wtorek, 23 października 2012 14:02

Nasze publikacje w mediach

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Przeczytaj nasze publikacje w Rzeczpospolitej i innych mediach.

Zakup materiałów budowlanych przed nabyciem nieruchomości

Odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych (m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej), przed upływem 5-letniego okresu od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego przychodu. Można jednak skorzystać z ulgi podatkowej przeznaczając uzyskane ze sprzedaży środki na zakup nowego mieszkania, budowę domu, remont, adaptację na cele mieszkaniowe...

Data publikacji: środa, 30 stycznia 2013 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Zwolnienie z podatku od nieruchomości osoby niepełnosprawnej

Czy istnieje możliwość zwolnienia z zapłaty podatku od nabycia nieruchomości na rynku wtórnym dla osób w trudnej sytuacji lub osób niepełnosprawnych? Chciałabym dodać, że jestem osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności...

Data publikacji: środa, 23 stycznia 2013 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Zmiany w uprawnieniach zawodowych na rynku nieruchomości

Obowiązują nowe wzory świadectw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami...

Data publikacji: środa, 23 stycznia 2013 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Sprzedaż mieszkania własnościowego po przekształceniu w odrębną własność

 

Moment nabycia mieszkania ma decydujące znaczenie dla skutków podatkowych przy jego sprzedaży. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze aktu notarialnego można ustanowić odrębną własność lokalu. Wraz z udziałem we współwłasności w gruncie oraz w budynkach i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, lokal wcześniej spółdzielczy staje się własnością  osoby, której przysługuje to prawo...

Data publikacji: środa, 16 stycznia 2013 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Jak wystąpić o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości?

 

Podatnicy, którzy zapłacą podatek od nieruchomości (także rolny i leśny) nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna, mają prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.Podatnik może występować o stwierdzenie nadpłaty zarówno wtedy, gdy nadpłata jest wynikiem działań organu podatkowego, jak i wtedy, gdy jest następstwem błędu samego podatnika. Jeżeli to organ podatkowy przyczynił się do powstania nadpłaty podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaty wraz z odsetkami od zaległości podatkowych (np. błędna interpretacja przepisów prawa podatkowego)...

Data publikacji: wtorek, 8 stycznia 2013 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Stawka podatku, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest przedsiębiorca

 

Jeżeli nieruchomości są w posiadaniu przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, skutkuje to tym, iż zasadniczo stanowią nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, również w sytuacji, gdy przedsiębiorcą jest tylko jeden ze współwłaścicieli.

Zatem w sytuacji, gdy tylko niektórzy ze współwłaścicieli mają status przedsiębiorcy, jest to okoliczność wystarczająca do zastosowania – w odniesieniu do wszystkich podatników – maksymalnej stawki opodatkowania...

Data publikacji: wtorek, 24 grudnia 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Termin do zwrotu nadpłaty

Podatnik może żądać zwrotu nadpłaty do czasu upływu terminu przedawnienia. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa (i nie podlega przywróceniu) po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Aby otrzymać nadpłatę należy zachować termin do wniesienia wniosku...

Data publikacji: wtorek, 19 grudnia 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Zawieszenie działalności. Co z podatkiem do nieruchomości?

 

Zawieszenie działalności gospodarczej łączy się z czasowym zaprzestaniem faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Nieruchomości posiadane przez podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu według najwyższej stawki podatku od nieruchomości, właściwej dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

Data publikacji: wtorek, 18 grudnia 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Zmiany w obowiązku meldunkowym od 2013

 

Z zamieszkiwaniem pod określonym adresem wiąże się obecnie tzw. obowiązek meldunkowy. Pierwotnie planowane było zupełne zniesienie tegoż obowiązku z dniem 1 stycznia 2013 r. Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw jest przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) miała zlikwidować niektóre uciążliwości przy realizacji obowiązku meldunkowego...

Data publikacji: wtorek,11 grudnia 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Pełnomocnictwo do obrotu nieruchomościami - jak działa, jak je sporządzić

 

Sprzedaż lub zakup nieruchomości jest możliwy przez pełnomocnika. Warto się zastanowić przed udzieleniem pełnomocnictwa, i udzielić go zaufanej osobie. W przeciwnym wypadku możemy nie odzyskać pieniędzy po sprzedaży lub środków przeznaczonych na zakup nieruchomości...

Data publikacji: wtorek, 4 grudnia 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu

 

Ponieważ sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, więc bieg pięcioletniego terminu, którego upływ zwalnia z podatku, nie może być liczony odrębnie dla nabycia własności gruntu oraz dla wybudowanego na tym gruncie budynku...

Data publikacji: wtorek, 27 listopada 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Umorzenie zaległego czynszu wobec najemcy

 

Umorzone względem byłego najemcy zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu powodują obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Zdarza się, że właściciel nieruchomości, który na podstawie umowy najmu wynajmuje np. lokale mieszkalne osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ma kłopot z odzyskaniem zaległych czynszów. Skoro najemcy lokali nie płacą czynszu, dochodzi do wypowiedzenia umowy najmu, a następnie do wytoczenia powództwa o eksmisję oraz powództwa o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu. Nawet jeśli sąd uwzględnieni powództwo, prowadzona egzekucja może okazać się bezskuteczna, a wynajmujący nie odzyska swoich należności...

