ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Wiążąca informacja akcyzowa pozwoli uzyskać klasyfikację taryfową o samochodzie

środa, 15 października 2014 10:21

Wiążąca informacja akcyzowa pozwoli uzyskać klasyfikację taryfową o samochodzie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) ma pomóc podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczać prawidłowo podatek od wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. WIA, podobnie jak wiążąca informacja taryfowa będzie wydawana przez organy podatkowe odnośnie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. Będzie jednak obowiązywać bezterminowo.

Podatnik będzie mógł złożyć wniosek o WIA w odniesieniu do jednego wyrobu akcyzowego lub jednego samochodu osobowego, opisanego w taki sposób, który umożliwi jego klasyfikację zgodnie z Nomenklaturą Scaloną. W konsekwencji WIA będzie miała zastosowanie do wszystkich pojazdów zgodnych z opisem zawartym w decyzji, w stosunku do podmiotu, do którego decyzja jest skierowana.

Organem podatkowym właściwym w sprawach WIA ma być dyrektor izby celnej, który będzie wydawał informacje w drodze decyzji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Informacja dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych będzie ważna bezterminowo i będzie mogła funkcjonować w obrocie prawnym na zasadach zbliżonych do interpretacji indywidualnych oraz interpretacji ogólnych prawa podatkowego, do czasu zmiany stanu prawnego, bądź do zmiany ich z urzędu przez właściwy organ.

WIA, podobnie jak wiążąca informacja taryfowa ma wiązać organy podatkowe jedynie wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana, i tylko w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym została wydana.

Podmiot, na rzecz którego zostanie wydana WIA, nie będzie zobowiązany do informowania organu podatkowego o jej posiadaniu z chwilą rozpoczęcia przez ten organ kontroli lub postępowania podatkowego. Organ podatkowy dysponuje takimi informacjami rozpoczynając czynności.

W odpowiedzi na wezwanie organu podatnik zobowiązany będzie do wpłacenia zaliczki na pokrycie opłat za badania i analizy konieczne do wydania WIA. Każdy wnioskodawca, będzie mógł uiścić taką zaliczkę niezwłocznie, jeżeli będzie zainteresowany szybkim uzyskaniem WIA.

 

powrót Podatki Akcyza Wiążąca informacja akcyzowa pozwoli uzyskać klasyfikację taryfową o samochodzie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________