ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Paliwo w zbiorniku lub w odmierzaczu paliw

środa, 31 sierpnia 2011 18:53

Paliwo w zbiorniku lub w odmierzaczu paliw

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Samo posiadanie przez podatnika oleju opałowego, w zbiorniku z podłączoną instalacją pomiarową wyposażoną w licznik wskazujący ilość wydanych litrów i wąż zakończony pistoletem (pod warunkiem, że instalacja ta spełnia wymogi dla odmierzacza paliw), należy uznać za użycie oleju opałowego niezgodne z przeznaczeniem - do celów napędowych.

Nie tylko samo użycie stwierdzone w trakcie kontroli, ale również posiadanie paliwa w zbiorniku pojazdu lub innego środka transportowego, jak i posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika podłączonego do odmierzacza paliw, uznawane jest za użycie niezgodne z przeznaczeniem. Tak wynika z wyroku z dnia 24 listopada 2010 r. wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 849/10).

Zdaniem podatnika, spółdzielni rolniczej, posiadana przez nią instalacja przeznaczona była wyłącznie do sprzedaży oleju opałowego do celów opałowych i umożliwiała pomiar sprzedanego oleju, który musi być znany nabywcy, sprzedawcy i magazynierowi. Tym samym niewłaściwe było traktowanie przez organy podatkowe tej instalacji jako przeznaczonej do tankowania pojazdów silnikowych.

 

Podatnik zarzucił organom podatkowym błędne uznanie posiadanego "odmierzacza - instalacji pomiarowej przeznaczonej do wydawania sprzedanego oleju opałowego" jako "odmierzacza paliw - instalacji pomiarowej przeznaczonej do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów".

Dyrektor izby celnej uznał, że meritum sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do oceny stanu faktycznego pod kątem spełnienia przez podatnika określonych prawem wymogów do zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego, przewidzianej dla oleju przeznaczonego na cele opałowe.

Przedmiotowe zagadnienie zostało uregulowane w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r., o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 3, poz. 11 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1a i b ww. ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy.

Podstawą opodatkowania w przypadku użycia olejów opałowych niezgodnie z przeznaczeniem jest ich ilość, wyrażona w litrach, która może być przechowywana w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub w zbiorniku pojazdu bądź innego środka przewozowego, (art. 88 ust. 3 ww. ustawy). W myśl art. 88 ust. 4 ww. ustawy, za użycie olejów opałowych (...), niezgodnie z przeznaczeniem uznaje się również ich posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika podłączonego do odmierzacza paliw.

 Zgodnie z art. 88 ust. 5 ww. ustawy, za odmierzacz paliw określony w odrębnych przepisach uznaje się instalację pomiarową przeznaczona do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów.

Cytowane powyżej przepisy definiują, jakie stany i czynności uznać należy za użycie oleju opałowego do celów napędowych oraz jaka jest podstawa opodatkowania. Ustawodawca wprost wskazuje, że nie tylko samo użycie (stwierdzenie w trakcie kontroli), ale również posiadanie paliwa w zbiorniku pojazdu lub innego środka transportowego, jak i posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika podłączonego do odmierzacza paliw, uznawane jest za użycie niezgodne z przeznaczeniem. Jednocześnie w celu wyeliminowania wątpliwości, co uznać należy za odmierzacz paliw wprowadzono definicję odmierzacza odsyłającą do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. nr 3, poz. 27).

