ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Wymóg wykorzystania nafty na konkretne cele jest niezgodny z prawem UE

środa, 24 listopada 2010 12:24

Wymóg wykorzystania nafty na konkretne cele jest niezgodny z prawem UE

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Produkty wykorzystywane do innych niż napędowe lub grzewcze celów nie powinny podlegać podatkowi.

Treść brzmienia art. §16a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego modyfikuje warunek, od którego zależy zastosowanie ulgi podatkowej sprzecznie z brzmieniem Dyrektywy Energetycznej, bowiem wprowadza wymóg wykorzystywania wyrobu na ściśle określone cele (oświetleniowe, kosmetyczne lub jako zmywacz antykorozyjny), a nie wykorzystywania do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania.

Tak w wyroku z dnia 20 października 2010 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (I SA/Sz 680/10).

Z chwilą przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, przy stosowaniu prawa należy również uwzględniać przepisy prawa wspólnotowego. Obowiązek ten wynika z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, który stanowi, że jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

 

Podstawowe znaczenie w źródłach prawa wtórnego odgrywają rozporządzenia, które wiążą państwa członkowskie i muszą być stosowane przez nie bezpośrednio. Dyrektywy natomiast wiążą państwa członkowskie co do celu, jaki powinien być osiągnięty. Dlatego słuszna jest kierunkowa teza, wynikająca z jednego z orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że stosując prawo krajowe sąd krajowy powinien tak dalece jak jest to możliwe interpretować prawo krajowe w świetle i celu dyrektywy, aby osiągnąć skutek w niej zamierzony (zob. wyrok z 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 S. Von Colson i E. Kamman v. Land Nordrhein-Westfalen, ECR 1984, s. 01891).

Również w zakresie podatku akcyzowego, podstawowym instrumentem służącym harmonizacji przepisów poszczególnych państw członkowskich, są właśnie dyrektywy.

Zagadnienia dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym szeroko rozumianych wyrobów energetycznych, w tym paliw silnikowych i olejów opałowych, reguluje Dyrektywa Rady Nr 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U.UE.L 2003, nr 283, poz. 51) zwana też Dyrektywą Energetyczną (w skrócie D.E.) oraz Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. U. UE.L 1992, nr 76, poz. 1), zwana Dyrektywą Horyzontalną (w skrócie D.H.).

Dyrektywa Horyzontalna stanowi system, w ramach którego określone są zasady przepływu towarów akcyzowych na terytorium Państw Członkowskich i warunki przechowywania tych wyrobów oraz kontroli, a druga identyfikuje produkty energetyczne podlegające podatkowi akcyzowemu i zobowiązuje Państwa Członkowskie do respektowania wyznaczonych nią reguł.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 D.H. ma ona zastosowanie m.in. do olejów mineralnych, a na podstawie art. 2 ust. 1 lit. "b" D.E., nafta jako wyrób akcyzowy oznaczony kodem Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego (CN) 2710 19 25 jest produktem energetycznym, w stosunku do którego Państwa Członkowskie, nakładając podatki, obowiązane są stosować określone tą Dyrektywą zasady.

Stosownie natomiast do przepisu art. 2 ust. 4 lit. "b" Dyrektywa Energetyczna nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy produkty energetyczne wykorzystane zostaną do celów innych, niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania. Powyższe oznacza, iż produkty energetyczne wykorzystane w inny sposób, niż do celów grzewczych lub jako paliwo silnikowe, nie zmieniają swego charakteru, jednak, jako wyłączone spod reguł Dyrektywy, na mocy art. 2 ust. 4 lit. "b", nie są objęte ujednoliconym wspólnotowym systemem podatku akcyzowego i podlegają regulacjom Państw Członkowskich.

Należy jednak zauważyć, iż wskazany przepis Dyrektywy Energetycznej w sposób pośredni sugeruje, iż produkty wykorzystywane do innych niż napędowe lub grzewcze celów nie powinny podlegać podatkowi.

Art. 20 Dyrektywy Horyzontalnej stanowi z kolei, że w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub przestępstwa w trakcie przemieszczania, wymagającego nałożenia podatku akcyzowego, podatek jest należny w Państwie Członkowskim, w którym przestępstwo lub nieprawidłowość zostało popełnione.

Fakt niepodlegania podatkowi akcyzowemu wyrobów używanych do celów innych niż napędowe lub opałowe był wielokrotnie potwierdzany przez ETS, m.in. w orzeczeniach C-346/97 w sprawie pomiędzy B. S. AB a R. oraz C-437/01 w sprawie pomiędzy Komisją Europejską a Republiką Włoch. W efekcie państwa członkowskie nie mogą nakładać akcyzy ani innych podatków konsumpcyjnych na wyroby energetyczne zużywane do celów innych niż napędowe lub opałowe.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 29, poz. 257 ze zm.) ustawy o podatku akcyzowym zwolnienie od akcyzy stosuje się również gdy wynika to z przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 25 ust. 5 ww. ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 97, poz. 966). W §16a ww. rozporządzenia wskazano, że zwalnia się od akcyzy naftę oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.14-00.90 i kodem CN 27101925, w przypadku gdy jest przeznaczona do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny.

Warunki do uzyskania tego zwolnienia zawarte zostały w §16 ww. rozporządzenia, gdzie z kolei wskazano, że zwalnia się od akcyzy benzyny specjalne oznaczone symbolem PKWiU 23.20.13-00.2 oraz objęte kodami CN 27101121 i CN 2710 11 25, w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

Zgodnie z §16 ust. 1 zwolnienie to ma zastosowanie do importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego, jeżeli: importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego złoży właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, że wyroby akcyzowe, będą przeznaczone do innych celów niż napędowe, opałowe, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych (pkt 1 §16); nabywca złoży oświadczenie, że nabywane wyroby nie będą przeznaczone do celów napędowych, opałowych, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych (pkt 5 §16).

Zatem §16 reguluje więc zasady przyznawania zwolnienia w tym także obowiązki spoczywające na importerze, natomiast §16a wprowadza zwolnienie produktów oznaczonych kodem CN 27101925 pod warunkiem przeznaczenia ich do konkretnych celów, a w ust. 2 odsyła do odpowiedniego stosowania ust. 2-8 §16.

powrót Podatki Akcyza Wymóg wykorzystania nafty na konkretne cele jest niezgodny z prawem UE

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________