ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Stawki ryczałtu od przychódow ewidencjonowanych w 2012

środa, 21 grudnia 2011 12:47

Stawki ryczałtu od przychódow ewidencjonowanych w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Proces określenia stawki ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych dla konkretnej działalności podatnika jest dosyć skomplikowany.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 do ustawy stanowi "Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług".

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi

1

2

3

1.

ex 02.40.10

Usługi związane z leśnictwem

dotyczy wyłącznie:

- doradztwa w zakresie zarządzania lasem

2.

41.00.10.0

Usługi objęte grupowaniem "Budynki mieszkalne"

3

41.00.20.0

Usługi objęte grupowaniem "Budynki niemieszkalne"

4.

ex 42.1

Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli

5.

ex 42.21

Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

6.

ex 42.22

Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

7.

ex 42.91

Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej

8.

ex 42.99

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich

9.

46.12

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

10.

46.14

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

11.

46.18

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów

12.

46.19

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju

13.

52.10.12.0

Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

14.

ex 52.10.19.0

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

dotyczy wyłącznie:

- usług magazynowania i przechowywania towarów w sferach wolnocłowych

15.

55.90.13.0

Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu

16.

58.11.60.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.

17.

58.12.30.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)

18.

58.14.40.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków

19.

58.19.30.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych

20.

58.21.40.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych

21.

58.29.50.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych

22.

ex dział 59

Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

z wyłączeniem:

- sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),

- usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych (PKWiU 59.20.3),

- udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)

23.

dział 60

Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych

24.

63.91.1

Usługi agencji informacyjnych

25..

63.99

Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

26.

Sekcja K

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

27.

68.10.1

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

28.

68.20.1

Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi****

29.

ex 68.3

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

z wyjątkiem:

68.32.1 Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**

30.

dział 69

Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego

31.

ex dział 70

Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem

z wyłączeniem:

- usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)

32.

dział 71

Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych

33.

dział 72

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

34.

dział 73

Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej

35.

74.1

Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania

36.

ex 74.20.2

Usługi fotograficzne specjalistyczne

dotyczy wyłącznie:

- usług fotoreporterów,

- usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

37.

74.3

Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych*

38.

ex 74.90.1

Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane

dotyczy wyłącznie:

- usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,

- usług prognozowania pogody,

- usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,

- usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

39.

ex 74.90.20.0

Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyłączeniem:

- usług doradców w zakresie agronomii

40.

77.40

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

41.

78.10.1

Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy

42.

79.90.32.0

Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych

43.

79.90.39.0

Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

44.

dział 80

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

z wyłączeniem:

- robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem

45.

ex 81.10.10.0

Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku

dotyczy wyłącznie:

- usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe

46.

ex 82.9

Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyłączeniem:

- usług przyjmowania telefonów

47.

ex dział 84

Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

z wyłączeniem:

- usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)***

48.

ex dział 85

Usługi w zakresie edukacji*

z wyłączeniem:

- usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),***

- usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)

49.

dział 86

Usługi w zakresie opieki zdrowotnej*

50.

87.10.10.0

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską*

51.

ex 87.20.1

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi

dotyczy wyłącznie:

- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*

52.

ex 87.30.1

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym

dotyczy wyłącznie:

- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*

53.

ex 88.99.1

Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane

dotyczy wyłącznie:

- usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,*

- pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia

54.

dział 90

Usługi kulturalne i rozrywkowe

55.

ex dział 91

Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury

z wyłączeniem:

- usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)***

56.

dział 93

Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją

57.

dział 94

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

58.

96.09.1

Pozostałfont-family: 17%e usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane


* Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.
** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów.
*** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów.
**** Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zatem np. nie będzie możliwe opodatkowanie ryczałtem usług reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej, a także usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych, ani usług prawnych, rachunkowo-księgowych oraz doradztwa podatkowego.

Należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 1. 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 2. 17 % przychodów ze świadczenia usług:
  a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
  b) pośrednictwa w:
  – sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),
  – pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),
  – sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),
  – pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),
  – sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),
  – sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
  c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
  d) parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
  e) związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
  f) związanych z wydawaniem:
  - pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  - pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  - pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  - oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
  g) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
  h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),
  i) zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
  j) wynajmu i dzierżawy:
  – samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
  – pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
  – środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
  – środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
  – pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
  – kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
  – motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
  k) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),
  l) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),
  m) obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),
  n) fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
  o) przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
  p) poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),
  q) pomocy społecznej:
  r) bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),
  – bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),
  – bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),
  – bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),
  – doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),
  – bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)
  - z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5,
 3. 8,5 %:
  a) przychodów z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
  c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
  d) przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
  e) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
  f) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
  g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
  h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
  i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym,
 4. 5,5%:
  a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
  b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
  c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym,
 5. 3% przychodów:
  a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  b) z działalności usługowej w zakresie handlu,
  c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
  d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
  e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,
  f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

W razie gdy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów opodatkowanych stawka 20%, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów opodatkowanych stawką 17%.

Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody z tytułu umów  najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów./strong

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 10 kwietnia 2012 22:42
powrót Strona główna Stawki podatkowe Stawki ryczałtu od przychódow ewidencjonowanych w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________