ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Stawki podatkowe 2012

poniedziałek, 29 sierpnia 2011 17:11

Stawki podatkowe 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź najważniejsze stawki podatków na 2012 r.

Dla podatków i opłat lokalnych, ich stawki obowiązujące na danym terenie ustala rada gminy w drodze uchwały. Poniżej podane są stawki maksymalne.

Podatek od gier hazardowych

Stawka podatku od gier hazardowych w 2011 r. wynosi dla:

1) loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%
2) loterii pieniężnej - 15%
3) gry liczbowej - 20%
4) gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25%
5) gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 50%
6) zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 2,5%
7) zakładów wzajemnych innych niż wymienione w pkt  6 - 12%.
____________________________________

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W 2012 r. podatek wynosi:

Do kwoty 85.528 zł podatek wynosi 18% (minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 556,02 zł).
Ponad 85.528 zł podatek wynosi 14.839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad kwotę 85.528 zł.
____________________________________

Kwota zmniejszająca podatek dochodowy od osób fizycznych

W 2012 r. kwota ta wynosi:
miesięcznie - 46,33 zł
rocznie - 556,02 zł.
____________________________________

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

W 2012 r. kwota ta wynosi 3.091 zł.
____________________________________

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek w 2012 r. wynosi 19% podstawy opodatkowania.
____________________________________

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych w 2012 r. w zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej wynoszą:

1) umowa sprzedaży:
- nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%,
- innych praw majątkowych 1%;

2) umowy zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
- przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%,
- przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1%;

3) umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności 1% (20%*);

4) umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2% (20%*);

5) od ustanowienia hipoteki - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%;

6) od umowy spółki 0,5%.

Podatek pobiera się według stawki najwyższej - 20%:

- jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych,
- jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

* Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

- podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony,
- biorący pożyczkę w formie pieniężnej od członka rodziny z I grupy podatkowej, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
____________________________________

Podatek od nieruchomości

Górne stawki podatku w 2012 r. (wysokość obowiązujących stawek określa rada gminy) wynoszą:

1) grunty związane z działalnością gospodarczą - 0,84 zł za 1m² powierzchni,

2) grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł za 1 ha powierzchni,

3) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP - 0,43 zł za 1m² powierzchni,

4) budynki mieszkalne (lub ich części) - 0,70 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

5) budynki (lub ich części) związane z działalnością gospodarczą oraz budynki mieszkalne (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

6) budynki (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

7) budynki (lub ich części) zajęte na udzielenie świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

8) pozostałe budynki (lub ich części) w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego 7,36 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

9) budowle – 2% wartości budowli.
____________________________________

Podatek od środków transportowych

Maksymalne stawki podatku w 2012 r. (wysokość obowiązujących stawek określa rada gminy, nie mogą być one niższe niż wskazane przez Ministra Finansów w obwieszczeniu) wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 779,68 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.300,71 zł
c) powyżej 9 ton - 1.560,84 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 2.978,53 zł;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.820,96 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie - 2.302,20 zł
b) powyżej 36 ton - 2.978,53 zł;

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.560,84 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie - 1.820,96 zł
b) powyżej 36 ton - 2.302,20 zł;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.820,96 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.302,20 zł.

____________________________________

Podatek leśny

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy 2012 wynosi 41,07 zł za 1 m3

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, jest niższa o 50%.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., wyniosła 186,68 zł za 1m3.

Podstawowa stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna z 1 hektara rzeczywistego za rok podatkowy.

____________________________________

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego w 2012 r. wynoszą:

1) 185,45 zł od 1 ha przeliczeniowego (gruntów gospodarstw rolnych),
2) 370,90 zł od 1 ha (gruntów pozostałych).

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt.
____________________________________

Opłaty lokalne

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2012 r. (wysokość obowiązujących stawek określa rada gminy) wynoszą:

1) opłata targowa - 728,64 zł dziennie;

2) opłata miejscowa w miejscowościach:
- posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - 2,08 zł dziennie,
- posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej - 2,96 zł dziennie;

3) opłata uzdrowiskowa - 4,09 zł dziennie;

4) opłata od posiadania psów - 115,31 zł rocznie.

____________________________________

Opłata skarbowa

Od pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł.

____________________________________

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne

W 2012 r. składka na ubezpieczenia emerytalne wynosi 19,52%,
Składka na ubezpieczenia rentowe – 6%,
Składka na ubezpieczenia chorobowe – 2,45%,
Składka na ubezpieczenia wypadkowe – 1,67% podstawy wymiaru.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 02 lutego 2012 10:29
Więcej z tej kategorii: Stawki podatkowe 2011 »
powrót Strona główna Stawki podatkowe Stawki podatkowe 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________