ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Nie każde uchybienie powoduje obowiązek zapłaty akcyzy

wtorek, 14 stycznia 2014 11:37

Nie każde uchybienie powoduje obowiązek zapłaty akcyzy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obowiązek poinformowania naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia ewidencji ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi dodatkowego warunku zwolnienia wyrobów akcyzowych od akcyzy.

W świetle orzecznictwa NSA uchybienia formalne, które nie mają istotnego znaczenia dla ustalenia podstawy zwolnienia wyrobów akcyzowych od akcyzy, nie powinny być jedyną przesłanką do określenia zobowiązania podatkowego. Dokonując analizy spełnienia warunków formalnych zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych określonych przepisami prawa krajowego, należy mieć na uwadze, że nie każde uchybienie tym warunkom powoduje powstanie zobowiązania podatkowego w akcyzie.

W przypadku oceny wpływu uchybień formalnych na powstanie zobowiązania podatkowego od wyrobów energetycznych podlegających zwolnieniu od akcyzy należy uwzględnić m.in. określone w art. 14 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. UE. L.2003.283.51) cele ustanowienia warunków zwolnienia, tzn. zapewnienie prawidłowego i prostego stosowania zwolnień oraz zapobieżenie jakimkolwiek oszustwom podatkowym, unikaniu lub nadużyciom.

Uchybienia formalne, które nie wskazują na celowe uchylanie się, omijanie lub naruszanie przepisów, same w sobie nie zawsze będą stanowić dostateczną podstawę do kwestionowania prawa do korzystania ze zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, w sytuacji gdy nie ma wątpliwości, iż nie zostały naruszone warunki materialnoprawne tego zwolnienia.

W świetle powyższego, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych, zarówno w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jak i innej dokumentacji o charakterze wyłącznie formalnym wymaganej przepisami ustawy o podatku akcyzowym, niezbędne jest przed ewentualnym wydaniem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w akcyzie, do której wydania jedyną przesłankę stanowią te uchybienia, dokonanie każdorazowo wnikliwej analizy ich wpływu na powstanie tego zobowiązania.

W świetle orzecznictwa NSA należy przyjąć, że obowiązek poinformowania naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia ewidencji ma charakter wyłącznie pomocniczy wobec warunku prowadzenia ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej, określonego w art. 32 ust. 7 ustawy.
Należy przy tym zauważyć, że obowiązki podmiotów dotyczące ewidencjonowania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. pοz. 1108), nie stanowią dodatkowych warunków zwolnienia wyrobów akcyzowych od akcyzy.

Co prawda art. 38 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy upoważnia Ministra Finansów do określenia dodatkowych warunków i trybu stosowania zwolnień, o których mowa w art. 30, art. 31a i art. 32 ustawy, jednak uprawnienie to zostało zrealizowane wyłącznie w zakresie zwolnień od akcyzy określonych w art. 30 ust. 6, 7 i 9a ustawy, w drodze rozporządzenia z dnia 16 września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. pοz. 1109).

powrót Podatki Akcyza Nie każde uchybienie powoduje obowiązek zapłaty akcyzy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________