ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Sprzedaż przez Internet. Kiedy powstaje przychód?

poniedziałek, 31 stycznia 2011 19:13

Sprzedaż przez Internet. Kiedy powstaje przychód?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży internetowej. Wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych i zaprowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ze względu na mały obrót wybrał zwolnienie z VAT. Sprzedawany przez niego towar zostaje wysyłany do nabywców po otrzymaniu od nich zapłaty i w tym dniu rozpoznaje on przychód. Czy prawidłowo?

W piśmie z dnia 19 lipca 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że zapłata z "góry" za towar to uregulowanie należności, mającej definitywny charakter i nie ma znamion przedpłaty albo zaliczki i przychód powstaje w momencie dokonania zapłaty, a nie w momencie wysłania towaru, który może nastąpić np. w następnym miesiącu. Podatnik zaś wystawia rachunek w dniu uregulowania należności i tak określa moment uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT.

Do ww. przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek.

Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika generalna zasada, iż w przypadku działalności w zakresie handlu przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje w dniu wydania rzeczy.

Wyjątek od tej zasady stanowi:

1) wystawienie faktury dokumentującej dostawę towarów lub usługi przed datą ich wydania - datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury,
2) uregulowania należności przed wydaniem towaru - datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności.

Zatem przychód powstaje, co do zasady, w dniu wydania rzeczy. Jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura, albo zostanie uregulowana należność, a uregulowanie to ma charakter definitywny (ostateczny), to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.

Nie można jednak utożsamiać pojęcia "uregulowania należności", o którym mowa w art. 14 ust. 1c pkt 2 ww. ustawy, z otrzymaniem zaliczki, bądź przedpłaty. Pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, nie zalicza się bowiem do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Otrzymanie z góry zapłaty za zakupiony towar generuje powstanie u sprzedającego przychodu z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej już w momencie jej otrzymania, stosownie do art. 14 ust. 1c pkt 2 ww. ustawy. Przy czym w przedmiotowej sprawie otrzymania zapłaty, nie można utożsamiać z zaliczką bądź przedpłatą.

powrót KPiR Sprzedaż przez Internet. Kiedy powstaje przychód?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________