ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

poniedziałek, 06 czerwca 2011 19:24

Komornik sądowy a VAT

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Czy przepis dotyczący zwolnienia z VAT w przypadku przekroczenia limitu 150.000 zł przychodu w 2010 r. dotyczy także komorników sądowych? A co z formą prowadzenia działalności? Czy również w przypadku przekroczenia limitu komornik sądowy powinien przejść z dotychczas prowadzonej PKPiR na pełną księgowość?

Ekspertax odpowiada: Limit 150.000 zł obrotów dający prawo do zwolnienia podmiotowego nie ma związku z prowadzoną formą rozliczeń dla podatku dochodowego (KPiR lub księgi rachunkowe). W tym wypadku limit jest wyższy i wynosi 1.200.000 zł przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy.

Natomiast jeśli chodzi o związek limitu obrotów dla zwolnienia podmiotowego w VAT, z rodzajem prowadzonej działalności, to w zależności od charakteru czynności świadczonych przez komornika sądowego, mogą go dotyczyć przepisy ustawy o VAT, w tym i limitu obrotów 150.000 zł dla zwolnienia podmiotowego.

W piśmie z dnia 30 lipca 2004 r. (PP10-812-802/04/MR/1556PP), Minister Finansów wydał ogólną interpretację w sprawie czynności świadczonych przez komorników sądowych, wyjaśniając wątpliwości dotyczące statusu komorników sądowych w świetle ustawy o VAT.

W piśmie tym Minister Finansów stwierdził, że związku ze zgłaszanymi przez podatników oraz przez organy podatkowe pytaniami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) do czynności świadczonych przez komorników sądowych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882 z późn. zm.), komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonującym czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. powierza komornikom sądowym w szczególności wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów, sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

A zatem, komornicy sądowi w zakresie w jakim, stosując środki przymusu zastrzeżone dla władzy publicznej, wykonują władztwo publiczne wynikające z funkcji organu egzekucyjnego, są uznawani za organ władzy publicznej i tym samym są objęci regulacją art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Natomiast czynności wykonywane przez komorników sądowych w pozostałym zakresie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych.

Podstawa prawna:
· art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
· art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.),
· art. 15 ust. 6, art, 113 ust. 1 , ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) ,
· ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882 z późn. zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________