ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Artykuły w etykietach: przychód z działalności gospodarczej
KPiR
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 15:38

Odsetki z lokat bankowych spółki komandytowej

Odsetki z lokat bankowych zakładanych przez spółkę komandytową stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, nie są natomiast przychodem z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika w ramach spółki. Tak stwierdził w wyroku z dnia 1 sierpnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 2644/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprzedaż nieruchomości używanej do celów firmowych, która nie była wpisana do ewidencji, nie jest opodatkowana jako przychód z działalności. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 8 marca 2012 r., II FSK 1545/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprzedaż nieruchomości gruntowej po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie nie powoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu, a w konsekwencji i wykazaniu w zeznaniu rocznym.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, składników majątku będących środkami trwałymi. Sprawdź skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opublikowane w KPiR

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Sprawdź kwotę przychodów netto zobowiązującą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r.

Opublikowane w Rachunkowość
poniedziałek, 04 kwietnia 2011 11:37

Dotacje do sprzedaży biletów ulgowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wypowiedział się w kwestii, czy dotacje do sprzedaży biletów ulgowych, otrzymane z budżetu województwa, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (IPPB1/415-914/10-5/KS).

Opublikowane w KPiR
poniedziałek, 31 stycznia 2011 19:13

Sprzedaż przez Internet. Kiedy powstaje przychód?

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży internetowej. Wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych i zaprowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ze względu na mały obrót wybrał zwolnienie z VAT. Sprzedawany przez niego towar zostaje wysyłany do nabywców po otrzymaniu od nich zapłaty i w tym dniu rozpoznaje on przychód. Czy prawidłowo?

Opublikowane w KPiR
poniedziałek, 25 października 2010 12:12

Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych w KPiR

Za datę powstania przychodu z działalności polegającej na świadczeniu usług co do zasady uznaje się dzień, w którym usługa została wykonana, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury (art. 14 ust. 1, ust. 1c pkt pkt 1 oraz ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Opublikowane w KPiR
środa, 07 kwietnia 2010 18:35

Odsetki od lokat terminowych przedsiębiorcy

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że odsetki od odrębnych lokat terminowych utworzonych dla lokowania wolnych środków pieniężnych, nawet przez bank prowadzący rachunek bieżący przedsiębiorcy, to nie to samo co odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywane w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót KPiR Artykuły w etykietach: przychód z działalności gospodarczej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________