ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Artykuły w etykietach: koszty uzyskania przychodu
KPiR

Poniesione przez pracodawcę koszty noclegów, które są bezpośrednio związane z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez pracownika, nie mogą być uznane za świadczenie na jego rzecz, a w rezultacie nie powodują po jego stronie przychodu. Wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 czerwca 2012 r. (III SA/Wa 2629/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe

W przypadku umowy leasingu podatnik nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, aby móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na używanie samochodu osobowego. Zmiana stron umowy leasingu (cesja) może powodować, że umowa leasingu taką być przestaje i koszty podatkowe rozlicza się inaczej.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W odniesieniu do przedsiębiorcy, istotnym kryterium dla uznania wyjazdu za podróż służbową winno być ustalenie czy wyjazd ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Okoliczność, iż istotą prowadzonej działalności gospodarczej jest wykonywanie usług transportowych, nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wartości diet stanowiących ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej, tak na obszarze kraju, jak i poza jego granicami, potwierdził Minister Finansów.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, jak rozliczyć podatkowo koszty zawartej umowy dożywocia.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, składników majątku będących środkami trwałymi. Sprawdź skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opublikowane w KPiR
wtorek, 25 października 2011 15:05

Wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów

Do skutecznego wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz udziałowca spółki może dojść wówczas gdy ustalone zostanie, że wydatki na jego rzecz miały w istocie charakter jednostronny. Tego rodzaju wydatki prowadzą bowiem do ukrytego, w kosztach uzyskania przychodu spółki, transferu zysku przed opodatkowaniem na rzecz udziałowca spółki. Sytuacja taka ma miejsce, gdy świadczenie spółki na rzecz udziałowca nie ma charakteru świadczenia wzajemnego, któremu towarzyszyłaby z jego strony odpłatność i ekwiwalentność.

Tak uznał w wyroku z dnia 18 lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Wydatki udokumentowane oświadczeniem pracownika, kwitem na okaziciela lub paragonem fiskalny, częsta sytuacja dokumentowania wydatków poniesionych w czasie delegacji.

Sprawdź, czy oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach, kwit na okaziciela lub paragon fiskalny, są wystarczającym dowodem do uznania tych wydatków za koszt uzyskania przychodu.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Usługi takie jak tłumaczenie, korekta tekstów, badania rynkowe, pisanie artykułów czy raportów nie zawsze są udokumentowane fakturą VAT.

Czy posiadanie przez podatnika  jedynie wydruku skanu rachunku wystawionego w związku z wykonaniem umowy o dzieło przez osobę fizyczną, niewykonującą jej w ramach działalności gospodarczej, ani jako podatnik VAT oraz wydruku skanu podpisanej przez drugą stronę umowy o dzieło może stać na przeszkodzie w uznaniu wydatku za koszt uzyskania przychodów?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Faktura VAT nie jest jedynym ani uprzywilejowanym dokumentem potwierdzającym istnienie danego kosztu. Sprawdź, jak można udokumentować dla celów podatkowych korzystanie z tanich linii lotniczych, które nie wystawiają biletów w formie papierowej.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Podatek od nieruchomości od obiektów budowlanych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Część budynku mieszkalnego zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowana jest stawką wyższą, a część mieszkalna - niższą stawką podatku od nieruchomości. Nie dochodzi więc do podwójnego opodatkowania.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
Strona 1 z 2
powrót KPiR Artykuły w etykietach: koszty uzyskania przychodu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________