ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Odmierzacz paliw. Wąż zakończony pistoletem

wtorek, 13 grudnia 2011 11:53

Odmierzacz paliw. Wąż zakończony pistoletem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Olej opałowy zostanie uznany za paliwo silnikowe, gdy będzie przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż lub używany do napędu silników spalinowych. Pomimo brzmienia przepisów, nie jest to jedyna przesłanka, która decyduje o wyższej stawce akcyzy, zdaniem Ministra Finansów. Istotna jest również definicja odmierzacza paliw. Tak niekorzystnie dla podatników uznał Minister Finansów.

Minister Finansów zmienił korzystną dla podatniczki interpretację indywidualną dotycząca sprzedaży oleju opałowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Odpowiadając na pytanie podatniczki Dyrektro Izby Skarbowej uznał, że sprzedając olej opałowy przy użyciu instalacji pomiarowej, która posiada licznik ilości wydawanego oleju opałowego oraz zakończona jest pistoletem, nie taje się ona automatycznie podatnikiem podatku akcyzowego bez względu na fakt, iż urządzenie to zgodnie z odrębnymi przepisami nie jest odmierzaczem paliw ciekłych.

Podatniczka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedawała paliwa stałe, tj. węgla, miału węglowego oraz paliwa płynne - olej napędowy oraz olej opałowy.

Sprzedaż oleju opałowego odbywała się przy użyciu instalacji pomiarowej bezpośrednio do pojemników klientów (bańki, kanistry, beczki, zbiorniki do podłączenia nagrzewnic olejowych itd.). Instalacja pomiarowa była legalizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, zawierała licznik, który wskazywał ilość wydanych litrów oleju opałowego oraz zakończony był pistoletem.

Zbiornik miał sprawną instalację uziemiającą z odbiorami oraz standardowe zabezpieczenia. Olej opałowy był znakowany i barwiony zgodnie z przepisami, wydawany wyłącznie na cele opałowe, a nabywcy składali wymagane przepisami oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego.

 

 

W związku ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym i wprowadzeniem do ustawy definicji odmierzacza paliw u podatniczki powstała wątpliwość, czy definicja ta swoim zakresem obejmuje wszystkie urządzenia, które posiadają licznik ilości wydanego oleju opałowego i wąż zakończony pistoletem, a nie spełniają innych wymagań określonych zgodnie z odrębnymi przepisami dla odmierzaczy paliw, które powinny posiadać również wskaźnik cen czy wskaźnik należności.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym, tj. zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą oraz zwolnienia od akcyzy określa ustawa.

W myśl art. 16 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.

Stosownie do art. 16 ust. 5 ww. ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 8. W przypadku zmiany zerowej stawki akcyzy na inną stawkę akcyzy zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 14 dni od dnia zmiany stawki (art. 16 ust. 6 ww. ustawy).

Z brzmienia art. 16 ustawy wynika zatem, iż ustawodawca nałożył obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy.

Warunkiem uprawniającym do zastosowania stawki akcyzy jest m.in. przeznaczenie wyrobów energetycznych w określonym celu. W przypadku paliw opałowych - zgodnie z art. 86 ust. 3 ww. ustawy - jest to przede wszystkim przeznaczenie ich do użycia, oferowanie na sprzedaż lub używanie do celów opałowych.

Niedochowanie tego zasadniczego warunku powoduje, iż powstaje obowiązek podatkowy. Taka sprzedaż olejów opałowych objęta została uregulowaniami art. 88 ustawy o podatku akcyzowym.

W myśl art. 88 ust. 3 ww. ustawy, podstawą opodatkowania w przypadku użycia do celów napędowych, z wyłączeniem celów żeglugi:

  • olejów opałowych,
  • olejów napędowych przeznaczonych do celów żeglugi

jest ich ilość, wyrażona w litrach, która może być przechowywana w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub w zbiorniku pojazdu bądź innego środka przewozowego.

Przy czym na podstawie art. 88 ust. 4 i ust. 5 ww. ustawy, za użycie olejów opałowych lub olejów napędowych niezgodnie z przeznaczeniem uznaje się również ich posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika podłączonego do odmierzacza paliw.

