środa, 31 sierpnia 2011 17:58

Brak rzetelnych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeżeli oświadczenia nabywców oleju opałowego zawierają wady (braki) nie można dowodzić innymi środkami, że dokonano sprzedaży na cele opałowe w tym w drodze przesłuchań świadków przeprowadzonych w trakcie postępowania podatkowego. Potwierdził to w wyroku z dnia 23 listopada 2010 r. Wojewódzki Sądu Administracyjnego w Gdańsku (I SA/Gd 1041/10).

W wyroku tym Wojewódzki Sądu Administracyjnego w Gdańsku orzekł, że stwierdzonej przez organy podatkowe wadliwości materialnej i formalnej oświadczeń nabywców oleju nie można konwalidować żadnymi innymi środkami dowodowymi, skoro - z woli prawodawcy - ten właśnie dokument (spełniający określone wymogi) ma szczególne znaczenie dowodowe.

Jeżeli sprzedawca oleju opałowego zatrudnia osoby, które przyjmują oświadczenia zawierające niekompletne dane personalne, adresowe, gdy oświadczenia są wypełnione w sposób nieczytelny oraz dokonują fałszerstwa oświadczeń o przeznaczeniu oleju na cele opałowe, to jako podatnik podatku akcyzowego ponosi wszelkie, prawem przewidziane, konsekwencje w podatku akcyzowym, co oznacza, że istnieje podstawa do obciążenia skarżącej stawkami za sprzedaż oleju opałowego jak za sprzedaż oleju napędowego.

W niniejszej sprawie w wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej u skarżącej, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie prawidłowości obrotu olejem opałowym ustalono, że skarżąca nie dokumentowała sprzedaży oleju opałowego w sposób rzetelny; weryfikacja oświadczeń nabywców oleju opałowego pod względem ich wiarygodności (zwrócono się do właściwych urzędów miast i gmin o udostępnienie informacji z ewidencji ludności potwierdzających tożsamość, i dane adresowe nabywców figurujących w oświadczeniach) wykazała, że część z nich:

- nie wskazywała ilości, rodzaju i typu urządzeń grzewczych wykorzystujących olej opałowy,
- była nieczytelna (nie pozwalała ustalić tożsamości osób na nich wskazanych),
- zawierała dopiski, poprawki albo nie wskazywała ilości sprzedanego oleju,
- zawierała poprawki lub korekty odnośnie daty sprzedaży lub jej brak,
- nie wskazywała miejsca zamieszkania kupujących lub wskazywała je w sposób niekompletny,
- wskazywała kupujących oraz ich adresy, w sposób odmienny od informacji uzyskanych z właściwych urzędów gmin,
- nie zawierała podpisów nabywców oleju opałowego.

Organ podatkowy pierwszej instancji wskazał ponadto, że w stosunku do pracowników strony prowadzone było śledztwo, w wyniku którego Sąd Rejonowy uznał pracowników tych, za winnych fałszowania oznaczonych oświadczeń nabywców oleju opałowego (por. sprawę WSA w Gdańsku, I SA/Gd 1040/10).

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli podatkowej nieprawidłowościami organ pierwszej instancji decyzją z 31 października 2007 r. określił skarżącej zobowiązanie podatkowe z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe.

W uzasadnieniu podkreślono, że za sprzedaż oleju na cele inne niż opałowe uznano jedynie sprzedaż udokumentowaną oświadczeniami, które zostały sfałszowane oraz oświadczeniami, na podstawie których nie można było ustalić nabywcy oleju opałowego z powodu braku danych adresowych oraz oświadczeniami, w których dane kupujących nie zostały potwierdzone przez właściwe urzędy gminy bądź miasta.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku potwierdził, że:

1) brak prawidłowych - pod względem formalnym lub materialnym - oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego uniemożliwia opodatkowanie sprzedawanego oleju preferencyjną stawką akcyzy; fakt posiadania niekompletnych lub sfałszowanych oświadczeń uniemożliwia uznanie prawa podatnika do zastosowania preferencji podatkowych przy sprzedaży olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe; innymi słowy jeżeli sprzedawca oleju opałowego, wbrew jasno sformułowanemu w przepisie obowiązkowi, sprzedając ten olej, przyjmuje oświadczenia zawierające niekompletne dane personalne, adresowe, gdy oświadczenia są wypełnione w sposób nieczytelny - to sprzedawcę obciąża ryzyko, iż organy podatkowe na skutek tych zaniedbań zostają pozbawione możliwości identyfikacji osób nabywających ten olej a w konsekwencji możliwości podjęcia działań kontrolnych wobec tych osób;
2) jeżeli sprzedawca oleju opałowego zatrudnia osoby, które dokonują uchybień jak w pkt 1 oraz dokonują fałszerstwa oświadczeń o przeznaczeniu oleju na cele opałowe, jako podatnik podatku akcyzowego ponosi wszelkie, prawem przewidziane, konsekwencje w podatku akcyzowym, co oznacza, że (jak i w przypadku pkt 1) istnieje podstawa do obciążenia skarżącej stawkami za sprzedaż oleju opałowego jak za sprzedaż oleju napędowego;
3) na skarżącej, prowadzącej działalność gospodarczą ciąży ryzyko doboru kontrahentów oraz ryzyko i konieczność dołożenia wszelkich starań celem zgromadzenia rzetelnych oświadczeń od nabywców oleju opałowego o jego przeznaczeniu, których brak powoduje konsekwencje podatkowe bezpośrednio dla skarżącej.

Sąd nie przychylił się do zarzutu skarżącej, że w rozpoznawanej sprawie doszło do naruszenia przepisów ustawy zasadniczej i przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem z 7 września 2010 r., w sprawie P 94/08 orzekł, że §6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. nr 27, poz. 269 ze zm.) jest zgodny z art. 2 oraz z art. 217 w związku z art. 84 Konstytucji RP; że §6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. nr 221, poz. 2196) oraz §4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. nr 87, poz. 825 ze zm.) jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP.

Zespół Ekspertax

Ostatnie od Zespół Ekspertax

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

W górę