ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości w czasie zawieszenia działalności

poniedziałek, 21 marca 2011 12:12

Podatek od nieruchomości w czasie zawieszenia działalności

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Zawiesiłam dzialalność. Czy muszę płacić podatek za lokal, w którym prowadziałam działalność lub czy przysługiuje mi jakaś niższa oplata za ten lokal? Znajduje się on w moim rodzinym domu mieszkalnym.

Ekspertax odpowiada: Co do zasady zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa na zmianę stawki podatku od budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca lub firma, zgodnie z art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej, w okresie zawieszenia działalności musi płacić podatek od nieruchomości według stawek określonych dla gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.) przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Stawki podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określone są odpowiednio w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit b i pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jednakże, z uwagi na pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 1 grudnia 2008 r. znak: PL/LS/833/111/SIA/08/376 w sprawie opodatkowania nieruchomości przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, w którym Ministerstwo Finansów, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest natomiast przesłanką zastosowania niższych stawek podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych lub ich części, które przed zawieszeniem objęte były stawką właściwą dla obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Resort finansów stwierdził w tym piśmie, że w myśl art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (ust. 2). W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa (ust. 4 pkt 5).

Z powołanego przepisu art. 14a nie wynika, iż zawieszenie działalności oznacza utratę statusu przedsiębiorcy.

Regulując zagadnienie zawieszenia działalności gospodarczej ustawodawca nie unormował w sposób szczególny kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zatem w przypadku przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, w sprawach związanych z opodatkowaniem tym podatkiem stosuje się, bez żadnych modyfikacji, przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Z przepisów tych wynika, iż sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynku, budowli czy gruntu skutkuje tym, że są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (por. wyrok WSA z dnia 29 września 2005 r., II SA/Wa 1411/05). W przypadku zawieszenia wykonywania działalności przesłanka posiadania określonych nieruchomości lub obiektów budowlanych nadal jest spełniona.

W konsekwencji w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej brak jest uzasadnienia dla zastosowania - dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - stawek przewidzianych dla gruntów i budynków pozostałych.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest natomiast przesłanką zastosowania niższych stawek podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych lub ich części, które przed zawieszeniem objęte były stawką właściwą dla obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Zmiana zasad opodatkowania w wyniku zawieszenia działalności będzie miała miejsce również w przypadku będących w posiadaniu przedsiębiorcy: gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasów, zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza i leśna. Zawieszenie działalności gospodarczej spowoduje objęcie tych gruntów podatkiem rolnym lub leśnym na zasadach określonych w ustawach: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z  2006 r. nr 136, poz. 969 ze zm.) i z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

Podstawa prawna:
· art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit b i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.),
· art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości w czasie zawieszenia działalności

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________