Za odmierzacz paliw, określony w odrębnych przepisach, uznaje się instalację pomiarową przeznaczoną do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów.

Natomiast użycie do celów napędowych, to wskazane w art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, przeznaczenie jako paliwa silnikowego, którymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.Wątpliwości podatniczki związane były ze sprzedażą oleju opałowego do celów grzewczych, ze zbiornika naziemnego dwupłaszczowego z podłączoną instalacją pomiarową wyposażoną w licznik wskazujący ilość wydanych litrów i wąż zakończony pistoletem.

Dla wyjaśnienia tej kwestii, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej ważny był również przepis art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym w przypadku użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, do napędu silników spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, stosuje się odpowiednio stawkę 1.822,00 zł/1.000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2.047,00 zł/1.000 kilogramów.

Przepisy prawa podatkowego przewidują, że w sytuacji naruszenia warunku przeznaczenia paliw opałowych do celów opałowych poprzez, ich użycie (w tym sprzedaż) do celów napędowych, a więc i wskazane powyżej posiadanie ww. wyrobów energetycznych, stosuje się wyższe stawki akcyzy niż przewidziane dla paliw opałowych.

Powyższe przepisy jasno przy tym precyzują pojęcie odmierzacza paliw. Określona w odrębnych przepisach instalacja pomiarowa jest uznana za odmierzacz paliw, gdy jest ona przeznaczona do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów.

Jednakże, istotą zagadnienia związanego z opodatkowanym użyciem paliw opałowych jako silnikowych nie jest sam odmierzacz paliw, lecz przede wszystkim zmiana (nawet jednorazowa) przeznaczenia oferowanego i posiadanego w zbiorniku paliwa opalowego.

Konstrukcja opodatkowania paliw opałowych wskazuje bowiem, iż intencją prawodawcy jest nie tylko opodatkowanie samego używania przedmiotowych wyrobów jako paliw silnikowych lecz również zdefiniowane powyżej ich użycie i związane z nim - co istotne w niniejszym przypadku - oferowanie na sprzedaż jako paliwa silnikowego. Przypomnieć należy, iż olej opałowy zostanie uznany za paliwo silnikowe, gdy będzie przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż lub używany do napędu silników spalinowych.

Analizowana norma prawna oparta jest więc na założeniu, iż oferowanie na sprzedaż zgodne z przeznaczeniem, które wiąże się z zasady z posiadaniem oferowanego paliwa opałowego w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Stąd też stwierdzić należy, iż warunkiem opodatkowania oleju opałowego nie jest sam fakt sprzedaży za pomocą odmierzacza paliw, czy też posiadanie w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw.

Prawodawca wskazał natomiast, iż nieodłącznym elementem sankcyjnego opodatkowania paliw opałowych jest przeznaczenie ich do użycia jako paliwa silnikowego, a przy tym i oferowanie tego paliwa na sprzedaż jako paliwa silnikowego. Stąd też, każdorazowo opodatkowane jest użycie tych paliw polegające nie tylko na ich konsumpcji lecz również poprzedzającym je etapie oferowania na sprzedaż.

Tym samym stwierdzić należy, iż dopiero w takim przypadku (w okolicznościach prowadzonej działalności) opodatkowany zostaje sprzedany oraz posiadany w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw, olej opałowy.

Dokonywana przez podatniczkę sprzedaż oleju opałowego do celów grzewczych, ze zbiornika naziemnego dwupłaszczowego z podłączoną instalacją pomiarową wyposażoną w licznik wskazujący ilość wydanych litrów i wąż zakończony pistoletem, od którego akcyza została odprowadzona na wcześniejszym etapie obrotu jest sposobem ich sprzedaży.

Oferowanie na sprzedaż paliw opałowych jako olejów opałowych jest ich celowym przeznaczeniem. Ich sprzedaż z zapłaconą w należnej wysokości akcyzą jest nieopodatkowana, również w przypadku sprzedaży, której istotą jest sprzedaż ze zbiornika naziemnego z podłączoną instalacją pomiarową wyposażoną w licznik wskazujący ilość wydanych litrów i wąż zakończony pistoletem.

