ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Nabycie paliwa z Niemiec z transportem

czwartek, 16 października 2014 11:09

Nabycie paliwa z Niemiec z transportem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Jak rozliczyć w deklaracji VAT kwotę podatku akcyzowego (zapłaconą akcyzę) oraz opłatę paliwową z rachunku za towar i jego transport?

Nabywamy olej napędowy od kontrahenta z Niemiec, za który uiszczamy akcyzę oraz opłatę paliwową. Transport paliwa do Polski zamawiamy u innej firmy z Niemiec. Otrzymujemy dwa osobne rachunki, jeden za olej napędowy jako towar oraz drugi, za transport. Jak to wykazać w deklaracji VAT-7? Czy rachunek za olej napędowy to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) bez akcyzy i opłaty paliwowej? Czy transport to import usług? Akcyza i opłata paliwowa jest uiszczana na podstawie deklaracji akcyzowej w złotych, rachunki są księgowane w euro.

Ekspertax odpowiada: Rachunek za transport to rachunek za usługę transportową, co ma istotne znaczenie dla określenia podstawy opodatkowania VAT. W opisanym w pytaniu przypadku mamy do czynienia z dwoma zdarzeniami podatkowymi: nabyciem paliwa jako towaru w ramach WNT, oraz importem usługi transportowej, z tytułu której podatnikiem jest jej nabywca.

  1. Przy nabyciu towarów w ramach WNT podstawę opodatkowania VAT stanowi kwota zapłaty należna dostawcy towarów, powiększona o podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze. Do podstawy opodatkowania VAT wchodzi kwota należna dostawcy paliwa, oraz akcyza i opłata paliwowa.
  2. Przy imporcie usług podstawę opodatkowania VAT stanowi kwota należności za usługę transportową.

W sytuacji gdy kwoty wchodzące do podstawy opodatkowania są wyrażone w walutach obcych, do ich przeliczenia na złote stosuje się średni kurs waluty ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień powstania obowiązku podatkowego.

Dzień powstania obowiązku podatkowego to:

  1. dla WNT – z chwila wystawienia faktury przez kontrahenta z innego państwa członkowskiego UE, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym na naszą rzecz dokonano dostawy towaru,
  2. dla importu usługi – chwila wykonania usługi.
UWAGA!
Podatek należny z tytułu WNT oraz z tytułu importu usług jest jednocześnie podatkiem naliczonym.

Obie transakcje należy ująć w deklaracji VAT-7 składanej za ten okres rozliczeniowy, w którym z ich tytułu powstał u obowiązek podatkowy. Po stronie podatku należnego obie transakcje ujmuje się w części C następująco:

  1. WNT wiersz 9: pole 23 – kwota netto, pole 24 – kwota podatku,
  2. import usług wiersz 11: pole 27 – kwota netto, pole 28 – kwota podatku, oraz powtórnie wiersz 11a: pole 29 – kwota netto, pole 30 – kwota podatku.

Po stronie rozliczenia podatku naliczonego obie kwoty podatku, z tytułu WNT oraz z tytułu importu usługi wchodzą w skład całej kwoty podatku naliczonego rozliczanej w danym okresie rozliczeniowym.

Podstawa prawna:

• art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 1 – 2, art. 15 ust. 1 – 2, art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 4, art. 20 ust. 5, art. 28a – 28b, art. 29a ust. 1, ust. 6, art. 31a, art. 86 ust. 1 – 2 pkt 4 lit. c, ust. 10, ust. 10b pkt 2 – 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki Akcyza Nabycie paliwa z Niemiec z transportem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________