ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Stawki podatkowe 2010

wtorek, 06 kwietnia 2010 00:20

Stawki podatkowe 2010

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawki podatków obowiązujące w roku 2010.

Dla podatków i opłat lokalnych, ich stawki obowiązujące na danym terenie ustala rada gminy w drodze uchwały. Poniżej podane są stawki maksymalne.

Podatek od gier

Stawka podatku od gier wynosi dla:
1) loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%;
2) loterii pieniężnej - 15%;
3) gry liczbowej - 20%;
4) gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25%;
5) gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 50%;
6) zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 2,5%;
7) zakładów wzajemnych innych niż wymienione w pkt 6 - 12%.

____________________________________

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Do kwoty 85.528 zł podatek wynosi 18% (minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 556,02 zł).

Ponad 85.528 zł podatek wynosi 14.839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad kwotę 85.528 zł.
____________________________________

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania.

____________________________________

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych w 2010 r. w zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej wynoszą:

1) umowa sprzedaży:
- nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%,
- innych praw majątkowych 1%;

2) umowy zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
- przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%,
- przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1%;

3) umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności 1% (20%*);

4) umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2% (20%*);

5) od ustanowienia hipoteki:
- na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%,
- na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł;

6) od umowy spółki 0,5%.

Podatek pobiera się według stawki najwyższej - 20%:

- jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych,
- jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

* Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

- podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony,
- biorący pożyczkę w formie pieniężnej od członka rodziny z I grupy podatkowej, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
____________________________________

Podatek od nieruchomości

Górne stawki podatku w 2010 r. (wysokość obowiązujących stawek określa rada gminy) wynoszą:

1) grunty związane z działalnością gospodarczą - 0,77 zł za 1m² powierzchni,

2) grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł za 1 ha powierzchni,

3) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP - 0,39 zł za 1m² powierzchni,

4) budynki mieszkalne (lub ich części) - 0,65 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

5) budynki (lub ich części) związane z działalnością gospodarczą oraz budynki mieszkalne (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,51 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

6) budynki (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

7) budynki (lub ich części) zajęte na udzielenie świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

8) pozostałe budynki (lub ich części) w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego 6,88 zł za 1m² powierzchni użytkowej,

9) budowle – 2% wartości budowli.

____________________________________

Podatek od środków transportowych

Maksymalne stawki podatku w 2010 r. (wysokość obowiązujących stawek określa rada gminy, nie mogą być one niższe niż wskazane przez Ministra Finansów w obwieszczeniu) wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 729,28 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.216,64 zł,
c) powyżej 9 ton - 1.459,96 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 2.786,03 zł;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.703,27 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie - 2.153,41 zł,
b) powyżej 36 ton - 2.786,03 zł;

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.459,96 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie - 1.703,27 zł,
b) powyżej 36 ton - 2.153,41 zł;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.703,27 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.153,41 zł.
____________________________________

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego w 2010 r. wynoszą:

1) 85,25 zł od 1 ha przeliczeniowego (gruntów gospodarstw rolnych),
2) 170,50 zł od 1 ha (gruntów pozostałych).
____________________________________

Opłaty lokalne

W 2010 r. maksymalne stawki opłat lokalnych (wysokość obowiązujących stawek określa rada gminy) wynoszą:

1) opłata targowa - 681,54 zł dziennie;

2) opłata miejscowa w miejscowościach:
- posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - 1,93 zł dziennie,
- posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej - 2,76 zł dziennie;

3) opłata uzdrowiskowa - 3,82 zł dziennie;

4) opłata od posiadania psów - 107,85 zł rocznie.
____________________________________

Opłata skarbowa

Od pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł.

____________________________________

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenia emerytalne – 19,52%,
Składki na ubezpieczenia rentowe – 6%,
Składki na ubezpieczenia chorobowe – 2,45%,
Składki na ubezpieczenia wypadkowe – 1,67% podstawy wymiaru.

Ostatnia aktualizacja: środa, 09 listopada 2011 22:44
powrót Strona główna Stawki podatkowe Stawki podatkowe 2010

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________