Minister Finansów uznał taka interpretację przepisów za niewłaściwą i zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy po podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy.

Warunkiem uprawniającym do zastosowania stawki akcyzy jest, m.in. przeznaczenie wyrobów energetycznych w określonym celu. W przypadku paliw opałowych - zgodnie z art. 86 ust. 3 ww. ustawy - jest to przede wszystkim przeznaczenie ich do użycia, oferowanie na sprzedaż lub używanie do celów opałowych. Stosownie do art. 88 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy podstawą opodatkowania, m.in. olejów opałowych w przypadku użycia do celów napędowych, z wyłączeniem celów żeglugi jest ich ilość, wyrażona w litrach, która może być przechowywana w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub w zbiorniku pojazdu bądź innego środka przewozowego.

Ponadto za użycie olejów opalowych, o których wyżej mowa, niezgodne z przeznaczeniem i znajduje się również ich posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika podłączonego do odmierzacza paliw (art. 88 ust. 4 ww. ustawy). Powyższe regulacje należy traktować jako przepisy szczególne, z treści których wynika, iż wystarczający jest sam fakt posiadania olejów opałowych w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw, aby wyroby takie uznać za użyte niezgodne z przeznaczeniem.

W tym przypadku nie ma potrzeby przedstawiania dowodów na jakie cele faktycznie były używane ww. oleje opalowe, a sytuacja taka powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Jednakże zagadnieniem wymagającym analizy jest wyjaśnienie pojęcia odmierzacza paliw, gdyż w stosunku do oleju opałowego przechowywanego w zbiorniku podłączonym do tego urządzenia powstaje obowiązek podatkowy (posiadanie oleju opałowego w zbiorniku, który nie jest podłączony do odmierzacza paliw nie rodzi obowiązku podatkowego).

Zgodnie z art. 88 ust. 5 ww. ustawy za odmierzacz paliw określony w odrębnych przepisach uznaję się instalację pomiarową przeznaczoną do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów. Jako odrębne przepisy należy rozpatrywać rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. W sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. nr 3, poz. 27). W rozporządzeniu tym w załączniku Nr 5 „Zasadnicze wymagania dla instalacji pomiarowych” w ust. 9 Minister Gospodarki określił jakie warunki powinien spełniać odmierzacz paliw, a mianowicie:

  • jego wskazania nie powinny być możliwe do skasowania podczas pomiaru;
  • rozpoczęcie nowego pomiaru powinno być wstrzymane do czasu skasowania ostatniego wskazania;
  • jeżeli instalacja pomiarowa wyposażona jest w liczydło należności, to różnica między należnością wskazaną a należnością obliczoną na podstawie ceny jednostkowej i wskazanej ilości nie powinna być większa niż należność odpowiadająca Emin;
  • różnica ta nie może być jednak mniejsza niż wartość najmniejszej jednostki monetarnej używanej do rozliczeń.

Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, że aby uznać urządzenie służące do dystrybuowania paliw za odmierzacz paliw nie jest konieczne, aby był on wyposażony we wskaźnik ceny jednostkowej oraz wskaźnik należności. Taki wymóg wynikał z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy cieczy innych niż woda (Dz.U. nr 77, poz. 731), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2008 r.

W związku z tym, samo posiadanie przez podatniczkę oleju opałowego, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym z podłączoną instalacją pomiarową wyposażoną w licznik wskazujący ilość wydanych litrów i wąż zakończony pistoletem (pod warunkiem, że instalacja ta spełnia ww. wymogi dla odmierzacza paliw), należy uznać za użycie oleju opałowego niezgodne z przeznaczeniem - do celów napędowych.

W takim przypadku powstaje obowiązek podatkowy, podatek akcyzowy staje się wymagalny i zgodnie z art. 89 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy w przypadku użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, do napędu silników spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, stosuje się odpowiednio stawkę 1.822,00 zł/1.000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2.047,00 zł/1.000 kilogramów.

Podmiot taki prowadzi działalność gospodarczą i jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.

powrót Podatki Akcyza Odmierzacz paliw. Wąż zakończony pistoletem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________