Data publikacji: środa, 11 listopada 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Darowizna lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką

 

Darowizna nieruchomości, jeśli nastąpiła między osobami najbliżej spokrewnionymi (nabycie nieruchomości przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę), może być całkowicie zwolniona z podatku od spadków i darowizn. W przypadku gdy hipoteka przewyższa wartość nieruchomości, podatek od spadku i darowizn z tytułu nabycia nieruchomości w drodze darowizny będzie równy 0 zł, nawet jeśli darowizna miała miejsce między osobami, które nie są najbliżej spokrewnione (obcymi)...

Data publikacji: środa, 13 listopada 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Ulga meldunkowa – jak maksymalnie skorzystać ze zwolnienia

Sprzedaż nieruchomości nabytej w latach 2007-2008 wiąże się z możliwością skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Nawet jeśli podatnik nie zastosował ulgi w momencie sprzedaży, nadal może odzyskać pieniądze niesłusznie zapłacone fiskusowi. Orzeczenia Sądów Administracyjnych w tego typu sprawach nie pozostawiają w tej kwestii żadnych wątpliwości...

Data publikacji: środa, 7 listopada 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Kasy fiskalne dla zwolnionych z VAT

 

Według WSA w Bydgoszczy kasy muszą stosować także zwolnieni z VAT podmiotowo albo przedmiotowo. O „powszechności” stosowania kas Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy orzekł w prawomocnych wyrokach z 15 marca 2011 r. (I SA/Bd 19/11 oraz I SA/Bd 6/11). Zagadnienie to od dawna budzi kontrowersje, zarówno wśród ekspertów, jak i składów orzekających. Co ciekawe, organy podatkowe mają jednolity pogląd na tę kwestię...

Data publikacji: środa, 6 listopada 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka

Organy podatkowe zaczęły przychylnie dla podatników oceniać skutki podatkowe sprzedaży części udziału w nieruchomości po śmierci małżonka, jeśli wcześniej nieruchomość należała do majątku wspólnego i upłynął wymagany okres dla braku opodatkowania. Jeśli zapłaciłeś podatek w takiej sytuacji, masz prawo wystąpić o zwrot nadpłaty...

Data publikacji: wtorek, 30 października 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Podatek od sprzedanej nieruchomości - kiedy nie trzeba go płacić?

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu, jednak po upływie określonego czasu nie trzeba już płacić podatku dochodowego. Brak obowiązku zapłaty podatku może nastąpić z różnych przyczyn, warto więc wiedzieć, kiedy się tak się dzieje...

Data publikacji: środa, 24 października 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Zgłoszenie nabycia nieruchomości

Kupiłeś nieruchomość? Nie zapomnij poinformować o tym fakcie odpowiednich organów podatkowych. Osoby fizyczne, które nabędą nieruchomość, np. działkę, dom lub odrębny lokal muszą ten fakt zgłosić organom podatkowym. W tym wypadku wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) właściwemu ze względu na miejsce położenia nabytej nieruchomości...

Data publikacji: wtorek, 16 października 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Podatek katastralny - co to takiego?

 

Przed wprowadzeniem podatku katastralnego trzeba oszacować wartość nieruchomości

Media straszą podatkiem katastralnym. Jednak już obecnie od niektórych nieruchomości płacimy podatek od wartości. Sprawdźmy, na czym polega podatek katastralny, kiedy i jak się go wprowadza...

Data publikacji: środa, 3 października 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Ukryta dywidenda stwarza problemy

Dywidendy należne udziałowcom z tytułu udziału w spółce kapitałowej są wypłacane z zysku spółki po opodatkowaniu. Otrzymana przez udziałowca dywidenda podlega u niego opodatkowaniu. Dywidendy są środkami przenoszonymi z majątku spółki do majątku jej wspólnika. Podstawą jest umowa spółki. Świadczenie to jest realizacją szczególnego zobowiązania wynikającego z relacji spółka kapitałowa – wspólnik, jakim jest obowiązek wypłaty zysku, który został przeznaczony do podziału...

Data publikacji: czwartek, 27 września 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik i Marian Szałucki, doradca podatkowy w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Nawet bardzo stara pożyczka może powodować obowiązek zapłaty podatku

Jeżeli podczas kontroli podatnik powołuje się na zawarcie umowy depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego i danina od tych czynności nie została uiszczona, jej stawka wynosi 20 proc. Częstą praktyką podatników i ich pełnomocników jest powoływanie się w trakcie postępowań dotyczących np. nieujawnionych źródeł przychodów, na zawarte wiele lat wcześniej umowy pożyczki, umowy przechowania albo umowy depozytu nieprawidłowego. W ten sposób podatnicy próbują wykazać legalność źródeł pochodzenia środków finansowych potrzebnych na pokrycie zakwestionowanych przez organy wydatków...

Data publikacji: piątek, 31 sierpnia 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Ubytki wyrobów węglowych są opodatkowane

Odbiorca, który kupił wyroby węglowe korzystając ze zwolnienia musi zapłacić akcyzę od jego strat. Tak uważają organy podatkowe. Akcyzą są opodatkowane, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy, jako użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2 ustawy...

Data publikacji: wtorek, 3 lipca 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Trzeba mieć dowody, że transport dotarł do nabywcy z UE

Faktury, dowody wydania towaru z magazynu oraz dokumenty zapłaty to za mało, aby udowodnić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosować zerową stawkę VAT. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 maja 2012 (I FSK 1229/11), potwierdzając prawidłowość rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Skarga spółki dokonującej wewnątrzwspólnotowej dostawy...

Data publikacji: środa, 20 czerwca 2012 r. autor: Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Zespół Ekspertax

Ostatnie od Zespół Ekspertax

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

W górę