We wskazanym powyżej rozporządzeniu, w załączniku nr 5 - "zasadnicze wymagania dla instalacji pomiarowych" ust. 1.1 pkt 6 znajduje się identyczna definicja odmierzacza paliw jak w art. 88 ust. 5 cyt. ustawy. Natomiast zgodnie z §3 pkt 18 tegoż rozporządzenia instalacja pomiarowa to przyrząd pomiarowy przeznaczony do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości (objętości i masy) cieczy innych niż woda, składający się z licznika oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia poprawnego pomiaru lub ułatwiających przeprowadzenie czynności pomiarowych.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe definicje paliw w ust. 9 załącznika nr 5 "zasadnicze wymagania dla instalacji pomiarowych" do rozporządzenia, Minister Gospodarki określił warunki jakie powinien spełnić taki odmierzacz paliw, tj.:

1. Jego wskazania nie powinny być możliwe do skasowania podczas pomiaru;
2. Rozpoczęcie nowego pomiaru powinno być wstrzymane do czasu skasowania ostatniego wskazania;
3. Jeżeli instalacja pomiarowa wyposażona jest w liczydło należności, to różnica między należnością, wskazaną a należnością obliczoną na podstawie ceny jednostkowej i wskazanej ilości nie powinna być większa niż należność odpowiadająca różnica ta nie może być jednak mniejsza niż wartość najmniejszej jednostki monetarnej używanej do rozliczeń.

Biorąc pod uwagę całość wskazanych powyżej uregulowań, w ocenie organów podatkowych wypełnione zostały przesłanki do zastosowania sankcyjnej stawki opodatkowania, określone w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Słuszny jest pogląd wyrażony w uzasadnieniu decyzji Naczelnika Urzędu Celnego, że sam fakt posiadania olejów opałowych w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw jest warunkiem wystarczającym, aby wyroby takie uznać za użyte niezgodne z przeznaczeniem. W tym przypadku nie ma potrzeby przedstawiania dowodów na jakie cele faktycznie były używane ww. oleje opałowe, a sytuacja taka powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Bez znaczenia dla rozpatrywanej sprawy jest więc podnoszona przez stronę okoliczność, że podczas kontroli nie stwierdzono obecności oleju opałowego w zbiornikach pojazdów silnikowych spółdzielni. Zasadniczą przesłanką do ustalenia zobowiązania podatkowego za rozpatrywany okres była okoliczność dokonywania sprzedaży oleju opałowego za pośrednictwem odmierzacza paliw płynnych. W niniejszej sprawie bezsprzecznym jest fakt, że używany przez stronę odmierzacz przystosowany jest do wydawania paliwa płynnego do napędu pojazdów. Świadczy o tym m.in. Dokumentacja zdjęciowa urządzenia.

Podstawowym zarzutem zawartym w odwołaniu strony było nieuzasadnione uznanie posiadanego "odmierzacza - instalacji pomiarowej przeznaczonej do wydawania sprzedanego oleju opałowego" jako "odmierzacza paliw - instalacji pomiarowej przeznaczonej do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów". Jak wykazano powyżej posiadany przez spółdzielnię odmierzacz spełniał wymogi określone w odrębnych przepisach. Znajdujące się w aktach sprawy świadectwa legalizacji wskazują jednoznacznie, że jej przedmiotem jest "odmierzcież paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe)".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, aby uznać urządzenie służące do dystrybuowania paliw za odmierzacz paliw nie jest konieczne, aby był on wyposażony we wskaźnik ceny jednostkowej oraz wskaźnik należności. Taki wymóg wynikał z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy ciecze innych niż woda (Dz.U. nr 77, poz. 731), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2008 r.

W związku z tym, samo posiadanie przez spółdzielnię rolniczą oleju opałowego, w zbiorniku z podłączoną instalacją pomiarową wyposażoną w licznik wskazujący ilość wydanych litrów i wąż zakończony pistoletem (pod warunkiem, że instalacja ta spełnia ww. wymogi dla odmierzacza paliw), należy uznać za użycie oleju opałowego niezgodne z przeznaczeniem - do celów napędowych.

W takim przypadku powstaje obowiązek podatkowy, podatek akcyzowy staje się wymagalny i zgodnie z art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy w przypadku użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, do napędu silników spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, stosuje się odpowiednio stawkę 1.822,00 zł/1.000 litrów.

powrót Podatki Akcyza Paliwo w zbiorniku lub w odmierzaczu paliw

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________