnych lokali przez ich właścicieli.

Mając na uwadze tak zdefiniowane koszty, do których ponoszenia zobowiązani są członkowie wspólnoty, odnośnie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, wspólnota mieszkaniowa działa we własnym imieniu i na własny rachunek. W części tej każdy członek uczestniczy proporcjonalnie do posiadanego udziału, uiszczając w trakcie roku stosowne zaliczki oraz kwotę wynikająca z rocznego rozliczenia kosztów,

Odnośnie kosztów utrzymania poszczególnych lokali, wspólnota działa we własnym imieniu, ale na rzecz poszczególnych ich właścicieli. Jeżeli koszty są ponoszone za pośrednictwem wspólnoty, każdy z właścicieli lokali ponosi faktyczne koszty związane wyłącznie z utrzymaniem własnego lokalu.

W ramach kosztów zarządu nieruchomością wspólną wspólnota wykonuje na rzecz swoich członków czynności ograniczające się jedynie do żądania zwrotu proporcjonalnej części kosztów.

W ramach kosztów utrzymania poszczególnych lokali wspólnota wykonuje czynności na rzecz ich właścicieli, w związku z czym należy tu uznać, iż w tym zakresie działa ona jako podatnik VAT, jeżeli dla wykonania tych czynności wcześniej nabywa towary i usługi, które następnie odsprzedaje tymże właścicielom dla ich wyłącznego użytku.

Na gruncie ustawy VAT, odnośnie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (koszty jej utrzymania), na które w szczególności składają się m. in. również koszty mediów zużywanych w danej nieruchomości wspólnej, wspólnota wykonuje czynności, których nie można uznać za świadczenie usług lub za dostawy towarów.

Zatem wspólnota nie działa jako podatnik VAT, w związku z czym kwoty otrzymywane od członków nie stanowią dla niej obrotu, który podlegałby opodatkowaniu. Czynności wykonywanych przez wspólnotę w zakresie zarządu nieruchomością wspólną, nie można w moim przekonaniu zaliczyć do usług zwolnionych od podatku, o których jest mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 21 ustawy o VAT.

Korzystania z prawa własności, w skład którego wchodzi również udział w nieruchomości wspólnej, nie można uznać za działalność, w ramach której właścicieli lokali nie uznaje się za podatników VAT, kiedy to miałoby zastosowanie wspomniane zwolnienie z podatku.

Odnośnie kosztów utrzymania poszczególnych lokali, w szczególności tych, które dotyczą mediów lub usług zużywanych w tychże lokalach, wspólnota jest podatnikiem VAT, bowiem w tym przypadku działa ona w imieniu własnym, ale na rzecz ich właścicieli.

Zatem kwoty otrzymane od właścicieli lokali z tytułu tych kosztów stanowią dla wspólnoty obrót, który podlega opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. W takim przypadku wspólnota, dla udokumentowania obrotu, powinna wystawiać fakturę VAT, refakturując w niej te usługi oraz te dostawy towarów, które zostały przez nią nabyte, co do zasady, na rzecz właścicieli lokali i dla ich wyłącznego użytku.

Podstawa prawna:
· art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, ust. 2a, art. 15 ust. 1-2, art. 29 ust. 1, art. 41 ust. 1-2, art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· art. 2, art. 3 ust. 1-2, art. 6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 21-22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.),
· art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Faktury VAT za media we wspólnotach mieszkaniowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________