ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi Inne Czy decyzje mogą być dostarczane mailem?

wtorek, 05 kwietnia 2011 12:43

Czy decyzje mogą być dostarczane mailem?

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Czy decyzje mogą być przesyłane mailem, jakie muszą być zabezpieczenia?

Ekspertax odpowiada: Tak, decyzje mogą być doręczane mailem. Doręczenie pism, z wyjątkiem zaświadczeń, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona wnosi o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyraża na to zgodę.

Tak wynika z art. 144a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60). Doręczanie pism pocztą elektroniczną jest możliwe od dnia 1 czerwca 2009 r. Przepis ten został wprowadzony w związku z dostosowaniem Ordynacji podatkowej do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

Umożliwia on przesyłanie pism przez organy podatkowe drogą elektroniczną, czyli jest to więc odstępstwo od zasady doręczania pism w formie papierowej.

Dokument elektroniczny jest odpowiednikiem pisma w postępowaniu podatkowym, zaś środki komunikacji elektronicznej stanowią sposób doręczania pism adresatom.

Z uprawnienia w postaci doręczenia pisma drogą elektroniczną organ podatkowy może skorzystać dopiero wówczas, gdy strona, jej przedstawiciel lub pełnomocnik wystąpi do organu o doręczanie pism w tej formie, czyli ma charakter fakultatywny.

Doręczenie w tej formie nie dotyczy wszystkich pism, które mogą pojawić się w postępowaniu. W kwestiach szczegółowych, dotyczących sporządzania struktury pism w formie dokumentów elektronicznych oraz warunków organizacyjno-technicznych, ustawodawca odesłał do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów tej ustawy. Chodzi o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U. nr 227, poz. 1664).

W praktyce doręczanie pism drogą elektroniczną będzie wykorzystywane w sprawach niecierpiących zwłoki, przy których nie ma potrzeby podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym.

Podstawa prawna:
·  art. 144a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.),
·  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U. nr 227, poz. 1664).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi Inne Czy decyzje mogą być dostarczane mailem?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________