ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Dotacje do sprzedaży biletów ulgowych

poniedziałek, 04 kwietnia 2011 11:37

Dotacje do sprzedaży biletów ulgowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wypowiedział się w kwestii, czy dotacje do sprzedaży biletów ulgowych, otrzymane z budżetu województwa, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (IPPB1/415-914/10-5/KS).

W piśmie z dnia 11 stycznia 2011 r. organ podatkowy stwierdził, że wydatki sfinansowane z tej dotacji, będącej dopłatą do świadczonych usług, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.


Firma przewozowa od 2008 r. stosuje specjalne kasy rejestrujące, w celu uzyskiwania dofinansowania z urzędu marszałkowskiego do ulgowych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej umowy. Od czasu otrzymywania powyższego firma rozlicza dopłaty w sposób następujący:

- kwotę dopłaty zalicza do ewidencji VAT w miesiącu otrzymania na rachunek bankowy jako wartość netto,
- pozostałą część (netto) nie zalicza do przychodu, ze względu na fakt, iż jest ona zwolniona z opodatkowania,
- jednocześnie nie wyksięgowuje równowartości otrzymanej dopłaty (netto) z KPiR, stojąc na stanowisku, iż w sytuacji odwrotnej dopłata stałaby się przychodem opodatkowanym,
- ponadto otrzymywane dofinansowanie nie jest przekazywane na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

W związku z powyższym podatnik zadał następujące pytania:

1. Czy stanowisko podatnika jest prawidłowe?
2. Czy musi on wyksięgowywać z KPiR równowartość otrzymanych dotacji?
3. Na jakiej podstawie urząd skarbowy może wnioskować, że otrzymana dotacja bezpośrednio finansuje koszty działalności i nakazać wyksięgowanie jej równowartości netto z KPiR?

Zdaniem podatnika w związku z tym, iż dofinansowanie do biletów ulgowych jest dotacją z budżetu stoi on na stanowisku, że jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednocześnie podlega rozliczeniu w ewidencji VAT. Niedorzeczne jest uznanie przez organy, że należy wyksięgować równowartość (kosztów) dopłaty netto z KPiR, gdyż wówczas powstanie sytuacja, w której taki dochód staje się przychodem opodatkowanym. Równie dobrze firma mogła by zaliczyć dofinansowanie do przychodów i zaewidencjonować ją w KPiR jako pozostały przychód z działalności.

Ponadto koszty związane z przewozami są finansowane w miesiącu wykonywania usług a dotację firma otrzymuje w miesiącu następnym. Bez znaczenia jest czy podatnik otrzymuje takie dopłaty czy nie, ponosi on takie same koszty związane z przewozami pasażerskimi, gdyż ujęte są one w rozkładzie jazdy i są wykonywane bez względu na fakt dopłat do przewozów pasażerskich.

Organy podatkowe nie mogą stać na stanowisku, że dana dotacja jest przekazywana na finansowanie kosztów bezpośrednio związanych z działalnością, również dobrze przedsiębiorca może przekazać ją na własne prywatne potrzeby.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zatem dotacje otrzymywane do sprzedawanych biletów ulgowych, które nie są związane z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące dotacji należy interpretować w powiązaniu z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r., dotacjami są, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
b) ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
c) bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
d) zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.),
e) kosztów realizacji inwestycji,
- zwane dotacjami celowymi.

Samorządy województw przekazują przewoźnikom dopłaty do krajowych autobusowych przejazdów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w tych przewozach. Oznacza to, iż dopłaty do ceny biletów mieszczą się w zakresie zadań własnych województwa i stanowią dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Otrzymane dotacje do sprzedaży biletów ulgowych z budżetu województwa, korzystają ze zwolnienia zgodnie z treścią powołanego art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko podatnika organ podatkowy w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego dofinansowania uznał za prawidłowe.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129.

Z kolei zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie usług przewozowych sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dopłatą do świadczonych usług, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Nadmienić należy, iż sposób prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Zgodnie z objaśnieniami do księgi jedynym miejscem, gdzie można księgować otrzymane dotacje jest kolumna 16 (uwagi), tam mogą być ewidencjonowane faktycznie otrzymane przez podatnika przychody. Poza tą kolumną dotacje ani pokrywane z nich wydatki nie powinny być w księdze ewidencjonowane jako nie mające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż w przypadku, gdy podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów te wydatki, które w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są kosztem podatkowym (sfinansowane, pokryte dotacją), powinien je z tych kosztów wyeliminować. Dlatego też, w takiej sytuacji w dacie otrzymania dotacji należy dokonać stosownej korekty kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej kwocie otrzymanego dofinansowania. Jednocześnie należy dokonać odpowiedniej adnotacji w kolumnie "Uwagi" w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Natomiast w przypadku, gdy wydatki sfinansowane dotacją ponoszone były już po otrzymaniu tej dotacji, nie powinny być w ogóle ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Reasumując, otrzymywane dotacje do sprzedaży biletów ulgowych, stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który korzysta ze zwolnienia zgodnie z treścią powołanego art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednocześnie ponoszone wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie usług przewozowych w części sfinansowanej z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będące dopłatą do świadczonych usług, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i należy je wyksięgować z podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

powrót KPiR Dotacje do sprzedaży biletów ulgowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________