ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Akcyza Akcyza od samochodu specjalnego

poniedziałek, 13 grudnia 2010 14:09

Akcyza od samochodu specjalnego

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Prowadzę działalność, zarejestrowaną w ewidencji działalności jako ratownictwo (PKD 86.90.B). Nabyłem we wrześniu 2009 r. samochód specjalny marki Volkswagen Transporter TS będący pojazdem sanitarnym. W taki też sposób został ona zarejestrowany.

Aktualnie urząd celny domaga się zapłaty podatku akcyzowego stojąc na stanowisku, że pojazd ten służy zasadniczo do przewozu osób, co ewidentnie nie pokrywa się z jego wykorzystywaniem, gdyż służy on do ewakuacji poszkodowanych z miejsca zdarzenia do szpitala, a to jest zasadnicza różnica. Czy organ ten ma rację domagając się zapłaty akcyzy od ww. pojazdu?

 

Ekspertax odpowiada: Wyjaśniając poruszoną kwestię w pierwszej kolejności należy zauważyć, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają jedynie samochody osobowe, sklasyfikowane rozporządzeniu UE CN pod pozycją CN 8703.

Mając to na uwadze w oparciu o regulacje zamieszczone w niżej wskazanym rozporządzeniu, które odnoszą się do pojazdów powiedzieć trzeba, że w jego sekcji 87 wyszczególniono wiele ich typów i rodzajów, w tym również pojazdy przeznaczone do przewozu osób (CN 8703) oraz pojazdy specjalnego przeznaczenia oznaczone jako CN 8705 (pod tą pozycją podano jedynie przykładowe wyliczenie).

Nie wymieniono tam bezpośrednio pojazdów sanitarnych (ambulansów), jednakże zamieszczono tam grupowanie CN dotyczące pozostałych pojazdów specjalnego przeznaczenia. Z tego też względu niezbędnym jest ustalenie, czy w świetle polskiego prawa ambulansy także zaliczają się do pojazdów specjalnego przeznaczenia.

Wyjaśnienie powyższej kwestii wynika z regulacji zamieszczonej we wskazanych niżej przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia o homologacji. W oparciu o ich brzmienie powiedzieć należy, że zarówno samochody służące wyłącznie do przewozu osób, jak i ambulansy służące do transportu chorych lub rannych, co do zasady, zaliczone są do kategorii „M1”, czyli do kategorii pojazdów służących do przewozu osób, chociaż w przypadku ambulansów określa się je jako pojazdy specjalne.

Zatem organ celny zapewne na tej podstawie twierdzi, że interesujący nas pojazd sanitarny zalicza sie do samochodów osobowych. Z kolei dla obrony przeciwnego stanowiska, że pojazd ten nie podlega podatkowi akcyzowemu, należy przywołać przepisy wskazanej niżej dyrektywy o homologacji, w której pojazdy sanitarne w sposób wyraźny zaliczono do pojazdów specjalnego przeznaczenia, a to oznacza, iż właściwy jest dla nich kod CN 8705.

Przywołując ten argument należałoby postawić zarzut, że polskie przepisy normujące kwestie homologacji pojazdów samochodowych są niezgodne z prawem Unii Europejskiej, w związku z czym ma ono pierwszeństwo w kształtowaniu prawnej sytuacji podatnika. Z tego też względu opisany w pytaniu pojazd należałoby zaliczyć do kodu CN 8705 a to oznacza, iż nie podlega on opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Na zakończenie nalezy dodać, iż w przypadku samochodów dla ich opodatkowania podatkiem akcyzowym bez prawnego znaczenia pozostaje to, jaki rodzaj działalności jest przez nas wykonywany oraz w jaki sposób według PKD została ona sklasyfikowana. 

Podstawa prawna:
· art. 3 ust. 1; art. 100 ust. 1, ust. 4 ustawy z  dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 ze zm.),
· załącznik I: Sekcja I-A pkt. 1-4, Sekcja II-B pkt. 5,  Sekcja XVII – dział 87 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. UE wydanie specjalne – Rozdział 02, tom 2 str. 382),
· art. 68 ust. 1, ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.),
· §pkt. 2, pkt. 8, §4 pkt. 5.3 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. nr 238, poz. 2010 ze zm.),
· Dyrektywa 2007/46/WE Paramentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.Urz. UR seria L z 2007 r. str. 263 poz. 1 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki Akcyza Akcyza od samochodu specjalnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________